DSID's blog

DSID - 2017-04-13 13:35
 
สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือน มีนาคม 2560
 
โดย 
คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ 
(Deep South Incident Database : DSID)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น.