Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

June 2010
Event Day Date Time Link
เปิดตัว “โครงการอบรมการรักษาพยานหลักฐานพยานที่เกิดเหตุ” Sunday June 13, 2010 09:00
เปิดตัว "มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม" Sunday June 13, 2010 08:30
เชิญร่วมงาน "มหกรรมอนาชิด มหากาพย์เพื่อสันติ" Saturday June 12, 2010 20:00
เชิญชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านในงาน "มหกรรมองค์กรเยาวชนจังหวัดนราธิวาส" Saturday June 12, 2010 09:00
บรรยายพิเศษเรื่อง "ทำไมต้องบริหารจัดการเรื่องอดีต: ประสบการณ์จากต่างประเทศ ที่มาและบทบาทของคณะกรรมการสมานฉันท์และคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง" Wednesday June 9, 2010 17:30
แถลงข่าวโครงการเปิดพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรม "ตันหยงบุหงา... อุทยานศิลปวัฒนธรรมมลายูปาตานี" Tuesday June 8, 2010 13:00
กำหนดการอบรมการรายงานข่าวเพื่อสิทธิมนุษยชน Thursday June 3, 2010 09:00
May 2010
Event Day Date Time Link
ร่วมคิด ร่วมคุย : เหลียวหลัง แลหน้า บทบาทองค์กรภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ Sunday May 30, 2010 08:30
กิจกรรมประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 2 (ในโครงการย่อย: R4 โครงการผู้หญิงภาคประชาสังคม) Saturday May 29, 2010 08:30
สัมมนา “ภูมิวัฒนธรรมใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้” Wednesday May 26, 2010 08:30
การเสนอรายงาน “บทบาทและความท้าทายของผู้หญิงมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย” Tuesday May 25, 2010 09:30
เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมการสื่อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น Monday May 17, 2010 23:59
การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Saturday May 15, 2010 08:00
เสวนาเรื่อง "จุฬาราชมนตรี...ผู้นำมุสลิมไทย" Thursday May 13, 2010 18:30
กิจกรรมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สถาบันเอเชียศึกษา Monday May 10, 2010 13:00
เสวนา "หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง" Friday May 7, 2010 13:30
April 2010
Event Day Date Time Link
หลักสูตรภาคฤดูร้อน "การจัดการความขัดแย้งทางสังคมที่ยืดเยื้อ" Thursday April 29, 2010 09:00
รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทำเวปสำหรับผู้เริ่มต้น (ชายแดนใต้) Wednesday April 28, 2010 23:59
โครงการ ‘เขียนแผ่นดินด้วยหัวใจเดียวกัน’ Saturday April 24, 2010 10:00
เชิญร่วมฟังบรรยาย "ความทรงจำสามัญและประสบการณ์ของนานาชีวิตที่ชายแดนตากใบ-กลันตัน" Saturday April 24, 2010 09:30