Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

October 2009
Event Day Date Time Link
The ASEAN NGO Meeting “ประชาชน ASEAN ร่วมร้องเรียกหาความยุติธรรมและสันติภาพ” Friday October 16, 2009 09:00
เสวนาระดมความเห็น “สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของรัฐในสถานการณ์ความขัดแย้ง” Thursday October 15, 2009 08:30
บรรยายสาธารณะ "อัตลักษณ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจากวัดไทยในตุมปัต รัฐกลันตัน มาเลเซีย" Wednesday October 14, 2009 13:00
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร “กล้า....ใหม่ ไกลบ้าน” Thursday October 8, 2009 08:30
สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานบัณฑิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คบส.จชต.) และอาสาสมัครนักสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Thursday October 1, 2009 09:00
September 2009
Event Day Date Time Link
สัมมนา "ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ : การขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Wednesday September 30, 2009 09:00
สัมมนา "ประสบการณ์จากออสเตรเลียเล่าสู่กันฟัง" Sunday September 27, 2009 14:00
ปาฐกถา "เศรษฐธรรมแห่งความรุนแรง (Moral Economy of Violence)" โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ Monday September 21, 2009 14:00
สัมมนา “ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างประเทศ : ประชาสังคมคือคำตอบ ?” Thursday September 10, 2009 09:00
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อสารสุขภาพจิตอย่างไร ในสถานการณ์วิกฤตชายแดนใต้” Tuesday September 8, 2009 08:30
August 2009
Event Day Date Time Link
ประชุมวิชาการ “ถอดรหัส พลวัตความมั่นคง (De-construct in Dynamic of Security)” Monday August 31, 2009 08:00