Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

April 2017
Event Day Date Time Link
บรรยายพิเศษ ในโครงการ “อบรมเยาวชนโดยใช้หลักธรรมของศาสนาอิสลามในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” TOWARD THE LIGHT CAMP 2017 Tuesday April 18, 2017 20:00
ครบรอบ 10 ปี สถาปนาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เชิญร่วมฟังบรรยาย คุณธรรมนำสังคมสันติสุข Wednesday April 12, 2017 20:00
ครบรอบ 10 ปี สถาปนาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา Tuesday April 11, 2017 08:00
ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮ.ศ.1438 Saturday April 8, 2017 08:00
เชิญร่วมงาน فيستيفال رجب มหกรรมระญับ Friday April 7, 2017 21:00
เสวนา เรื่อง ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับความปรองดองในสังคมไทย Friday April 7, 2017 08:00
โครงการทักษะวัฒนธรรม ขอเชิญชมหนังสั้น ขัดกันฉันมิตร Thursday April 6, 2017 12:00
สัมมนานานาชาติ เรื่อง ทางสายกลาง: วิถีอิสลามในการเผชิญสถานการณ์โลกช่วงเปลี่ยนผ่าน และผลกระทบต่ออาเซียน-ไทย Wednesday April 5, 2017 08:00
เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ Monday April 3, 2017 09:00
เชิญร่วมงานมาแกแตศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ๖๐ Sunday April 2, 2017 11:00
เชิญร่วมงาน วิชาการมุนตะดามัสยิดหะยีดาวูด Saturday April 1, 2017 19:30
เปิดบ้านนายอากร Saturday April 1, 2017 16:00
เชิญร่วมอบรม ครอบครัวกับความสุข Saturday April 1, 2017 08:30
งานอบรม ครอบครัวกับความสุข Saturday April 1, 2017 08:00
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ค่ายอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะกอรี" Saturday April 1, 2017 08:00
WAQAF Talk | inspiration Saturday April 1, 2017 08:00
March 2017
Event Day Date Time Link
เชิญร่วมงาน สานสายใยตาดีกา ครั้งที่ 6 Friday March 31, 2017 09:00
เวทีนำเสนอบทความวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน” Thursday March 30, 2017 08:30
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสันติเสวนา เรื่อง “ผลกระทบจากนโยบายทรัมป์ต่อสถานการณ์โลกในมิติความเป็นหนึ่งเดียวและความขัดแย้ง” Wednesday March 29, 2017 13:00
เชิญร่วมงาน โครงการสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดาหลาบ้านที่ธารโต ครั้งที่ 10 Wednesday March 29, 2017 08:00