Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

January 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญรวมงานมหกรรมกิจกรรมมะอัลกุรอาน Friday January 27, 2017 08:00
กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วย “การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง, การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสาร ในการแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง” Tuesday January 24, 2017 08:00
ขอเชิญ ร่วมในงานเสวนาเชิงวิพากษ์ หัวข้อ "ถอดบทเรียนบทบาทนักกิจกรรมปาตานี/ชายแดนใต้ 2518-ปัจจุบัน" Sunday January 22, 2017 12:00
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยน ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ข้อค้นพบจากงานวิจัย ในโครงการ “พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของความคิดว่าด้วยความ (ไม่) เป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย” Saturday January 21, 2017 13:30
ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ "โลกมุสลิมในสหรัฐอเมริกา" Saturday January 21, 2017 13:30
บรรยายสาธารณะ "เมื่อผู้หญิงออกแรงผลักดัน: บทบาทของกลุ่มผู้หญิงในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในอาเจะห์" Friday January 20, 2017 14:00
“ความไม่มั่นคงของการย้ายถิ่น: หลากเสียงของแรงงานไร้สิทธิชาวกัมพูชา” ("Precarious Migration; Voices of Undocumented Cambodian Migrants") Sunday January 15, 2017 16:30
ขอเชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง ประวัติศาสตร์ยุคลังกาสุกะ อันเกี่ยวเนื่องกับการค้นพบ "บาตูอาเจะฮฺ" ที่ปาตานีดารุสลาม Saturday January 14, 2017 09:01
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 Friday January 13, 2017 09:00
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ "สิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองในความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี" Thursday January 12, 2017 13:30
กำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องกระบวนการสันติภาพสำหรับภาคประชาสังคม และการค้นหาโจทย์สำหรับการทำวิจัย” Tuesday January 10, 2017 09:00
กำหนดการพิธีวางรากฐาน ศูนย์การค้า Pattani Asean Mall Tuesday January 10, 2017 08:30
เชิญชวนรับชม "ทบทวนโลก 2016" Sunday January 1, 2017 20:00
December 2016
Event Day Date Time Link
เมาลิดสานสัมพันธ์สู่ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี Saturday December 31, 2016 09:00
ขอเชิญร่วมเวทีถอดบทเรียน "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานของภาคประชาสังคมในอาเจะห์" Thursday December 29, 2016 09:00
ขอเชิญการเสวนา เรื่อง "สถาบันการเงินอิสลาม จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" Sunday December 25, 2016 09:01
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีสัมนา อนาคตและความท้าทาย : การศึกษาปาตานี Sunday December 25, 2016 09:00
Ghuraba Forum 2016 Sunday December 25, 2016 09:00
International Conference on Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation Saturday December 24, 2016 08:00
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ เรื่อง "บทบาทของ 'เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้' ในการจัดสานเสวนาเพื่อสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย" Wednesday December 21, 2016 14:00