Ustaz Shukur's blog

Ustaz Shukur - 2017-10-15 19:27

ความแปลกหน้าของมุสลิมในสังคมไทยช่วงนี้

 

อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์

กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

Ustaz Shukur - 2017-10-08 09:55

 

คำถามว่าจริงๆ เเล้วใครได้ประโยชน์สูงสุดบัตรคนอนาถาเพื่อซื้อสินค้าประชารัฐ

 

อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอีย์

กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้

Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur

 

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน