Issues

DeepSouthWatch
DeepSouthWatch
DeepSouthWatch
ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้   ข้อมูลจากดัชนีชี้วัดสันติภาพโลกปี 2558 (Global Peace Index 2015)ได้สรุปให้เราได้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงสำคัญต่อความขัดแย้งและสันติภาพทั่วโลก กล่าวคือ ปี 2558ที่ผ่านมาภูมิภาคตะวันออกกลางและหลายประเทศในภูมิภาคอาฟริกาเหนือได้รับผลกระทบจากความรุนแรงจากการแบ่งแยกทางศาสนาความรุนแรงของสงครามกลางเมืองมากที่สุด รวมทั้งความรุนแรงจากกลุ่มเคลื่อนไหวมุสลิมสุดโต่งอย่างเช่นกลุ่ม IS  (Islamic State) จนอาจกล่าวได้ว่า สองภูมิภาคดังกล่าวได้รับผลกระทบจากความรุนแรงแซงหน้าภูมิภาคเอเชียใต้ในปี 2557