Issues

DeepSouthWatch
  หากเปรียบความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเด็ก ปีนี้เด็กคนนี้กำลังจะมีอายุครบ 12 ปี เป็นช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทั้งในแง่ร่างกาย พฤติกรรม และความรู้สึกนึกคิด เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ บางคนเรียกว่า เป็นวัยแห่งการไขว่คว้าหาอิสรภาพ เป็นช่วงวัยที่เริ่มแสวงหาความเปลี่ยนแปลง กว่า 12 ปีของความรุนแรงในพื้นที่ (แม้หลายคนจะบอกว่า ความรุนแรงในภาคใต้จะยาวนานกว่านั้น แต่ผู้เขียนถือเอาปี 2547 เป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงระลอกใหม่ที่กำลังเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบัน) มีพัฒนาการที่ปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยและเงื่อนไขของฝ่ายต่างๆ จนทำให้คนในพื้นที่ก็ต้องปรับตัวไปตามสภาพของความรุนแรง เกิดความคุ้นชิน และเป็นข่าวในหน้าสื่อกระแสหลักน้อยลง เว้นเสียแต่มีการก่อเหตุใหญ่ก็ทำให้เรื่องภาคใต้ช่วงชิงพื้นที่ในสื่อกระแสหลักกลับมาได้บ้างเป็นครั้งคราว
DeepSouthWatch
DeepSouthWatch