Issues

DeepSouthWatch
ในบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่เรียงความเป็นจริงที่ยากจะยอมรับได้โดยง่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี การก่อความไม่สงบและการปราบปราการก่อความไม่สงบได้สร้างลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรัง ไม่แน่นอน และน่าอึดอัดใจขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ในหนึ่งทศวรรษของความขัดแย้งดังกล่าวก็ประกอบสร้างสิ่งที่เรียกว่า 'แรงถ่วงดุลภายใน' ให้กระจ่างชัดขึ้นทุกที สิ่งนี้ยืนยันว่าการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการอันสันตินั้นจำเป็นต้องยึดมั่นกับการขยายพื้นที่ทางการเมืองให้กับทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้