Issues

DeepSouthWatch
DeepSouthWatch
  บทเกริ่นนำในรายงาน “สนทนาชายแดนใต้/ปาตานี: บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (ครั้งที่ 1-5)” ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานับปีในการสร้างพื้นที่สร้างสันติภาพจากคนใน (IPP – Insider Peacebuilders Platform) ด้วยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีพูดคุยระหว่างผู้คนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองและภูมิหลังที่แตกต่างกันผ่านการวิเคราะห์ความขัดแย้งด้วยกัน การตั้งต้นวิเคราะห์โจทย์ในพื้นที่ซึ่งปลอดภัยเพียงพอร่วมกันโดยผู้คนที่แตกต่างกันดังกล่าว นับเป็นก้าวสำคัญของกระบวนการสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้