Archives

คำสั่ง ศอ.บต. เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอน 2556
รายการวิทยุและโทรทัศน์ที่ออกอากาศใน ‘ช่วงเดือนรอมฎอน 2556’
คำแถลงว่าด้วยการริเริ่มสันติภาพในเดือนรอมฎอน 2013: ต้นฉบับและสำนวนแปลต่างๆ
หนังสือ "คู่มือการรายงานข่าวเพื่อสลายความขัดแย้ง: กรณีปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้"
ข้อเสนอแนะของจุฬาราชมนตรี พ.ศ.2556 ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนรอมฎอน
รายงานวิจัยข้อเสนอแนะทางนโยบายเรื่อง กองทุนยุติธรรม
รายงานสิทธิเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย Children Voice for Peace
เอกสาร "General Consensus on Peace Dialogue Process" (ฉันทามติทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ) พร้อมคำแปล
หนังสือ "การสื่อข่าวที่ไหวรู้ต่อความขัดแย้ง"
เอกสารประกอบการเสวนา "ที่ทางภาษามลายูในโลกการสื่อสาร" (بهاس ملايو دالم عالم كومونيكاسي)
سيناران (Sinaran) - หนังสือพิมพ์ซีนารัน
รวมรายงานชุด “ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี” โดย DSJ
รายงาน "สนทนาชายแดนใต้/ปาตานี: บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (ครั้งที่ 1-5)"
เอกสาร "ทางเลือกกลางไฟใต้: เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?"
แผนงานเวทีนโยบายสาธารณะ "ชายแดนใต้จัดการตนเอง"
เอกสารประกอบวงสนทนานานาชาติ "กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน"
ปัตตานีมหานคร: รูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ... (ร่างที่สอง) และรายละเอียดการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ... และรายละเอียดการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
วารสารรูสมิแล (ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน 2555) "การเมืองเรื่องฮิญาบ: จากเคมบริดจ์ ไคโร ถึงราชภัฏยะลา"