ปฏิญญาว่าด้วยการปกป้องโรงเรียนในพื้นทีความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ