ม.อ.โพลเผยคน 39.8%พอใจรัฐดับไฟใต้-ศอ.บต.มอบเงินประกันย้อนหลังให้ทายาทเจ้าหน้าที่เหยื่อไฟใต้

ม.อ.โพล เผยผลสำรวจ ประชาชนร้อยละ 39.8 พึงพอใจการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ด้านเลขาฯ ศอ.บต.มอบเงินทดแทนประกันชีวิตย้อนหลังแก่ทายาทเจ้าหน้าที่เหยื่อไฟใต้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 – 30 กันยายน 2552 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการ

ม.อ.โพลเผยประชาชนร้อยละ 39.8 พอใจการแก้ปัญหาไฟใต้ของรัฐบาล

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)รายงานเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ม.อ.โพล ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในประเด็นผลงานรัฐบาลจากปี 2559 สู่ความหวังการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2560 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 732 คน โดยพบว่า ประชาชนร้อยละ 39.8 มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้มีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์การใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้น ร้อยละ 34.0

พร้อมกันนี้ประชาชนเห็นว่าผลงานที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการให้ดีขึ้น คือ การอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนความเชื่อมั่นในกลไกผู้แทนพิเศษของรัฐบาลซึ่งนำโดย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ประชาชนร้อยละ 42.2 เชื่อมั่นว่าจะช่วยทำงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างดีขึ้น

มอบเงินประกันชีวิตย้อนหลังแก่ทายาทเจ้าหน้าที่เหยื่อไฟใต้

ในวันเดียวกัน ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเงินทดแทนประกันชีวิตย้อนหลังแก่ทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 – 30 กันยายน 2552 กรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถึงขั้นปลดออกจากราชการจากเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีนายวิเชียรโชค เพ็ชรภักดี ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบฯเข้าร่วม

ทั้งนี้สืบเนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบฯดังกล่าว ประสบเหตุก่อนที่ระเบียบใช้บังคับ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 อนุมัติเงินทดแทนประกันชีวิตย้อนหลังให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้รับเงินทดแทนประกันชีวิตตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จำนวน 1,220 คน คนละ 500,000 บาท  โดยในวันนี้ได้กำหนดจ่ายให้จังหวัดนราธิวาส 173 ราย และจ่ายเงินเพิ่มเติมให้จังหวัดปัตตานี 14 ราย และจังหวัดยะลา 17 ราย

นางสมพร วงศ์ฤคเวช ทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตในเหตุไม่สงบ กล่าวว่า ขอขอบคุณ ศอ.บต. เป็นอย่างยิ่งที่ดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ เนื่องจากเหตุไม่สงบที่ประสบเกิดขึ้นตอนปี 2552 จึงไม่คิดว่าจะได้เงินส่วนนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ยังนึกถึง ขอสัญญาว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป