สมาคมสันติภาพนำ 16 องค์กรรณรงค์'พื้นที่ปลอดภัย หยุดความรุนแรงต่อเด็ก' เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

สมาคมเพื่อสันติภาพนำเครือข่ายเด็ก 16 องค์กรร่วมเดินรณรงค์'พื้นที่ปลอดภัย หยุดความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน' เนื่องในเด็กแห่งชาติที่ปัตตานี วงเสวนาชี้บทบาทเด็กและเยาวชนกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ POSBO มุ่งเน้นเอกภาพบนความหลากหลาย สภาเด็กปัตตานีให้เด็กคุยกันเองแต่เชื่อมกับท้องถิ่น

รณรงค์พื้นที่ปลอดภัยหยุดความรุนแรงต่อเด็ก

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(POSBO) และองค์กรภาคีเครือข่าย 16 องค์กรร่วมจัดกิจกรรม“พื้นที่ปลอดภัย หยุดความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2560 โดยจัดขบวนเดินรณรงค์จากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ผ่านถนนเจริญประดิษฐ์เข้าสู่หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี เพื่อร่วมฟังเสวนาหัวข้อ“บทบาทของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้โดยแนวทางสันติวิธี” มีผู้เข้าร่วมประมาณ 600 คน

กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ยุติการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิเสธใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในพื้นที่ และต้องการให้ประชาชนในพื้นที่มีบทบาทและเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

16 องค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชนร่วมเรียกร้อง

สำหรับ 16 องค์กรที่เข้าร่วมซึ่งมีทั้งเครือข่ายเด็กและเยาวชน รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม ประกอบด้วย

1.สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

2.ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

3.สถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.อ.ปัตตานี

4.ชมรมนักศึกษารักสันติ

5.กลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษา ภายใต้เครือข่าย “เพื่อนช่วยเพื่อน”สังกัดสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

6.ชุมนุมสิงห์สันติภาพ

7.โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี

8.โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

9.วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

10.วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

11.วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

12.วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

13.สหพันธ์นักเรียน นักศึกษาเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

14.สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

15.ภาควิชาสังคม

16.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

บทบาทของเด็กกับกระบวนการสันติภาพ

ส่วนในวงเสวนาหัวข้อ“บทบาทของเด็กและเยาวชนกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้โดยแนวทางสันติวิธี” มีนายมูฮำหมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ นางสาวชนัฏฐา จันทร์ขาว เลขานุการสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(POSBO) และนายมะยูนัย บือโต ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินรายการโดย ดร.ประจวบ ทองศรี อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายมูฮำหมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวถึงการสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมและพัฒนารูปแบบในขับเคลื่อนว่า สภาประชาสังคมฯมีหน้าที่ในการเชื่อม 3 อย่างด้วยกันคือ 1.พื้นที่ได้คุยกันได้ viagra mujer เถียงกันได้ แต่ไม่ใช้ความรุนแรงหาทางออกด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง 2.เสริมทักษะให้  น้องน้องๆมีความแข็งแรงขึ้น 3.ขยายเครือข่ายให้เยอะขึ้น เช่น กับสถาบันสอนศาสนาอิสลาม

“ต้องทำสามอย่างนี้ถือว่าสามารถเดินไปข้างหน้าได้” นายมูฮำหมัดอายุบ กล่าว

POSBO มุ่งเน้นเอกภาพบนความหลากหลาย

นางสาวชนัฏฐา จันทร์ขาว เลขานุการ POSBO กล่าวว่า POSBO ก่อตั้งเมื่อปี 2557 โดยมีนายสุไลมาน เจะและ นายกสมาคมPOSBOคนปัจจุบัน เกิดจากการรวมตัวของ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ในการจัดตั้งเครือข่ายนักศึกษารักสันติ ในปี 2551 ต่อมาเมื่อมีองค์กรภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น จึงจัดตั้งเป็นสมาพันธ์นักศึกษารักสันติ โดยการรวมตัวของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นางสาวชนัฏฐา กล่าวต่อไปว่า จุดเด่นของนักศึกษาเครือข่ายรักษ์สันติ คือ 1.ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในรูปแบบใดก็ตาม 2.ยอมรับการเป็นพหุวัฒนธรรม

นางสาวชนัฏฐา กล่าวอีกว่า ต่อมาปี 2556 มีการขยายกลุ่มนักศึกษารัฐศาสตร์ทั่วไป มีการรวมกลุ่มกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น ต่อมาในปี 2557 มีการจดทะเบียนตั้งเป็นสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้โดยควบจุดเน้น 2 อย่างคือ 1.ปฏิเสธใช้ความรุนแรงทุกรูปแบ 2.ยอมรับการเป็นพหุวัฒนธรรมกับเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

“POSBO มุ่งเน้นให้แนวคิดแก่เด็กและเยาวชนคือเอกภาพบนความหลากหลาย” นางสาวชนัฏฐา กล่าว

สภาเด็กปัตตานีให้เด็กคุยกันเองแต่เชื่อมกับท้องถิ่น

นายมะยูนัย บือโต ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีได้ขับเคลื่อนการทำงานโดยสร้างเครือข่ายภายในท้องถิ่น ตอนนี้มีโครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย เพราะบางทีผู้ใหญ่เข้าไปแก้ปัญหาเด็กจะไม่ได้บรรลุผลจึงให้เด็กเข้าไปคุยกันเอง

“ในการนี้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีได้เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการขยายสภาไปสู่ท้องถิ่น เพื่อจะให้กระบวนการต่างๆของรัฐที่เสนอนโยบายไปยังสภาเด็กจังหวัด เข้าไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายมะยูนัย กล่าว