ช.ช.ต.ก้าวไกล กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและLDI เปิดเวทีนำเสนอบทเรียนให้อปท.6จังหวัดภาคกลาง

กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ LDI นำเสนอบทเรียนโครงการ ช.ช.ต.ให้ อปท.ใน 6 จังหวัดภาคกลางรวม 70 คน สถ.ระบุเพื่อเผยแพร่กระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น

70 อปท.เตรียมฟังบทเรียน ช.ช.ต.ในชายแดนใต้

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา หรือ LDI (Local Development Institute) แจ้งว่า ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ กรมส่งเสรอมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทวงมหาดไทย ร่วมกับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา กำหนดจัดประชุมนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาครและนครปฐม รวมประมาณ 70 คน

ทั้งนี้ สถ.ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้ง 6 จังหวัดดังกล่าว ระบุว่า สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา โดยการสนับสนุนของธนาคารโลก (World Bank) มีบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ 8 หน่วยงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2552-2560 รวมระยะเวลา 9 ปี โดยโครงการได้สนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ อปท.ในพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนากระบวนการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนบทบาทของภาคประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพ

สถ.ได้ระบุในหนังสือดังกล่าวด้วยว่า เพื่อให้กระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมได้รับการเผยแพร่ สถ.และ LDI จึงได้กำหนดจัดประชุมนำเสนอบทเรียนดังกล่าว ให้ผู้บริหาร อปท.ดังกล่าวได้รับฟังในเวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 5503 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการที่ สถ.ระบุถึงดังกล่าวหมายถึง “โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ช.ช.ต.) ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น” โดยใช้กระบวนการการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเป็นหลัก (Community Driven Development : CDD) โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการสนับสนุนโครงการระดับชุมชนและระดับตำบล รวม 6 ตำบล 43 หมู่บ้าน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ และ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี, ต.อาซ่อง อ.รามัน และ ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา, ต.โคกเคียน อ.เมือง และ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

แผนงานกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ

“แผนงานกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ” (Peace-building Partnership Fund: PPF) เป็นการสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการทักทอเครือข่ายในการหนุนเสริมสันติภาพ การเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงและการขจัดเงื่อนไขความขัดแย้ง ซึ่งที่ผ่านได้สนับสนนุนองค์กรภาคประชาสังคมไปแล้วรวม 25 โครงการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการ LDI “จะหนุนงานสันติภาพเดินคู่กับงานพัฒนาชายแดนใต้ต่อไป”

งานพัฒนาจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร(1) รูปธรรมจากชุมชน-วัฒนธรรม-ตาดีกา-ประชาสังคม

งานพัฒนาจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร(2) ดูผลสำเร็จใน 5 พื้นที่ขัดแย้ง-กองทุนสันติภาพในไทย

3 องค์กรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจากความไม่สงบ

ศอ.บต. จัดเสวนาร่วมกับ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และธนาคารโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากต่างประเทศ เรื่องการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา

เปิดใจเยาวชน‘บ้านแยะ’ รามัน ทำไมอยากเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่

แนะคนทำงานชุมชนยุค 4.0 “ถ้าไม่ปรับตัวเอง คุณจะถูกปรับออก”

อีก 15 หมู่บ้านเสนอโครงการ ช.ช.ต.รอบ 3 ถึงคราวชาวบ้านเรียนรู้และต่อยอดงานพัฒนา

KK Park มีอะไรดีที่โคกเคียน ทำไมคนแห่ไปดูผลงานนักพัฒนาท้องถิ่นรุ่นใหม่ของ ช.ช.ต.

“บาตูฆอ กรงปินัง”ธรรมชาติมหัศจรรย์ สิ่งสวยงามที่อาจหายไป "ช.ช.ต."จะช่วยได้อย่างไร