แม่ทัพภาค 4 เปิดงาน Melayu day@yala ครั้งที่ 4 ปี 2560 สืบสานสังคมพหุวัฒนธรรม

เทศบาลนครยะลาจัดกิจกรรม Melayu day @ yala ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 สืบสานสังคม พหุวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแหลมมลายู

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา พล.ท.ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดงาน Melayu day@yala ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริและนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) Mr. Haji Ismail bin Haji Abdul Manap เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย Mr.Triyoko Jatmiko กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา และ Mr.Mohd Afandi Abu Bakar กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก

พล.ท.ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา การจัดกิจกรรมต่างๆ จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของความต้องการและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน  การจัดกิจกรรม Melayu day@yala ครั้งนี้ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน พี่น้องประชาชนแหลมมลายู ในด้านวิชาการและปลูกฝังให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในแหลมมลายูให้คงอยู่

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การแข่งขันว่าว การจัดขบวนแห่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในแหลมมลายู ขบวนแห่จากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม การแข่งขันทักษะวิชาการ การสัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย การสาธิตทำขนมพื้นบ้านโบราณ การออกร้านจำหน่ายอาหารฮาลาล และเครื่องแต่งกายมลายู