สภาประชาสังคมฯเตรียมจัดสมัชชาสันติภาพ2017 ชู5ประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมกับเครือข่ายกำหนดทิศทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 5 ประเด็น ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่สาธารณะปลอดภัย, ห้องเรียนสันติภาพ, เด็ก/เยาวชน และการสื่อสารสาธารณะ พร้อมเตรียมจัดสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี2017 วันที่ 18 มีนาคมนี้

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนกับตัวแทนเครือข่ายประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 30 องค์กร เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อร่วมถกอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นที่จะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายใน 5 ประเด็น คือ ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่สาธารณะปลอดภัย, ห้องเรียนสันติภาพ, เด็ก/เยาวชน และการสื่อสารสาธารณะ โดยให้แต่ละกลุ่มได้กำหนดเป้าหมายที่อยากเห็นในระยะเวลา 3 ปี และกำหนดประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อจะนำเสนอในงานสมัชชาสันติชายแดนใต้/ปาตานี 2017 ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 นี้ด้วย ดังนี้

ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นนี้เคยได้รับการโหวตมาเป็นอันดับที่ 1 ในเวที Mapping CSOs เมื่อปีที่ผ่านมาจาก 5 ประเด็นเร่งด่วนในการหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี โดยในวงย่อยของกลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เช่น แรงงานภาคการเกษตรและการประมงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การผลิตของคนในพื้นที่ไม่เพียงพอ อาหารมีราคาสูง นายทุนครองตลาด เป็นต้น

เป้าหมายที่อยากเห็นในระยะเวลา 3 ปีคือ การสร้างเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ และอยากเห็นนโยบายของรัฐที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานก็คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์ เช่น การอบรมทั่วไป อบรมในสถาบันการศึกษา รณรงค์สร้างจิตสำนึกของการบริโภค เป็นต้น

ข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มนี้ คือ ประกาศให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์ โดยการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ห้องเรียนสันติภาพในชุมชน

ในกลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในชุดองค์ความรู้ที่เอื้อต่อเรื่องการสร้างสันติภาพ ชุมชนขาดความไว้วางใจต่อกัน ความคิดหรือมุมมองที่ต่างกันทำให้ขาดการแสวงหาเป้าหมายร่วม เวทีเรียนรู้ประเด็นสันติภาพมีน้อย ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำให้ขาดโอกาส พื้นที่เรียนรู้ไม่เอื้อต่อชุมชน ไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความตระหนักและสนใจประเด็นสันติภาพมีน้อยเพราะคิดและรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว รวมถึงขาดความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานภาคีภาครัฐในการที่จะหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ประเด็นสันติภาพแก่ชุมชนอย่างจริงจัง เป็นต้น

เป้าหมายในระยะเวลา 3 ปีของกลุ่มนี้ คือ มีห้องเรียนสันติภาพชุมชนในทุกชุมชนเพื่อการศึกษาเรียนรู้ประเด็นสันติภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่จริง และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านของสถานการณ์ความขัดแย้ง

ข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มนี้คือ ให้รัฐบาลกำหนดเป็นวาระชายแดนใต้ ในเรื่องที่จะให้มีและหนุนเสริมห้องเรียนสันติภาพในพื้นที่และสถานศึกษา

การสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เช่น ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มสื่อกับเครือข่ายในพื้นที่ทำให้ไม่ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆขององค์กรเครือข่ายที่สามารถนำมาช่วยสื่อสารผ่านสื่อได้ ขาดการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารเพื่อสันติภาพ ยังไม่มี TV ชุมชน เป็นต้น

เป้าหมายในระยะเวลา 3 ปี คือ การมีนักสื่อสารมืออาชีพที่เพิ่มมากขึ้น การมีเครือข่ายนักสื่อสารชายแดนใต้ มีเวทีฝึกอบรมเทคนิคเรื่องการสื่อสารเพื่อสันติภาพแก่นักสื่อสารชายแดนใต้ เกิด TV ชุมชนชายแดนใต้เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านการสื่อสารให้คนชายแดนใต้ทุกด้าน

ข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มนี้ คือ จัดตั้งกองทุนนักสื่อสารสันติภาพ/สันติสุขชายแดนใต้ นำร่อง TV ชุมชนชายแดนใต้ และสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ด้านการสื่อสารชายแดนใต้

เด็ก/เยาวชน

กลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันหลายประเด็น เช่น ปัญหายาเสพติด เด็กติดเกมส์ ท้องไม่พร้อม หลุดจากระบบการศึกษา ครอบครัวหย่าร้าง เด็กแว้น เด็กห่างไกลจากศาสนา เป็นต้น

เป้าหมายที่อยากเห็นในระยะเวลา 3 ปี คือ เด็กอยู่ในระบบการศึกษา เด็กรู้จักภาษาที่หลากหลาย เด็กมีพื้นที่สร้างสรรค์ มีสื่อสร้างสรรค์ ครอบครัวสันติสุข ลดปัญหายาเสพติด ท้องไม่พร้อมต้องหมดไป และเด็กเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชน

ข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มนี้ พูดถึงประเด็นการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และศาสนา ประเด็นครอบครัว ประเด็นการสื่อสารรวมไปถึงพื้นที่กลาง และกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

พื้นที่สาธารณะปลอดภัย

กลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน คือ การใช้ความรุนแรงโดยใช้ระเบิดและการยิงทำร้ายผู้บริสุทธิ์ ทรัพย์สินเสียหาย ผู้คนเสียชีวิตและพิการ บาดเจ็บ มีหญิงหม้าย เด็กกำพร้า ผู้คนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ด่านมากเกินไป รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่มากจนเกินความจำเป็น และเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจวัฒนธรรมของพื้นที่

เป้าหมายในอนาคต คือ อยากให้คนดำเนินชีวิตประจำวันโดยปกติสุข ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ไม่ปฏิบัติการทางอาวุธในพื้นที่

ข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มนี้ คือ ยุติการปฏิบัติการทางอาวุธในพื้นที่สาธารณะทั้ง 2 ฝ่าย ลดจำนวนเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่ การพูดคุยเป็นวาระแห่งชาติ จัดตั้งคณะกรรมการในการกำหนดกลไกมาตรการการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จากทุกภาคส่วน

เตรียมจัดสมัชชาสันติภาพ 2017

ในช่วงบ่าย คณะกรรมการสภาประชาสังคมและองค์กรเครือข่ายได้ประชุมกันต่อเพื่อเตรียมจัดสมัชชาสันติชายแดนใต้/ปาตานี 2017 ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่จะถึงนี้

ในงานจะมีหลายโปรแกรมที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายพิเศษ เรื่องภาคประชาสังคมกับการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในชุมชน โดย Dr.Nobert Ropers นอกจากนั้นยังมีวงเสวนาประเด็นการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนในแนวทางสันติวิธี จากผู้ที่เคยเป็นแกนนำการเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ส่วนโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น การนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ 5 ประเด็นหลัก คือ 1.ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม 2.ห้องเรียนสันติภาพในชุมชน 3.การสื่อสารสาธารณะ 4.วาระเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ และ 5.พื้นที่สาธารณะปลอดภัย”

และวงสานเสวนา เรื่อง“ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ กับการขับเคลื่อนสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้” โดยตัวแทนนักวิชาการ ตัวแทน ศอ.บต. ตัวแทน กอ.รมน. ตัวแทนรัฐบาลส่วนหน้า เป็นต้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขับเคลื่อนงานสันติภาพเข้มข้นข้ามปีทั้ง Mapping และ Empower

“พื้นที่ปลอดภัยและยุติธรรม” บทสนทนาสันติภาพ สภาประชาสังคมใต้-สำนักเลขาพูดคุยสันติสุข

สภาประชาสังคมเตรียมถกสภาความมั่นคงแห่งชาติ เตรียมจัดเวทีกระบวนการสันติภาพที่ กทม.

“กงสุลใหญ่มาเลเซีย” แนะประชาสังคมชายแดนใต้ควรกลับสู่พื้นฐานและให้ความรู้กระบวนการสันติภาพกับประชาชน

สภาประชาสังคมใต้พบปะกงสุลอินโดฯ ยกระดับงานสันติภาพ เรียนรู้บทบาท CSO ต่อคู่ขัดแย้งหลัก

สภาประชาสังคมใต้จับมือสถาบันวิชาการร่วมขับเคลื่อนสันติภาพ เตรียมยื่นข้อเสนอ 12 เวทีครูเอกชนต่อรมช.ศึกษาฯ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดหน้าทำงานเชิงรุก นัดพบ 3 กงสุล อินโดฯ-มาเลย์-ฟิลิปปินส์

เผยบทบาทประชาสังคมอาเจะห์-มินดาเนา เวที mapping ชู 5 วาระด่วนหนุนสันติภาพชายแดนใต้

70 องค์กรเครือข่ายชายแดนใต้จับมือหนุนสันติภาพ เรียกร้องยุติความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภัย

สภาประชาสังคมฯ เตรียมดันอีก 3 โครงการใหญ่สำหรับภาคประชาสังคมเพื่อหนุนเสริมสันติภาพ

สภาประชาสังคมใต้ได้ประธานคนใหม่ พร้อมลุยยุทธศาสตร์ยุติธรรมสันติภาพเชื่อมอาเซียน

สภาประชาสังคมใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างพื้นที่กลาง-ผลักดันประชาชนร่วมกระบวนการสันติภาพ

ปธ.สภาประชาสังคมชายแดนใต้ชี้ พูดคุยสันติสุขยังไม่ล่ม แนะทุกฝ่ายออกมาสื่อสารหนุนเสริมสันติภาพ

‘ชีวิตผู้บริสุทธิ์ คือเรื่องแรกที่ต้องคุยบนโต๊ะสันติภาพ’: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

เปิด 12 เวทีฟังครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย "ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมสันติภาพ" อันหลากหลาย

อ่านดู ! ครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม “คาดหวัง-กังวล-หนุนเสริม” อะไรในกระบวนการสันติภาพ

เวทีครู สช.สงขลา ชี้การสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซที่เข้มแข็งจะช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

อดินันท์ ปากบารา : “ครูสอนศาสนาควรยืนขึ้นและแสดงตัวว่าเราต้องการสันติ”