“อิสกันดาร์ ธำรงทรัพย์” เปิดบทเรียนสันติภาพคนในผ่านกองทุนส่งเสริมสันติภาพ PPF

สัมภาษณ์พิเศษ“อิสกันดาร์ ธำรงทรัพย์” เปิดบทเรียนการสร้างสันติภาพจากคนในผ่านกองทุนส่งเสริมสันติภาพ PPF ในโครงการ ช.ช.ต. อะไรคือความสำเร็จและล้มเหลวในงานหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม สตรี ทรัพยากรและเยาวชน สร้างนวัตกรรมการเยียวยาและสังคมพหุวัฒนธรรมในชายแดนใต้/ปาตานี

“การสร้างสันติภาพต้องเดินคู่กับการพัฒนา” คือแนวคิดหลักในการดำเนินโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ช.ช.ต.) ของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา หรือ LDI (Local Development Institute) ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) เพื่อฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการแก้ไขความขัดแย้งผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมและสร้างศักยภาพของคนในพื้นที่

ดังนั้น โครงการ ช.ช.ต.ที่ดำเนินการมาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมี 2 แผนงานสำคัญที่ดำเนินการมากำลังจะครบ 9 ปีเต็ม (ปี 2552-2560) ในอีกไม่เดือน นั่นคือ

1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก หรือ CDD (Community Driven Development) ในพื้นที่เป้าหมาย 6 ตำบล 43 หมู่บ้าน โดยกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือกันของสมาชิกในการพัฒนาชุมชนของตนเองในทุกขั้นตอน

2.แผนงานกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (Peace-building Partnership Fund: PPF) ที่มี 3 วัตถุประสงค์หลักคือการสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ทักทอเป็นเครือข่ายหนุนเสริมสันติภาพ การเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงและการขจัดเงื่อนไขความขัดแย้ง ซึ่งได้สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมไปแล้วมากกว่า 10 โครงการ (ดูตาราง)

ที่ผ่านมาเราทราบเกี่ยวกับการดำเนิน”แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น” โดยใช้กระบวนการ CDD มาแล้วจากบทสัมภาษณ์พิเศษ คณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

วันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อในส่วนของ “แผนงานกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ” หรือเรียกสั้นๆว่า กองทุน PPF นั้นว่ามีผลเป็นอย่างไรกับ “อิสกันดาร์ ธำรงทรัพย์” ผู้จัดการกองทุน PPF

ทิศทางการดำเนินงานกองทุน PPF เป็นอย่างไร

อิสกันดาร์ – ทิศทางในการให้ทุนของกองทุน PPF คือ

1.เสริมความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคมที่พยายามจะทักทอเป็นเครือข่าย ไม่ใช่เสริมความเข้มแข็งเป็นกลุ่มหรือรายองค์กรและไม่เน้นให้ทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ

2.ให้ทุนกลุ่มที่ทำงานด้านจิตวิทยา การเยียวยาจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในทุกประเภท ไม่ว่าจะถูกกระทำจากฝ่ายไหนก็ตาม

3.ให้ทุนกลุ่มที่ทำงานด้านการลดเงื่อนไขความขัดแย้งหรือการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมหรือหนุนเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม

ผลการดำเนินการของกองทุน PPF เป็นอย่างไร

อิสกันดาร์ – เป็นไปตามที่คาดหวัง ยกเว้นงานเครือข่ายที่ยังขยับได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น เครือข่ายสตรีที่สามารถรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายได้จนกระทั่งออกมาเป็นคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ หรือ PAOW แต่ก็ยังไม่สามารถขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์ใหญ่ได้มากนัก

แต่กลุ่มที่สามารถทักทอเป็นเครือข่ายและสามารถสร้างตัวตนออกมาได้ ก็คือ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ซึ่งถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ต้นโดยการสนับสนุนของกองทุน PPF

ส่วนที่ไม่สามารถทักทอเป็นเครือข่ายได้ คือเครือข่ายเยาวชนด้วยเหตุและปัจจัยหลายอย่าง

เครือข่ายเยาวชนที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนหนึ่งเพราะองค์กรเยาวชนถูกกำหนด โดยอายุด้วย หมายถึงเมื่ออายุมากขึ้นก็ไม่เหมาะที่จะเป็นเยาวชน

นอกจากนั้นด้วยเงื่อนไขของการเป็นเยาวชนเองก็ไม่อดทนที่จะทำโครงการ แต่ถนัดจัดกิจกรรมมากกว่า ซึ่งฝ่ายรัฐเองก็ให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมแก่กลุ่มเยาวชนง่ายกว่าให้ทำโครงการ

กลุ่มเยาวชนบ้านเรามันถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นมา ไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยตัวเขาเอง เพราะเราไปกระตุ้นหรือไปเรียกให้เขามารวมกลุ่มตั้งเครือข่าย แต่ตัวเขาเองไม่ได้มีอารมณ์ร่วมหรือไม่ได้คิดร่วมมาก่อน เพราะฉะนั้นความยั่งยืนจึงไม่มี

เช่นเดียวกับเครือข่ายสตรีที่เกิดจากการที่เราไปกระตุ้นด้วยเช่นกัน แต่สามารถขยับต่อไปจนเกิดเป็น PAOW ได้แม้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติของกลุ่มผู้หญิงเองมาก่อนก็ตาม

แต่ต่างจากสภาประชาสังคมชายแดนใต้ที่เกิดจากเราไปกระตุ้นด้วยก็จริง แต่โดยตัวขององค์กรสมาชิกสภาเองก็มีความสุกงอมแล้ว เพราะฉะนั้นพวกที่อยู่ในสภาประชาสังคมชายแดนใต้จึงเป็นพวกองค์กรเก่าแก่ ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในกรรมการสภาประชาสังคมฯด้วย (อ่านเรื่องการถอดบทเรียนเครือข่ายเยาวชนด้านล่าง)

LDI สนับสนุนการสร้างเครือข่ายอื่นอีกหรือไม่?

อิสกันดาร์ –เดิมยังมีเครือข่ายทรัพยากรแต่ตอบโจทย์เรื่องสันติภาพไม่ได้โดยตรง แม้พยายามบอกให้ทำเรื่องการจัดการความขัดแย้งในพื้นที่โดยใช้เงื่อนไขของทรัพยากร แต่กลับไปมองเรื่องที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีจึงจะเกิดสันติภาพ คำถามคือความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะการไม่มีกินหรือไม่

สุดท้ายหลังจากสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านถูกตัดออกไปเมื่อผมเข้ามาเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ หลังจากที่ LDI เคยสนับสนุนในช่วง 3 ปีแรก

หมายความว่า เดิมมีการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายใน 4 เครือข่าย คือ เครือข่ายสภาประชาสังคม เครือข่ายสตรี เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายทรัพยากร แต่เมื่อผมมาเป็นผู้จัดการกองทุน PPF ในปี 2557 ผมจึงตัดการสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายทรัพยากรออกไป

LDI สนับสนุนการสร้างเครือข่ายที่ไม่ได้อยู่ในสภาประชาสังคมด้วยหรือไม่

อิสกันดาร์ –ไม่ได้สนับสนุน แม้มีความพยายามตั้งเครือข่ายใหม่ๆขึ้นมาก็ตาม แต่ถ้าจะสนับสนุนก็ต้องไม่ทักทอเป็นเครือข่ายแต่อาจทักทอเป็นกลุ่มประเด็น เพราะถ้าสนับการสร้างเครือข่ายใหม่ขึ้นมาจะทำให้ผิดเป้าหมายอย่างหนึ่งของ LDI คือความต้องการลดเงื่อนไขความขัดแย้ง

หนึ่งในการลดเงื่อนไขความขัดแย้งคือ ทำให้มีความคิดที่เป็นประเด็นร่วม เพราะฉะนั้นการทักทอเครือข่ายนั้น ไม่ใช่การตัดงานเดิมที่แต่ละองค์กรทำอยู่ออกไป เพียงแต่เพิ่มการมีส่วนร่วมในการคิดงานร่วมกัน

ดังนั้นถ้าไปสนับสนุนการสร้างเครือข่ายใหม่ขึ้นมาก็เท่ากับเป็นการตั้งสภาประชาสังคมอีกหนึ่งสภาก็จะทำให้เสียงของสภาประชาสังคมไม่เป็นตัวแทนของภาคประชาสังคม แม้เราอาจจะเห็นด้วยการการตั้งเครือข่ายใหม่ๆขึ้นแต่เราก็สนับสนุนไม่ได้ เพราะสนับสนุนสภาประชาสังคมชายแดนใต้อยู่แล้ว

ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นด้วยกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้อย่างเดียวเท่านั้น แต่เราเห็นว่าสภาประชาสังคมชายแดนใต้มันเพียงพอแล้วที่จะใช้ชื่อว่าสภาประชาสังคม แต่ถ้ามีสภาประชาสังคมอีกสภาหนึ่งขึ้นมาก็จะทำให้เสียงของภาคประชาสังคมไม่เป็นเอกภาพ ซึ่งไม่ดีต่อการขับเคลื่อนงาน

ในส่วนเป้าหมายด้านการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากความรุนแรงและการลดเงื่อนไขความขัดแย้งมีผลการดำเนินโครงการเป็นอย่างไร

อิสกันดาร์ – งานเยียวยาเป็นการสนับสนุนงานด้านจิตวิทยา เช่น กลุ่มกาวันกีตอ กลุ่มเปอร์วานี ซึ่งทำงานในเชิงปัจเจกบุคคลในการฟื้นฟูจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งกลุ่มที่ทำงานด้านนี้เราพร้อมสนับสนุนเพราะคิดว่าการได้รับการฟื้นฟูจิตใจจะทำให้คนไม่เกิดความเคียดแค้นขึ้นมา เมื่อไม่เคียดแค้นแล้วก็มีผลทำให้ไม่เกิดความรุนแรงต่อเนื่อง

การสนับสนุนงานด้านนี้มีผลงานที่ถือว่าดี ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเราพยายามที่จะสร้างให้มีหลักสูตรการเยียวยาเพื่อให้มีแบบวิธีในการเยียวยาจิตใจ ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงการค้นหาวิธีในการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเพื่อทำหลักสูตรขึ้นมา โดยทำร่วมกับ ศว.ชต.(ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้) ในการแสวงหาวิธีการ

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการทำหลักสูตรเยียวยาคนที่ทำงานด้านการเยียวยาคนอื่นด้วย เพราะคนกลุ่มนี้เมื่อทำไปนานๆก็จะซึมซับความเศร้าจากผู้ได้รับผลกระทบมาด้วย กลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเสียเอง

ส่วนที่กำลังจะทำต่อไปกับกลุ่มด้วยใจคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากการควบคุมตัว ซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะรู้สึกว่าคนที่ออกจากคุกมาแล้วก็ไม่ต้องบำบัดจิตใจอะไร เพราะแค่ได้ออกมาก็ดีใจกันแล้ว แต่จริงๆแล้วมันจะแสดงอาการใน 6 เดือน เขาจะอยู่รอดหรือไม่รอดต้องดูในช่วง 6 เดือนว่าจะแสดงอาการอะไรออกมา

งานด้านการเยียวยาทั้งที่ทำกับกลุ่มด้วยใจหรือกลุ่มเปอร์วานีคือ การเข้าไปปรับสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ เพราะในทางจิตวิทยาถ้าเขาได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมาแล้ว มีจะมีปฏิกิริยาแสดงออกมาหลังจากนั้นประมาณ 6 เดือน

หากไม่มีการดูแลทางด้านจิตใจในช่วง 6 เดือนแรกนี้ ผู้ได้รับผลกระทบอาจจะติดลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งออกมา อย่างเช่นกรณีของน้องกาน้ำ ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ระเบิดแล้วไฟไหม้ถูกที่แขนในขณะที่ยังเป็นเด็ก

น้องกาน้ำไม่ใช่ชื่อของน้อง แต่ถูกเรียกอย่างนี้เพราะน้องไปโรงเรียนโดยถือกาน้ำไปด้วย เนื่องจากหลังเหตุระเบิดครั้งนั้นน้องไม่ได้รับการบำบัดทางด้านจิตใจ หลังจากเหตุการณ์ 6 เดือนน้องจะไปไหนมาไหนโดยพกกาน้ำไปด้วย เวลามีอะไรผิดปกติขึ้นมาน้องก็จะคอยเอาน้ำในกามารดแขนตัวเอง จะล้างแขนตัวเองตลอดเพราะน้องจะรู้สึกร้อน

เมื่อน้องไปโรงเรียนโดยพกกาน้ำไปด้วยก็กลายเป็นตัวประหลาด เพราะอยู่แปลกกว่าเพื่อน

เช่นเดียวกับกรณีคนที่ถูกควบคุมตัวโดยถูกข้อหาด้านความมั่นคง โดยตัวเขาเชื่อว่าเขาไม่ใช่เป็นอาชญากร แต่ต้องมายอมรับสภาพว่าตัวเองผิด

ถ้าเทียบกับคนขโมยของแล้วถูกจับ มันก็รู้ว่ามันทำสิ่งไม่ดี แต่คนที่ต่อสู้กับรัฐเพื่ออุดมการณ์บางอย่าง มันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดี มันรู้สึกว่ากำลังทำสิ่งดี แต่เมื่อทำสิ่งดีแล้วกลับถูกควบคุมตัวให้ไปอยู่รวมกับคนไม่ดีในเรือนจำ ก็ย่อมมีผลทางจิตใจ

ในประเด็นการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

อิสกันดาร์ – หมายถึงกลุ่มไหนที่พยายามทำงานเกี่ยวกับการลดช่องว่างของความแตกต่างทางวัฒนธรรมเราก็ให้การสนับสนุน แต่ตลอดเวลาที่ผมเข้ามาเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ยังไม่ได้สนับสนุนกลุ่มองค์กรไหนทำด้านนี้ เพราะในบ้านเรายังไม่มีองค์กรแบบนี้ แต่ที่มีก็ทำในเชิงกิจกรรมมากกว่า เช่น พาเด็กมุสลิมกับเด็กพุทธไปเข้าค่ายด้วยกันซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่ให้คนรู้จักกันเท่านั้น แต่ยังไม่ได้พัฒนาไปในเรื่องความคิดทางวัฒนธรรม

คนทำงานลดความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมยังไม่ค่อยมีในบ้านเรา จึงยังไม่ได้ให้ทุนสนับสนุนใครในด้านนี้

โครงการหรือการสนับสนุนที่ทำมาตอบโจทย์เรื่องการสร้างสันติภาพอย่างไร

อิสกันดาร์ – งานส่วนใหญ่ไม่ได้ตอบโจทย์สันติภาพในภาพใหญ่ เพราะเราไม่ได้ไปทำการลดความขัดแย้งของคู่ขัดแย้งโดยตรง แต่เราไปทำงานกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง เป็นการสร้างสันติภาพโดยการลดผลกระทบจากคู่ขัดแย้ง

แต่อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างสันติภาพนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน การเคียดแค้นที่มีอยู่จะทำให้ความขัดแย้งไม่มอดลง เพราะฉะนั้นนอกจากจะต้องดับไฟเดิมแล้ว ยังต้องดับไฟแค้นที่เพิ่มขึ้นมาด้วย เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเจรจาสันติภาพกันได้โดยที่ยังมีไฟแค้นสุมอยู่

โดยทิศทางการทำงานของธนาคารที่สนับสนุนการทำงานในพื้นที่ขัดแย้งก็จริง แต่ก็ไม่ได้เน้นการสร้างสันติภาพในเชิงประจักษ์ แต่เน้นเรื่องการฟื้นฟูมากกว่า ดังนั้นก้าวต่อไปของ LDI จะมุ่งเน้นไปทางฟื้นฟูด้วยเช่นกัน

ปรัชญา โต๊ะอิแต บทเรียนการสร้างเครือข่ายเยาวชน

ปรัชญา โต๊ะอิแต จากองค์กรปาตานีฟอรั่ม ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมถอดบทเรียนด้านการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองทุน PPF ให้เหตุผลในการถอนการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเยาวชนไว้ ดังนี้

1.กลุ่มเยาวชนแต่ละองค์กรมีความเป็นมาที่แตกต่างกัน มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน มีเบ้าหลอมทางความคิดต่างกัน รวมทั้งเนื้องานและกลุ่มเป้าหมายที่ไปทำงานด้วยก็แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างกันเหล่านี้เมื่อให้มารวมกันเป็นเครือข่ายทันทีภายในปีเดียวทำไม่ได้ เพราะต้องให้เวลาแต่ละกลุ่มได้เรียนรู้เบ้าหลอมของแต่ละกลุ่มก่อน แต่กลับถูกวางไว้ให้เมื่อเข้ามารับการสนับสนุนแล้วต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่าย จึงกลายเป็นการครอบให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งวิธีการแบบนี้จะทำเกิดการทะเลาะกันเอง

2.เป็นบทเรียนทั้งตัวแหล่งทุนและตัวองค์กรเยาวชนเองด้วย คือ แหล่งทุนไม่ควรไปดึงความคิดของแต่ละกลุ่มให้มามีความคิดร่วมกันก่อนทันที เข้าใจว่าช่วงนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไปเกาะติดกลุ่มเยาวชนเหล่านี้

3.กระบวนการในการทักทอความสัมพันธ์ไม่ได้เริ่มมาก่อน แต่มาเริ่มมีปฏิบัติการสร้างเครือข่ายกันเลย ที่จริงมันต้องเริ่มต้นจากการทักทอความสัมพันธ์ทางความรู้สึกนึกคิดร่วมกัน ต้องสร้างความสัมพันธ์ สร้างความไว้ใจ ทำให้เข้าขากันก่อนในระดับหนึ่ง

แต่ผลที่น่าสนใจคือ แม้ไม่สามารถรวมกันเป็นเครือข่ายใหญ่ได้ แต่พวกเขาสามารถที่จะเลือกโดยธรรมชาติของเขาเองได้ว่าควรจะสัมพันธ์กับกลุ่มไหน อย่างไร บางกลุ่มมี 4-5 องค์กรที่สามารถหนุนเสริมกันไปในกลุ่มย่อยๆทั้งในเชิงประเด็นหรือเนื้อหาที่คล้ายๆกัน เป็นการรวมกลุ่มกันเองโดยธรรมชาติ แต่ให้รวมเป็นกลุ่มใหญ่พวกเขาไม่เอา

4.ในการสร้างเครือข่ายนั้น เมื่อทำโครงการก็ต้องมีกองเลขานุการ โดยให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการเป็นกองเลขานุการ แต่เมื่อไม่มีความโปร่งใสหรือไม่ได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมตั่งแต่เนื้อหาไปจนถึงทุกขั้นตอน มันก็กลายเป็นประเด็นที่มีปัญหาขึ้นมาเพราะเกิดความไม่ไว้วางใจหรือไม่เชื่อมั่นในกองเลขานุการ

จริงๆแล้วในโครงสร้างการทำงานโครงการนั้นแต่ละองค์กรมีโครงการของตัวเอง แต่จะมีหนึ่งโครงการหนึ่งที่ทำร่วมกัน จึงตั้งกองเลขานุการขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนงาน แต่เนื่องจากกลุ่มเยาวชนซึ่งตอนแรกมี 17 องค์กร ตอนหลังเหลือ 12 องค์กรก็เป็นองค์กรใหม่ๆทั้งนั้นยังไม่มีประสบการณ์ในการทำโครงการ

อย่างไรก็ตามก็ยังมีทั้งผลลัพธ์ด้านดีคือทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการสันติภาพ กลุ่มเยาวชนสามารถทำโครงการได้โดยปรับโครงการของตัวเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ LDI ได้เพิ่มเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาด้วย โดยเฉพาะด้านเนื้อหาความรู้สันติภาพ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองเรื่องสันติภาพภายในกลุ่มของตัวเองด้วย

เนื่องจากแต่ละกลุ่มก็มีกลุ่มเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้ว จึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่หรือไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น กลุ่มเยาวชนนอกระบบ บางกลุ่มนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตัวเองเคยทำมาก่อน เป็นต้น

รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ ปี 2558-2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559)

องค์กร

ชื่อโครงการ/กลุ่มรับผิดชอบ

1.โครงการรายการวิทยุภาษามลายู บทเรียนสันติภาพ โดยโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ปี 2558-2559

เนื้อหาหลักในโครงการ เกี่ยวกับการผลิตคลิปวิทยุเพื่อเรียนรู้เรื่องสันติภาพจากพื้นที่ทั่วโลก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ จัดให้เกิด DJ วิทยุภาษามลายู-มีการเสวนาร่วมระหว่างนักจัดรายการวิทยุและหน่วยงานรัฐ คือ กรมประชาสัมพันธ์

2.โครงการหนุนเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายสื่อภาคพลเมืองเพื่อสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ โดย Patani Forum ปี 2558-2559

เนื้อหาหลักในโครงการ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายสื่อภาคพลเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรายงานข่าว ประเด็นที่จะเขียนข่าว การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาข่าว เป็นต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ การรวมตัวกันของสื่อภาคพลเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสื่อจากส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

3. โครงการพัฒนาระบบชุดแบบอักษรยาวีเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ โดยกลุ่ม AWAN BOOK ปี 2558-2559

เนื้อหาหลักในโครงการ การพัฒนาระบบฟอนต์อักษรภาษายาวีที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอนุรักษ์ภาษามลายูอักษรยาวีต่อไปไม่ให้ถูกกลืนหายไปตามกาลเวลา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการ dialogue กับหน่วยงานภาครัฐ คือ สถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ ซึ่งอยู่ในสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมทั้งเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการใช้ตัวอักษรยาวี

4. โครงการเมล็ดพันธุ์สันติภาพแห่งโรงเรียนต้นแบบชายแดนใต้ โดยกลุ่มบุหงารายา ปี 2558-2559

เนื้อหาหลักในโครงการ การพัฒนาครูตาดีกาและเสริมสร้างความรู้เรื่องกระบวนการสันติภาพโดยมีการสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในตัวหลักสูตรที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนตาดีกาเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งหมด 20 โรงเรียนใน 5 จังหวัดในโครงการนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ การประเมินหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนตาดีกา

5. โครงการ kampong damai ศูนย์การเรียนรู้วิชาการสันติภาพชุมชน โดยองค์กรปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา ปี 2558-2559

เนื้อหาหลักในโครงการ คณะทำงานหมู่บ้านสามารถเจรจาพูดคุยกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ในกรณีที่มีการก่อเหตุหรือความรุนแรงเกิดขึ้นในชุมชนหรือพื้นที่รอบข้าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนในชุมชน โดยมีชุมชนเป้าหมาย 4 พื้นที่ในโครงการ เพื่อสร้างให้คนในชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยการเปิดศูนย์การเรียนรู้เรื่องสันติภาพขึ้นในชุมชน

6. โครงการกล้าทำดี ลดการรังแก โดยกลุ่มครูบันดาลใจ ปี 2558-2559

เนื้อหาหลักในโครงการ การลดการรังแกกันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ปลูกฝังความรักและสามัคคีในเด็ก ลดความรุนแรงในดังกล่าว ซึ่งเป็นปัญหามาอย่างยาวนานและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ ภาษา หรือศาสนาก็ตาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กนักเรียนชั้นประถมวัย

7. โครงการครอบครัวสื่อศานต์สุข โดยกลุ่มกาวันกีตอ ปี 2558-2559

เนื้อหาหลักในโครงการ เสริมสร้างพลังครอบครัวให้เข้มแข็งโดยผ่านกระบวนการอบรมตารมหลักสูตรที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว และปัญหาอื่นๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลดช่องว่างระหว่าง พ่อ แม่ ลูก เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่คนในครอบครัว

8. โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลความขัดแย้งและสันติภาพเชิงบูรณาการฯ โดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (DSW) ปี 2558-2559

เนื้อหาหลักในโครงการ สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการก่อเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมีมาตรฐานสากลสามารถเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ พัฒนาฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งในระดับองค์กรและร่วมกันพัฒนาศักยภาพ

9. โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เรื่องสันติภาพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่ปาตานี โดยกลุ่ม MERPATI ปี 2558-2559

เนื้อหาหลักในโครงการความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกระบวนการสันติภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับเสริมสร้างความตระหนักรู้ ความรู้และความเข้าใจเรื่องสันติภาพให้กับกลุ่มและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องกระบวนการสันติภาพให้กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่ปาตานี

10. โครงการพัฒนากระบวนกรสู่นักสันติภาพรุ่นใหม่ โดยวิทยาลัยประชาชน

เนื้อหาหลักในโครงการ พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นองค์กรให้กับแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ในการเป็นกระบวนกร มีทักษะและยุทธศาสตร์การทำงานสันติภาพระดับชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆในระดับท้องถิ่นเพื่อการขับเคลื่อนงานสันติภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สร้างเยาวชนให้เป็นนักกระบวนกรใน Track3

11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงสู่การขับเคลื่อนสันติภาพชายแดนใต้ โดย Perwani ปี 2558–2559

12.โครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต และทักษะการเยี่ยมเยียนเยียวยาของบุคลากรภาคประชาสังคม โดย ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศว.ชต.) ปี 2559

เครือข่าย

ชื่อโครงการ/กลุ่มผู้รับผิดชอบ

เครือข่ายสภาประชาสังคมชายแดนใต้

1.โครงการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ปี2558-2559

2.โครงการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ปี2559-2560

คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW)

1.โครงการ ขบวนผู้หญิงกับการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้  ปี 2559-2560

เนื้อหาหลักในโครงการ ข้อเสนอจากกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่เป้าหมาย ในประเด็นสร้างสันติภาพในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพื้นที่ สานเสวนาต่อ Party A, B ต่อสาธารณะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นำข้อเสนอจากกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่เป้าหมายในประเด็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่ เสนอต่อ Party A, B ต่อสาธารณะ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการ LDI “จะหนุนงานสันติภาพเดินคู่กับงานพัฒนาชายแดนใต้ต่อไป”

งานพัฒนาจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร(1) รูปธรรมจากชุมชน-วัฒนธรรม-ตาดีกา-ประชาสังคม

งานพัฒนาจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร(2) ดูผลสำเร็จใน 5 พื้นที่ขัดแย้ง-กองทุนสันติภาพในไทย

‘ธนา ยันตรโกวิท’รองอธิบดี สถ. : “โครงการ ช.ช.ต.เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น”

ช.ช.ต.ก้าวไกล กรม สถ.รับแนวทางไปใช้กับท้องถิ่นทั่วไทย

ช.ช.ต.ก้าวไกล กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและLDI เปิดเวทีนำเสนอบทเรียนให้อปท.6จังหวัดภาคกลาง

3 องค์กรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจากความไม่สงบ

ศอ.บต. จัดเสวนาร่วมกับ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และธนาคารโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากต่างประเทศ เรื่องการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา

เปิดใจเยาวชน‘บ้านแยะ’ รามัน ทำไมอยากเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่

แนะคนทำงานชุมชนยุค 4.0 “ถ้าไม่ปรับตัวเอง คุณจะถูกปรับออก”

อีก 15 หมู่บ้านเสนอโครงการ ช.ช.ต.รอบ 3 ถึงคราวชาวบ้านเรียนรู้และต่อยอดงานพัฒนา

KK Park มีอะไรดีที่โคกเคียน ทำไมคนแห่ไปดูผลงานนักพัฒนาท้องถิ่นรุ่นใหม่ของ ช.ช.ต.

“บาตูฆอ กรงปินัง”ธรรมชาติมหัศจรรย์ สิ่งสวยงามที่อาจหายไป "ช.ช.ต."จะช่วยได้อย่างไร