สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิต และทรงเปิดหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิต และเปิดหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา ประมาณ 09.00 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  อาคารพรีคลินิก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 80 ปี  ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และเบิกผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาเขตปัตตานี เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ

หลังจากนั้น ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  แล้วทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ บริเวณระหว่างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ กับอาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วเสด็จฯไปเปิดแพรคลุมป้ายอาคารพรีคลินิก แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปโรงเรียนอนุบาลสาธิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กราบบังคมทูลเบิกผู้สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลสาธิต เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก  ทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา แล้วทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย “อาคาร 80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ” ทอดพระเนตรนิทรรศการ และการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา

ต่อมาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย “หอวัฒนธรรมภาคใต้” สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในหอวัฒนธรรมภาคใต้ และหอศิลป์ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม 
และเปิดแพรคลุมป้ายหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตอิสลาม เฝ้าฯรับเสด็จตามกำหนดการดังกล่าว