เปิดตัวTK Park ปัตตานี อุทยานการเรียนรู้ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศ

เป็นตัวอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park) ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่เรียนรู้ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ที่เป็นความภูมิใจของท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดชายภาคใต้(ศอ.บต.) มีพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park)  โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีข้าราชการ นักศึกษา นักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก

การก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เป็นความร่วมมือของ 3 ฝ่าย คือ ศอ.บต.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) และเทศบาลเมืองปัตตานี ที่ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) จัดตั้งโครงการอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ที่ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (TK Park) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

TK Park ปัตตานีก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 สถานที่ตั้งบริเวณถนนปัตตานีภิรมย์ อ.เมือง จ.ปัตตานี บนพื้นที่ 6,476 ตารางเมตร โดยอาคารมีความสูง 2 ชั้น มูลค่าโครงการ ราว 145 ล้านบาท ตัวอาคารเป็นรูปรังผึ้งและตัวเรือกอและ หมายถึงการอยู่ร่วมกัน ที่สวยงามทันสมัย พร้อมอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่มาใช้บริการ อาทิเช่น ห้องสมุดมีชีวิตที่มีหนังสือหลากหลายกว่าสองหมื่นเล่ม ห้องสมุดสำหรับเด็ก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และสื่อความรู้ไอที่ ห้องเธียเตอร์ ห้องประชุม ห้องศาสนา เป็นต้น

TK Park ปัตตานีนับเป็นอุทยานการเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  โดยคาดหวังว่าเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของโครงการอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี ดังนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดแหล่งการเรียนรู้ในสังคม พหุวัฒนธรรม สร้างพื้นที่ สร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม มีพื้นที่ได้แสดงออกได้เรียนรู้และเกิดการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ที่เป็นความภูมิใจของท้องถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ ในรูปแบบห้องสมุด ที่มีบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้นวัตกรรมทันสมัย ที่ผสมผสานเอกลักษณ์ท้องถิ่น

นายพิทักษ์  กล่าวอีกว่า ศูนย์การเรียนรู้นี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนา แลกเปลี่ยน และแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิตหรือชิ้นงานจากการรูปแบบที่หลากหลายตามยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ที่เน้นเรื่องการพัฒนาประเทศสู่ “ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”ด้วยการสร้าง “ ความเข้มแข็งจากภายใน ” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” พร้อมเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0