ย้อนร้อยกิจกรรมสร้างสรรค์นักศึกษา มรย. สร้างสรรค์สังคมสู่สันติภาพ

ย้อนรอยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาที่มุ่งเน้นทั้งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเองและกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์หลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม

โครงการ สิงห์–ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558

โครงการ  “สิงห์ – ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน”  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่  จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยมีนโยบายให้โอกาสแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นเน้นการพัฒนาคน สังคม และพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในด้านภาวะผู้นำด้วยการปลูกจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง มีคุณประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและชุมชนของตนเอง

โดยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดจัดสร้าง“สนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก” ในรูปแบบ BBL (Brain-Based learning) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีวิวัฒนาการทางด้านสมองไปในทิศทางที่ดี มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก รวมถึงเด็กได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ หรือลงมือกระทำด้วยตนเอง มีบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน  50 คน พร้อมด้วยกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่ 3303 จำนวน 20 นาย ลงพื้นที่ดำเนินงานภาคสนามในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

กองพัฒนานักศึกษามรย.จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา We Love YRU

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อปลุกจิตสำนึกจิตอาสาสร้างสังคมแห่งความดี We Love YRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติโยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพบปะและให้กำลังใจนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาซึ่งเป็นกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกจิตอาสาสร้างสังคมแห่งความดี we love YRUโดยมี เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนานักศึกษาชมรมวิทยุสื่อสารอาสาพยาบาลและนักศึกษาหอนอน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาของนักศึกษา ได้มีการทำความสะอาดรั้วกำแพงและทาสีรั้วกำแพงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2557

กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยช่วยกันทำความสะอาดมัสยิดยาแมะตือเบาะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โครงการจิตอาสาสานสายใยน้องพี่ ณ โรงเรียนบ้านตายา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รายวิชาทักษะชีวิตและสาธารณะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาสานสายใยน้องพี่ ณ โรงเรียนบ้านตายา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกันก่อนและหลังจากนั้นก็เริ่มกันช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน และระบายสี เช่น โต๊ะ พนัง ของโรงเรียนเพื่อให้มีสีสันมากขึ้น เด็กๆ ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีมีความสามัคคีกับพี่ๆ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสา

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และช่วยเหลือสังคม “จิตอาสา” เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุพร้อมฝึกทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ โดยมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Big cleaning Day เนื่องในวันราชภัฏ 57

วันที่ 13ก.พ.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Big cleaning Day เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2557 สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งนักศึกษาแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำความสะอาดตามคณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ โดยมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมจิตอาสา English Camp ให้กับโรงเรียนตาดีกา จ.ปัตตานี

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ชมรม Variety English Club จัดกิจกรรมจิตอาสา English Camp ให้กับโรงเรียนตาดีกา จ.ปัตตานี

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสา English Camp นำโดย นายนัฐพล เบญฮาริศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ประธานชมรม Variety English Club โดยได้จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนตาดีกา นอกจากนี้ยังร่วมทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณโดยรอบโรงเรียน มัสยิดและกุโบที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี นอกจากสมาชิกชมรม Variety English Club ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นๆเข้าร่วมอีกด้วย

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้รับคือเกิดการเรียนรู้ร่วมกันการทำงานเป็นทีมนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถกับสมาชิกในชมรม ที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน

นักศึกษาสาขาเคมีได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล

วันที่ 31 มีนาคม 2557 นักศึกษาสาชาเคมีได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล ต.บันนังสาเรง  อ.เมือง  จ.ยะลา โดยได้ทำความสะอาดมัสยิด  ห้องเรียน  ห้องน้ำ และพื้นที่บริเวณโรงเรียนทั้งหมด

ค่ายเยาวชนอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่ายเยาวชนอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม “ค่ายรักษ์จะนะ” จัดเมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์โภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยจะมีนักศึกษาต่างสถาบันมาร่วมค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ด้วย วันแรกทางค่ายก็จะพาเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ของสวนกง เช่น สถานที่ทำปลาแห้ง บ้านที่ใช้แผ่นโซลาเซลล์ และหาดเนินทราย 100 ปี และวันที่สองทางค่ายก็จะให้เราแบ่งกลุ่มและร่วมกันคิดว่าจะทำโครงการอะไรและให้เราต่อยอดโครงการนั้นด้วย

กิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม C Smart HUSO YRU

วันที่ 10 ม.ค 60 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางกองพัฒนานักศึกษาในโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้ลงพื้นที่ไปที่บ้านบาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ทั้งนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้สมทบอาหารแห้งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ