ประชาสังคมประกาศปฏิญญาสันติภาพ เรียกร้อง 5 พื้นที่ทางการเมืองสร้างสังคมวุฒิภาวะ

การจัดงานสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 "พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ" โดยสภาประชาสังคมชายแดนใต้และองค์กรพันธมิตร เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา สมาชิกและองค์กรเครือข่ายที่ร่วมจัดทั้ง 118 องค์กรได้ประกาศปฏิญญาสันติภาพเรียกร้องการเปิดพื้นที่ทางการเมืองใน 5 มิติและเรียกร้องสันติวิธี

การประกาศปฏิญญาสันติภาพชายแดนใต้อ่านโดยมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้พร้อมๆ กับสมาชิกเครือข่ายองค์กรประชาสังคมที่มาร่วมงานกว่า 500 คน ในช่วงสุดท้ายของการจัดงาน

นายมูฮำมัดอายุบ กล่าวว่า การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามกรอบของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ระยะที่สอง ในห้วงปี 2559 – 2561 โดยสภาของเป็นแหล่งรวมตัวของเครือข่ายของคนทำงานภาคประชาสังคมในชายแดนใต้หลายองค์กร โดยในช่วงของการดำเนินงานในช่วงนี้ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการ “หนุนเสริม” การสร้างสันติภาพและกระบวนการสันติภาพอย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1)พยายามที่จะสร้าง พื้นที่กลางเพื่อผลักดันนโยบาย

2)การสร้างความแข็งและอำนาจต่อรองให้กับภาคประชาสังคม

3)การสร้างและขยายเครือข่ายของสภาฯ เอง

โดยในวันนี้ท่านจะได้เห็นเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพ ซึ่งกว่าจะมา

ถึงวันนี้ สภาประชาสังคมได้วางกระบวนการระดมสมองในเวทีย่อย มาตั้งแต่กลางปี 2559 โดยพบปะพูดคุยและทำ “แมพปิ้ง” ข้อเสนอนี้จากสมาชิกกว่า 70 กลุ่ม โดยมีกลุ่มประเด็นการทำงานอยู่ถึง 14 ประเด็น

โดยในวันนี้จึงเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพ ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ ได้วางกระบวนการระดมสมองในเวทีย่อย มาตั้งแต่กลางปี 2559 โดยพบปะพูดคุยและทำ “แมพปิ้ง” ข้อเสนอนี้จากสมาชิกกว่า 70 กลุ่ม โดยมีกลุ่มประเด็นการทำงานอยู่ถึง 14 ประเด็น จากนั้นจึงทำกระบวนการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นนำมาสู่ข้อเรียกร้องในวันนี้

ปฏิญญาสันติภาพชายแดนใต้ 2017

พวกเราที่มารวมกันในวันนี้เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือภูมิภาคปาตานี และเป็นประจักษ์พยานต่อความรุนแรงที่ยืดเยื้อเรื้อรังมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 13 ปี การรวมตัวในวันนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ที่ไม่เพียงแต่ต้องการแก้ไข คลี่คลายความขัดแย้งดังกล่าวนี้เท่านั้น หากแต่มุ่งมาดปรารถนาที่จะสร้างสันติภาพร่วมกันอีกด้วย

การร่วมดำเนินงานตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอ ถกถียง โต้แย้ง ใคร่ครวญ กลั่นกรอง และสกัดประเด็นปัญหาสาธารณะต่างๆ ที่ดำรงอยู่ในพื้นที่แห่งนี้จนกระทั่งได้มาซึ่งข้อเสนอที่เราจะเรียกร้องจากทุกฝ่าย รวมถึงตัวเราเอง ว่าให้มุ่งมั่นในการสถาปนา รักษาและขยาย “พื้นที่ทางการเมือง” ให้กว้างไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสัมพันธ์กับแนวคิดเกี่ยวกับ “พื้นที่” ใน 5 มิติดังต่อไปนี้

  1. เรายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการผักดันให้เกิด “พื้นที่ปลอดภัย”ที่ไม่เพียงแต่ปลอดพ้นจากความรุนแรงทางตรงต่อพลเรือนที่ไม่ได้มีส่วนในการสู้รบเท่านั้น หากแต่ต้องเคารพในความเป็นมนุษย์และการแสดงออกทางการเมือง
  2. เรายินดีที่จะส่งเสริมละสนับสนุนให้มี “พื้นที่เรียนรู้” เกี่ยวกับความขัดแย้งและสันติภาพที่กระจายไปสู่ชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  3. เรายินดีที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี “พื้นที่สื่อสาร” ที่คนในพื้นที่จะสามารถส่งเสียงความกังวล ความต้องการและความหวังได้อย่างเสรีและสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมในสังคมของที่นี้
  4. เราพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน ความมั่นคงทางอาหาร ที่ให้อำนาจกับประชาชนและชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและผลิตอาหารจากชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ
  5. เรายินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี “พื้นที่สร้างสรรค์” สำหรับสมาชิกรุ่นเยาว์ของเราให้เติบโต ต่อยอด และสร้างสรรค์สังคมให้ดีงานและพร้อมสำหรับอยู่ร่วมกันต่อไป

พื้นที่การเมืองเหล่านี้จะเอื้อให้ผู้คนในความขัดแย้งได้เผชิญหน้ากับความแตกต่างอย่างมีวุฒิภาวะ ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้และการทำความเข้าใจต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคย มั่นใจและยืนหยัดในแนวทางไม่ใช้ความรุนแรง และถึงที่สุดแล้วจะสามารถรับมือกับความขัดแย้งที่อยู่บนฐานของอัตลักษณ์และความปรารถนาทางการเมืองที่แตกต่างกันซึ่งดำรงอยู่ในชายแดนใต้/ปาตานีอย่างสร้างสรรค์นั่นเอง

สภาประชาสังคมชายแดนใต้

ประกาศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ 18 มีนาคม 2560