สสส.ร่วม มอส.หนุน 58 องค์กรเยาวชนทั้งประเทศสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่พลเมืองเข้มแข็ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน 58 องค์กรจัดกิจกรรม  “การขับเคลื่อนเสริมพลังองค์กรเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลเมือง” เข้มแข็งสู่การเสนอนโยบายสาธารณะเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอองค์ความรู้การทำงานด้านเด็กและเยาวชน ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะและเพื่อสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชน องค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชน ประชาสังคม

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2560 ได้มีพิธีเปิดมหกรรมเสริมสร้างศักยภาพองค์ทำงานเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลเมืองเข้มแข็ง จัดโดย สสส.ร่วมกับ มอส.และเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน 58 องค์กร  ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียริติ ฯ แจ้งวัฒนะ ซึ่งจะมีการนำเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม กระบวนการทำงานของเครือข่ายองค์กรเด็ก เวทีเสวนาพลังการขับเคลื่อนสังคมโดยเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแสดงผลงาน “ตัวตน พื้นที่ ความรู้ สู่วิถีการทำงานเด็กและเยาวชน”

4 เครือข่ายชายแดนใต้ร่วมขบวนสร้างสรรค์

ทั้งนี้โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลเมืองเข้มแข็งเป็นการรวมเครือข่ายองค์ใน 5 ภูมิภาค โดยเครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ที่ร่วมโครงการประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพิราบขาวชายแดนใต้ที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านที่มีพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มด้วยใจ เป็นกลุ่มที่เยาวชนจะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ไก้รับผลกระทบจากความรุนแรง กลุ่มเซากูน่า (Zauquna) เป็นกลุ่มที่ทางานกับครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ เป็นกลุ่มที่พยายามจะสร้างการสื่อสารทำความเข้าใจและสื่อสารเชิงสร้างสรรค์นาสู่ความสานติในพื้นที่และเปิดพื้นที่เยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วม

58 องค์กรเยาวชนสร้างสรรค์ “นวัตกรรม” เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน

คุณเพ็ญพรรณ จิตเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกขณะ จึงต้องมีการสร้างประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา โดยกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ผ่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์และความซับซ้อนต่อปัญหาเด็กและเยาวชนในขณะนี้

ดังนั้นทางองค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชน 58 องค์กรและภาคประชาสังคม ได้มีความพยายามที่จะสร้างทางออกและทางเลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมองถึงการสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมและการสร้างพื้นที่ทางสังคม พื้นที่รูปธรรม พื้นที่นโยบายเพื่อนำสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบ ดังเช่นการทำงานด้านบริการ ด้านการศึกษา ด้านสิทธิเด็กด้านสืบสานภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ ความรุนแรง ด้านเด็กพิการด้านการสร้างคนรุ่นใหม่ ในกระบวนการทำงานมีการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ ฐานข้อมูล นวัตกรรม พยายามค้นหารูปแบบใหม่ในการทำงานขององค์กร คนทำงานและกลุ่มเด็กและเยาวชน

จากการทำงานร่วมกันขององค์กรเด็กและเยาวชน 58 องค์กร ในโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพองค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลเมืองเข้มแข็ง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และรับผิดชอบโดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ซึ่งทำให้เห็นถึงองค์ความรู้ในการทำงาน ด้านเด็กและเยาวชน ความรู้ดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการแก้ไขปัญหา

นอกจากนั้นองค์กรเด็กและเยาวชนยังได้พัฒนา “นวัตกรรม” เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อนำสืบการสื่อสารสังคม นอกจากนั้นยังได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ สามชายแดนใต้ จากการทำงานร่วมบูรณาการ

สำหรับงานเวทีการขับเคลื่อนเสริมพลังองค์กรเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลเมืองเข้มแข็งสู่การเสนอนโยบายสาธารณะเด็กและเยาวชน โดย มีวัตถุประสงค์หลักคือ 1) เพื่อเสนอองค์ความรู้การทำงาน ด้านเด็กและเยาวชน 2) เพื่อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะด้านเด็กและเยาวชน 3) เพื่อสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชน องค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชน ประชาสังคม

ในการจัดงานมหกรรมการขับเคลื่อนเสริมพลังองค์กรเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลเมืองเข้มแข็งสู่การเสนอนโยบายสาธารณะเด็กและเยาวชน จึงเป็นการสร้างสรรค์พลังคนทำงานด้านเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชน องค์กรภาคีสนับสนุน องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงเชื่อมร้อยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างวิถีชีวิตเด็กและเยาวชนและสังคมที่เป็นสุขและยั่งยืน เราร่วมสร้างสรรค์และสร้างแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในวันนี้และสร้างอนาคตที่เป็นสุขร่วมกัน