เตรียมลงพื้นที่ Peace Survey#3 ก่อนรอมฎอน ระบุผู้นำท้องถิ่นสำคัญต่อกระบวนการสันติภาพ

15 องค์กรเครือข่ายเตรียมเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 3 คาดเก็บข้อมูลครบก่อนรอมฎอน เผยสองครั้งที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พร้อมทั้งเพิ่มคำถามในเรื่องพื้นที่ปลอดภัยและความสนใจของประชาชนอื่นๆ ในพื้นที่มากขึ้น

อาจารย์สุวรา แก้วนุ้ย นักวิจัยประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) กล่าวว่าการสำรวจครั้งนี้กระทำในสามจังหวัดและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาโดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,608 ตัวอย่างจาก 134 หมู่บ้าน ซึ่งสุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครับเหมือนกับการวิจัยครั้งก่อน

อ.สุวรา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของทีมเก็บข้อมูลภาคสนามซึ่งคาดว่าภายในต้นเดือนเมษายนจะเริ่มลงพื้นที่โดยใช้เวลาประมาณ 5          สัปดาห์หรือประมาณเดือนครึ่งซึ่งจะต้องเสร็จก่อนจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนที่ประชาชนในพื้นที่จะเริ่มถือศิลอด

สำหรับเนื้อหาการสำรวจที่เป็นการอัพเดตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่และกระบวนการพูดคุยสันติภาพจะถูกเพิ่มเติมในการสำรวจครั้งนี้ เช่น เรื่องพื้นที่ปลอดภัยที่เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจของประชาชน ประเด็นที่เป็นข้อตกลงต่างๆ ในกระบวนการพูดคุยเพื่อฟังเสียงชาวบ้านว่าคิดอย่างไร หรือคำถามต่อบทบาทขององค์กรใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาท เช่น กปต.ส่วนหน้า รวมทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย

“ที่สำคัญการสำรวจครั้งเราอยากได้ข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ในพื้นที่จากกลุ่มตัวอย่างเพราะเชื่อว่าในสถานการณ์เช่นนี้คงจะมีข้อเสนอแนะจากประชาชนต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขอย่างเป็นรูปธรรม” อ.สุวรา กล่าว

รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หนึ่งองค์กรร่วมการศึกษาวิจัยกล่าวว่า จากผลการสำรวจสองครั้งที่ผ่านมาพบว่าประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของกระบวนการพูดคุยเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสำรวจครั้งนี้จึงเน้นไปที่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นมากขึ้น

“ครั้งที่ผ่านมาเราเน้นไปที่ผู้นำทางความคิดระดับสูง ผู้นำศาสนา แต่ครั้งนี้เราเน้นที่ผู้นำทางความคิดระดับพื้นที่ซึ่งก็เป็นผู้นำท้องถิ่น นายก อบต.ต่างๆ เหล่านี้ซึ่งในภาวะเช่นนี้เราพบว่าความเห็นประชาชนให้ความสำคัญกับผู้นำท้องถิ่นมากที่มีความสำคัญต่อกระบวนการสันติภาพ” อ.วัชัย กล่าว

รศ.ดร.วิชัย กล่าวด้วยว่าการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤติที่ โดยเฉพาะอย่างจะต้องเป็นกระบวนการสำรวจที่มีระเบียบวิธีที่ถูกต้อง ใช้หลักการทางสถิติที่ถูกวิธี สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งการสำรวจที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องสามารถสะท้องความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องแม้จะเป็นการสำรวจที่มีกลุ่มตัวอย่างไม่มาก และสามารถสะท้องเสียงเงียบได้