Zauquna จับมือ Trash Hero Pattani เก็บขยะแหลมตาชี รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด

กลุ่มเซากูนาร่วมกับกลุ่ม Trash Hero Pattani  (ผู้พิชิตขยะแห่งปัตตานี) จัดโครงการค่ายครอบครัว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการกิจกรรมการเก็บขยะที่ชายหาดแหลมตาชีร่วมถึงให้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวขยะ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 กลุ่มเซากูนา (Zauquna) ร่วมกับ กลุ่ม Trash Hero Pattani  (ผู้พิชิตขยะแห่งปัตตานี) จัดโครงการค่ายครอบครัว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหาดแหลมโพธิ์และให้ความรู้เรื่องและการรีไซเคิล ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ครอบครับ โดยมีเยาวชนจากพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประมาณ 60 คน

นางซีตีมาเรียม บินเย๊าะ ที่ปรึกษากลุ่มเซากูนา กล่าวว่า โครงการค่ายครอบครัว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการร่วมตัวของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทางกลุ่มเซากูนาเคยไปอบรมแก่เยาวชนเหล่านี้ช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา การพบปะในครั้งนี้โดยมีกิจกรรมหลักคือการเก็บขยะในพื้นที่บริเวณชายหาดแหลมตาชี เพราะศาสนาอิสลามสอนว่า “ความสะอาดคือส่วนหนึ่งของการศรัทธา”  เนื่องจากเพราะบริเวณแห่งนี้มีขยะจำนวนมากทั้งๆ ที่เป็นแหล่งท่อง จึงชวนเยาวชนเหล่านี้เข้ามาทำประโยชน์แก่สังคม รวมถึงมีการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับขยะและการรีไซเคิลขยะเพื่อเป็นความรู้แก่เยาวชนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นายภูริพัฒน์ จรัสสาธรวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ กล่าวว่า การเก็บขยะตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแหลมโพธิ์มีการดำเนินการมาแล้วประมาณ 1 ปี ภายใต้แนวคิดTrash hero Pattani ภายใต้การนำของผศ.จารียา  อรรถอนุชิต อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ที่มีการเก็บขยะทุกวันพุทธ ช่วงบ่าย เก็บขยะตามชายหาด หลังจากเก็บขยะ ก็จะมีการเล่นทะเลกัน เพื่อสร้างความสนับสนุนแก่คนที่มาร่วมกับเก็บขยะ สำหรับวันนี้ดีใจที่ได้เห็นเยาวชนเครือข่ายกลุ่มเซากูนาที่มาทำกิจกรรมเพื่อสังคม ผมมองว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กตั้งเริ่มตั้งแต่วัยนี้

“การรักษาแหล่งท่องเที่ยวเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) แต่หน้าที่สำคัญที่สุดคือคนที่มาใช้แหล่งท่องเที่ยว เพราะเมื่อคุณมาใช้แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพาขยะมาด้วย แต่คุณต้องมีวิธีที่จัดการกับขยะเหล่านี้ด้วย เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด”  นายภูริพัฒน์ กล่าว

ผศ.จารียา อรรถอนุชิต ผู้ประสานงานหลักกลุ่ม Trash hero Pattani กล่าวว่า โดยปกติแล้วเราอาสามาเก็บขยะในพื้นที่ตำบลแหลมโพธิ์ทุกๆ วันพุธ ช่วงบ่าย แต่วันนี้ เมื่อได้รับการชักชวนจากกลุ่มเซากูนา เรายินดีที่ในการทำกิจกรรมกับเซากูนา เราออกแบบกิจกรรม ด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมตาชี ต่อด้วยกิจกรรมการให้ความรู้ที่เกี่ยวขยะ เพื่อให้น้องๆ ได้เข้าใจ ทำไมเราต้องมาเก็บขยะ การลดขยะด้วยวิธีการใดบ้าง และทำไมเราต้องรักษาความสะอาดตามชายหาด