ช.ช.ต.เตรียมเปิดเวทีใหญ่ เผยนวัตกรรมใหม่งานพัฒนาท้องถิ่น จากสันติภาพชุมชนขยายสู่ท้องถิ่นทั่วไทย

LDI ธนาคารโลกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเวทีเสนอบทเรียนสร้างสันติสุขชายแดนใต้จากโครงการ ช.ช.ต. โชว์ผลสำเร็จ 4โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กรณีเกาะสะท้อน, ห้วยกระทิง, อาซ่องและปะเสยาวอ พร้อมเผยเครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ในงานพัฒนาชุมชน ด้านกรมปกครองท้องถิ่นนำแนวทางไปเป็นทางเลือกให้ อปท.ทั่วประเทศ ชี้เป้าหมายเพื่อสันติภาพชุมชนที่มุ่งสู่สันติภาพระดับใหญ่

อัสรีย์ ยา - ซอและ มะสอลา

นายอัสรีย์ ยา ผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้(ช.ช.ต.) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา หรือ LDI (Local Development Institute) เปิดเผยว่าในวันที่ 27 – 29 เมษายน 2560 นี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)ร่วมกับ LDI ธนาคารโลก(World Bank) และกระทรวงการคลัง จะจัด“การประชุมนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ช.ช.ต.ในพื้นที่ 6 ตำบลเป้าหมายของโครงการ และเป็นการแนะนำแนวทางการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมตามแนวทาง CDD หรือ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานความต้องการของประชาชน (Community Driven Development : CDD) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งในและนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงหน่วยงานและนักวิชาการที่สนใจ

โชว์ผลสำเร็จ 4 กรณี ที่เกาะสะท้อน, ห้วยกระทิง, อาซ่อง, ปะเสยาวอ

นายอัสรีย์ เปิดเผยอีกว่า ภายในงานนี้ ทางทีมงาน LDI จะนำเสนอผลของโครงการใน 4 กรณีตัวอย่าง ได้แก่ 1.การบริหารจัดการน้ำสู่การคลี่คลายความขัดแย้งและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 2.การจัดการน้ำเพื่อความพอเพียงและการพึ่งตนเอง ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 3.การท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา และ 4.การจัดการฐานทรัพยากรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

เผยเครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ในงานพัฒนาชุมชน

นายอัสรีย์ เปิดเผยต่อไปว่า สำหรับเนื้อหาสาระในงานมีหลายอย่าง ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้กระบวนการ CDD ของธนาคารโลก เช่น การจัดการน้ำ การท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน การนำเสนอนวัตกรรมการบริการสาธารณะของท้องถิ่นบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนการบูรณาการแผนท้องถิ่นสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด

นอกจากนี้ยังมีคลินิกให้คำปรึกษา"การพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม"กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กรอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

นายอัสรีย์ เปิดเผยด้วยว่า สำหรับผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ตัวแทน อปท. จากนอกพื้นที่ที่สนใจซึ่งได้แจ้งความจำนงไปทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว นอกจากนั้นจะเป็น อปท. 6 แห่งที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการ ช.ช.ต.ได้แก่ อบต.เกาะสะท้อน, อบต.โคกเคียน จ.นราธิวาส อบต.อาซ่อง, อบต.ห้วยกระทิง จ.ยะลา อบต.ปะเสยาวอ และ ทต.พ่อมิ่ง จ.ปัตตานี และ อปท.ข้างเคียงอีก 19 แห่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ส่วนแขกผู้มีเกียรติและคณาจารย์ต่างๆ ที่เข้าร่วมในงาน ประกอบด้วย อธิบดี สถ., นายธนา ยันตรโกวิทย์ รองอธิบดี สถ.,ดร.กฤษฏา บุญชัย รองเลขาธิการ LDI, ศ.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า จาก สถ.

กรมปกครองท้องถิ่นนำไปเป็นทางเลือกแก่ อปท.ทั่วประเทศ

นายอัสรี เปิดเผยว่า ในการจัดประชุมครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก LDI กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงการคลังและธนาคารโลก ได้ร่วมทำโครงการส่งเสริมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมหลายอย่าง โดยเฉพาะการจัดเวทีประชาคมในระดับต่างๆ เพื่อตอบโจทย์หลักการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน

“ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทีมงาน ช.ช.ต.ได้ไปนำเสนอ “บทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”ให้กับผู้บริหารของกรม นักวิชาการ และ อปท.ใน จังหวัดภาคกลางมาแล้ว ที่กรมฯ ซึ่งทาง สถ. ก็สนใจที่จะนำแนวทางนี้ไปนำเสนอเป็นทางเลือกในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับ อปท.ที่สนใจ จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีครั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสื่อสาร” นายอัสรีย์ กล่าว

เป้าหมายเพื่อสันติภาพชุมชนที่มุ่งสู่สันติภาพระดับใหญ่

นายซอและ มะสอลา ผู้ประสานงานโครงการ ช.ช.ต. เปิดเผยว่า โครงการ ช.ช.ต.เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552 มีส่วนช่วยในการยกระดับงานพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องการจะทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งโครงการในระดับชุมชนและระดับตำบลในพื้นที่เป้าหมาย เกิดการเชื่อมประสานกันระหว่างคนในชุมชนคนเอง ระหว่างคนในชุมชนกับผู้นำ รวมทั้งหน่วยงานรัฐ ทำให้มีการลดความหวาดระแวงต่อกันได้

นายซอและ กล่าวต่อไปว่า ส่วน อปท.ในพื้นที่เป้าหมายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการโดยมาร่วมกันพัฒนาเครื่องมือและเรียนรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มีในพื้นที่ สุดท้ายเมื่อมีการแก้ปัญหาและมีความเชื่อมั่นต่อกันแล้วก็จะตอบโจทย์ในเรื่องการสร้างสันติภาพในระดับชุมชนได้

“ส่วนการสร้างสันติภาพในระดับใหญ่นั้นก็เป็นเป้าหมายของ LDI ด้วย แต่ LDI ก็ไม่สามารถที่จะสร้างสันติภาพได้อย่างลำพังได้ เพราะฉะนั้นการสร้างสันติภาพในระดับใหญ่ให้ได้นั้นต้องเป็นความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ายที่ต้องมาช่วยกัน” นายซอและกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช.ช.ต.ก้าวไกล กรม สถ.รับแนวทางไปใช้กับท้องถิ่นทั่วไทย

ช.ช.ต.ก้าวไกล กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและLDI เปิดเวทีนำเสนอบทเรียนให้อปท.6จังหวัดภาคกลาง

สัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการ LDI “จะหนุนงานสันติภาพเดินคู่กับงานพัฒนาชายแดนใต้ต่อไป”

งานพัฒนาจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร(1) รูปธรรมจากชุมชน-วัฒนธรรม-ตาดีกา-ประชาสังคม

งานพัฒนาจะสร้างสันติภาพได้อย่างไร(2) ดูผลสำเร็จใน 5 พื้นที่ขัดแย้ง-กองทุนสันติภาพในไทย

กำหนดการ(ร่าง)

โครงการการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

27 เมษายน 2560

เวลา 09.00–14.00 น.        ลงทะเบียน/รับเอกสาร

เวลา 14.00–16.00 น.        ชมวิดิทัศน์ “กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน” ซักซ้อมการดำเนินการตามโครงการการนำเสนอบทเรียน

                                        การสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง

                                        มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

(Local Development Institute: LDI)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

28เมษายน 2560

เวลา 09.00–09.30 น.      พิธีเปิดโครงการและการมอบนโยบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                                      โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เวลา 09.30–10.30 น.         กระบวนการเสริมสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (Best Practices)

-การบริหารจัดการน้ำสู่การคลี่คลายความขัดแย้งและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีเกาะสะท้อน

- การจัดการน้ำเพื่อความพอเพียงและการพึ่งตนเอง กรณีห้วยกระทิง

ตั้งข้อสังเกตและสังเคราะห์โดย

ธนายันตรโกวิทย์ และดร.กฤษฏา บุญชัย

เวลา 10.30 – 12.00 น.       - การท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน กรณีอาซ่อง

- การจัดการฐานทรัพยากรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีปะเสยาวอ

ตั้งข้อสังเกตและสังเคราะห์โดย

ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ และ อ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

เวลา 12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.       บรรยาย เรื่อง นวัตกรรมการบริการสาธารณะของท้องถิ่น บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน

                                         โดย ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 14.30 – 15.30 น.       บรรยายเรื่อง การบูรณาการแผนท้องถิ่นสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด

เวลา 17.30 – 19.00 น.       รับประทานอาหารเย็น

\เวลา 19.00 – 21.00 น.      คลินิกให้คำปรึกษา การพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

                                         โดย ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า และคณะ

29 เมษายน 2560

เวลา 09.00 – 10.30 น.       บรรยาย เรื่อง กระบวนการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

                                         ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

                                         โดย นายธนายันตรโกวิทย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เวลา 10.30 – 12.00 น.       บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กรอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

โดย ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า

เวลา 12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.       สรุปผลการประชุม

รับฟังข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาขับเคลื่อนในมิติต่างๆ

วิทยากรจาก   1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                     2.สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

                     3.ธนาคารโลก

หมายเหตุ : พักรับประทารนอาหารว่าง ช่วงเช้าเวลา 10.30– 10.45น.

ช่วงบ่ายเวลา 14.30-14-45 น.