มุฟตีสูงสุดอียิปต์ ศ.ดร.เชาว์กี เยือนชายแดนใต้ กอ.รมน.ให้ทุกภาคส่วนร่วมเรียนรู้‘อยู่ร่วมกันอย่างสันติ’

มุฟตีสูงสุดอียิปต์ ศ.ดร.เชาว์กี เยือนชายแดนใต้ กอ.รมน.ให้ทุกภาคส่วนร่วมต้อนรับและเรียนรู้หลักคำสอนอิสลาม และแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (Peaceful Coexistence) พร้อมลงพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตพุทธ-มุสลิม

ในห้วงต้นเดือนเมษายน 2560 กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญ Professor Dr.Shawki Ibrahim Abdel–Karim Mosa Allam (ศ.ดร.เชาว์กี อิบราฮีม อับเดลการีม โมซา อัลแลม) หรือตามที่สื่อมวลชนต่างประเทศเรียกขานว่า “แกรนด์ ดร.ชัคกี อัลแลม” ซึ่งเป็น “The Grand Mufti of Egypt” หรือผู้ตัดสินชี้ขาดสูงสุดทางศาสนาอิสลามประเทศอียิปต์ มาเยือนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย – อียิปต์ รวมถึงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคส่วนต่างๆด้านอิสลามได้เชิญเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆหลายจุด รวมถึงการพบปะพูดคุยพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งวันนี้(7 เมษายน 2560) ได้เข้าร่วมละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมกับพบปะพี่น้องมุสลิม พร้อมกับลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ และติดตามสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

แกรนด์ ดร.ชัคกี อัลแลม เรียนจบปริญญาเอกในสาขานิติศาสตร์ (Jurisprudence) และนิติศาสตร์อิสลาม (Shariah law) รวมถึงเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์อิสลาม มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร วิทยาเขต Tanta ประเทศอียิปต์

ด้วยการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านศาสนาอิสลามแกรนด์ ดร.ชัคกี อัลแลมได้นำปรัชญาและหลักคาสอนมาเผยแพร่ให้ความรู้ทั้งงานเขียน การบรรยายธรรม การสร้างความเข้าใจโดยใช้หลักคำสอนศาสนาอิสลามที่ถูกต้องและการให้ความรู้ทางกฎหมายอิสลามออกเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวมุสลิมได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันและการมีส่วนร่วมในสังคมในหลายประเทศ อาทิเช่น ในคำให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่า“คำสอนของอัลกุรอาน คำพูดของท่านศาสดาและประวัติอิสลามนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติที่แท้จริงของศาสนาอิสลามเกี่ยวข้องกับการเคารพในความหลากหลาย.”

ชาวมุสลิมต้องได้รับแรงบันดาลใจจากหลักการอยู่ร่วมกันที่มีความสามัคคีและไม่ใช่ด้วยจิตวิญญาณของการแปลงมุสลิมที่ไม่ใช่มุสลิมให้แก่อัลลอฮ์ ซึ่งการนำความรู้ออกเผยแพร่ดังกล่าวนั้น ศ.ดร.เซากี อัลแลม ได้พยายามส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศาสนาอิสลามให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าใจ โดยท่านพยายามเผยแพร่แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (Peaceful Coexistence) ในสังคมระหว่างประเทศภายใต้การเผยแพร่หลักคาสอนทางศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง

ศ.ดร.เซากี อัลแลม มีจุดยืนชัดเจนในการต่อต้านการนาหลักศาสนาอิสลามในทางสุดโต่ง (Extremist Interpretations of Islam) โดยเห็นว่าการใช้ความรุนแรงในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามนั้น เป็นสิ่งต้องห้ามและผู้ที่ใช้ความรุนแรง หรือผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งเหล่านี้เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาเรียนรู้และไม่เข้าใจในเรื่องความถูกต้องภายใต้หลักคาสอนของศาสนาอิสลามที่แท้จริง

เมื่อปี 2556 สภามหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร โดยนักวิชาการอาวุโสด้านศาสนาได้คัดเลือก ศ.ดร.เซากี อัลแลม ให้ดารงตำแหน่งเป็น “Grand Mufti” ที่เป็นเสมือนตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ด้านศาสนาของประเทศมุสลิมทั่วโลก โดยทำหน้าที่ในการตัดสินให้คาวินิจฉัยทางด้านศาสนาอิสลาม (Fatwa)

ต่อมาในปี 2558 ศ.ดร.เซากี อัลแลม ยังได้รับเลือกแต่งตั้งให้เป็นประธาน General Secretariat for Fatwa Authorities Worldwide ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เป็นหน่วยงานประสานงานกับหน่วยงานทั่วโลกในการทำหน้าที่ ให้คำตัดสินหรือคำวินิจฉัยทางศาสนาอิสลาม

การมาเยือนครั้งในนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นำศาสนาอิสลามและประชาชนชาวมุสลิมร่วมต้อนรับ ศ.ดร.เซากี อัลแลม เพื่อได้พบปะพี่ เพิ่มพูนความรู้ในหลักคำสอนศาสนาอิสลามที่ถูกต้องดั้งเดิม รวมถึง แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (peaceful coexistence) ที่ยังมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร และเป็นพลังร่วมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นในเร็ววัน