เปิด31สารคดีสมาร์ทโฟน ที่นักสื่อสารชุมชนชายแดนใต้ผลิตเอง มรย.หนุนเสริมพลังสร้างสันติภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเวทีนำเสนอสารคดีชุดความรู้ชุมชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ โครงการพลังชุมชนสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้ เปิด 31 สารคดีจากสมาร์ทโฟน ที่นักสื่อสารชุมชนชายแดนใต้ผลิตเอง ม.ราชภัฏยะลาทยอยนำเสนอ ทั้งมิติเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและวิถีชีวิต ผศ.แวอาซีซะห์ย้ำชุมชนต้องสื่อต่อเนื่องเพื่อให้เกิดพลังหนุนเสริมสันติภาพ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.)ได้นำเสนอสารคดีชุดความรู้ชุมชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ โครงการพลังชุมชนสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้ ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที รวม 31 ชิ้น ในกิจกรรมเวทีนำเสนอสารคดีชุดดังกล่าว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรย. เป็นประธานเปิดเวที

โดยเป็นการนำเสนอผลงานที่มาจากการจัดอบรมนักสื่อสารชุมชนชายแดนใต้ โดยใช้เพียงโทรศัพท์มือถือ“SMART PHONE” ในการผลิตสารคดีเพื่อเล่าเรื่องราวของคนในพื้นที่จำนวน 2 รุ่น จำนวน 90 คน ซึ่งมีทั้งนักศึกษา เยาวชน สมาชิก อบต. พยาบาล นักเรียน กศน.เป็นต้น ระยะเวลาอบรม 6 เดือน

ผลงานทั้ง 31 เรื่องดังกล่าว แบ่งออกเป็น มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านประวัติศาสตร์ มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านการท่องเที่ยว และ มิติด้านวิถีชีวิต ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

มิติด้านเศรษฐกิจ 8 เรื่อง ได้แก่ 
1.เรื่อง : Ayam Betong
2.เรื่อง : วิธีชีวิต ชาวเล
3.เรื่อง : ตังเม
4.เรื่อง : กล้วยหินฉาบ บันตู
5.เรื่อง : Lifestory ชาวเล
6.เรื่อง : ตลาดสดเคลื่อนที่
7.เรื่อง : แท็กซี่ เบนซ์ ยะลา
8.เรื่อง ; อากะ อาเกาะ
มิติด้านประวัติศาสตร์ 2 เรื่อง 
1.เรื่อง : โต๊ะปาแก๊ะ
2.เรื่อง : มัสยิด 300 ปี 
มิติด้านวัฒนธรรม 4 เรื่อง 
1.เรื่อง : เล่าขาน แหวนบุรุษแหลมมลายู
2.เรื่อง : กือเม็ง แหล่งเรียนรู้โลกมลายู
3.เรื่อง : กลองหนังบาโน
4.เรื่อง : ถ้ำศิลป์ที่ถูกลืม
มิติด้านการท่องเที่ยว 6 เรื่อง 
1.เรื่อง : ตากใบสายน้ำ 2 วัฒนธรรม
2.เรื่อง : น้ำตกปาโจ
3.เรื่อง : หาดแฆแฆ
4.เรื่อง : ณ ตากใบ
5.เรื่อง : เที่ยวทะเลชุมชนละเวง
6.เรื่อง : วันเดย์บางปู รูเมาะห์กีตอ
มิติด้านวิถีชีวิต 11 เรื่อง
1.เรื่อง : Orchestra คนตรีสื่อสันติสุข
2.เรื่อง : บ้านใหม่ กำปงดาแล
3.เรื่อง : รถไฟ คือ ชีวิต
4.เรื่อง : สันติศึกษา รร.เทศบาล 3 วัดเมืองยะลา
5.เรื่อง : คน ละ ยิ้ม
6.เรื่อง : ห้องสมุดมีชีวิต
7.เรื่อง : รอยยื้ม กือดาแล @ ยะลา
8.เรื่อง : ปั่นไปตามใจ
9.เรื่อง : กีรออาติ หนทางสู่สันติภาพ
10.เรื่อง : มัสยิด แหล่งบ่นเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธา
11.เรื่อง : สุขภาพ สร้างสันติภาพ 

สารคดีที่ผลิตและสื่อสารโดยชุมชน

ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในฐานะเจ้าของโครงการ กล่าวว่า การผลิตสารคดีชุดนี้ ทำขึ้นโดยคนชุมชนลงพื้นที่ปฏิบัติจริงตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ถ่ายทำ ตัดต่อ และถ่ายทอด ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการเรียนรู้ชุมชนโดยชุมชน สร้างความภาคภูมิใจของชุมชนผู้ถ่ายทอดในฐานะเจ้าของผลงานและเจ้าของชุมชน

“สื่อออนไลน์เป็นสื่อสาธารณะที่สำคัญมีอิทธิพลต่อมนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชน ทั้งนี้หากเยาวชนได้เข้าใจชุมชนและได้รับการฝึกทักษะการสื่อสารที่ถูกต้อง นำแง่งามของชายแดนใต้มานำเสนอ อาจจะทำให้เกิดพลังทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมชายแดนใต้”

ผศ.แวอาซีซะห์ กล่าวอีกว่า ในการอบรม ได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละรุ่นรวมกลุ่มประมาณ 3-4 คนเพื่อไปทำสารคดีโดยให้เวลา 3-4 เดือน โดยมีทีมให้คำปรึกษาจากนักสื่อสารในพื้นที่ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี(ม.อ.ปัตตานี) และนักสื่อสารจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(Thai PBS) เป็นต้น

“สารคดีเหล่านี้สามารถเปิดดูในเว็บไซต์ยูทูป (Youtube) แต่บางชิ้นได้ออกอากาศไปแล้วทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS หรือ สถานีโทรทัศน์ NBT ทั้งของภูมิภาคและส่วนกลาง” ผศ.แวอาซีซะห์ กล่าว

หนุนเสริมพลังสร้างสันติภาพ

ผศ.แวอาซีซะห์ กล่าวด้วยว่า คิดว่าโครงการลักษณะต้องมีอีกต่อไป เพราะต้องมีการผลิตซ้ำๆกันหรือบ่อยๆ เพื่อให้เกิดพลังการสื่อสารขึ้นในพื้นที่ ถ้าทำครั้งเดียวจะไม่เกิดพลังมากพอ

นอกจากนี้ ในงานมีการจัดเสวนาในเรื่อง สื่อเพื่อสันติภาพภายใต้โจทย์ “ชายแดนใต้บ้านเรา-เรารักชายแดนใต้” วิทยากรประกอบด้วย นายมูฮำหมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ อาจารย์กรกฎ จำเนียร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่คุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี นายสมเกียรติ จันทรสีมา สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวนิจ ปากบารา ผู้ผลิตอิสระทีม นครมีเดีย นายอภิเชษฐ์ สุขแก้ว ผู้ผลิตอิสระทีม นครมีเดีย และนายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ นักสารคดี

ผศ.แวอาซีซะห์ เปิดเผยว่า ข้อสรุปของเวทีในวันนี้ มีการพูดคุยพลังของการสื่อสารในพื้นที่ เราอย่าหยุดที่จะสื่อสาร เพราะชุมชนจะเป็นฐานของการสื่อสารของเรา เราคนในพื้นที่ เราควรที่ส่งสัญญาณออกไปเพื่อขับเคลื่อนพลังเชิงบวกในพื้นที่บ้าน ธงที่เราตั้งไว้คือสันติภาพ แต่หากเรายังไมได้ทำสันติภาพก็จะไม่เกิดขึ้น การสื่อสารเป็นเรื่องในครัวเรือนของทุกคน ดังนั้นทุกคนต้องสื่อสารเพื่อให้ขับเคลื่อนไปสู่สันติภาพ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ย้อนร้อยกิจกรรมสร้างสรรค์นักศึกษา มรย. สร้างสรรค์สังคมสู่สันติภาพ