ผู้นำกลุ่ม 4 เสาหลักชี้ชุมชนต้องมีเอกภาพเพื่อหนุนเสริมสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้

สภาประชาสังคมชายแดนใต้จัดกิจกรรมหนุนเสริมกระบวนการสนติภาพกับกลุ่มผู้นำ 4 เสาหลัก ประธานสภาฯ แนะจะพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องทำงานอย่างเข้มแข็งและมีความต่อเนื่อง ด้านรองประธานสภาฯ ชี้ควรพัฒนาภายใต้หลักการของศาสนาอิสลาม ด้านผู้นำ 4 เสาหลักหวังอยากจะเห็นความมีเอกภาพของกลุ่มผู้นำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพในพื้นที่

เมื่อวันที่ 16-17 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จัดโครงการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เวทีอบรมความรู้ ทักษะ "กระบวนการสันติภาพสำหรับภาคประชาสังคมในกลุ่ม 4 เสาหลัก (ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำธรรมชาติ) โดยมีผู้นำในกลุ่ม 4 เสาหลักจากหลายพื้นที่ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ

โดยมีกิจกรรมการทำความเข้าใจกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี นำโดย ฆอซาลี อาแว  นักวิจัย จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และรองเลขาธิการ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ และ อิมรอน ซาเหาะ ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และกรรมการฝ่ายวิชาการและการสื่อสาร สภาประชาสังคมชายแดนใต้

ขณะที่วันที่ 2 ของโครงการมีเวทีเสวนา เรื่อง ปฏิบัติการทำงานเชิงพื้นที่พลัง 4 เสาหลัก วิทยากรโดย อาจารย์แวรอมลี แวบูละ ประธานเครือข่ายชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) และ คุณชานนท์ เจะหะมะ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงชายแดนใต้  ดำเนินรายการโดย อาจารย์อับดุลการิม อัสมะแอ หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ก่อนจะทำการแบ่งกลุ่มกลุ่มระดมความเห็นจากผู้เข้าร่วม

ประธานสภาชี้ประสบการณ์ผู้นำมีความสำคัญและต้องต่อเนื่อง

โครงการนี้มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การกล่าวปาฐกถานำโดย มูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้นำในระดับชุมชนซึ่งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ และสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมในกระบวนการสันติภาพได้

นอกจากนั้นยังได้เสนอแนะอีกว่า การจะพัฒนาในชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากเรื่องศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นประเด็นสำคัญซึ่งกลุ่มผู้นำในชุมชนมีต้นทุนที่สูงอยู่แล้ว ยังต้องมีการทำงานที่เข้มแข็งและมีความต่อเนื่อง

สิ่งสำคัญไม่แพ้กันในการทำงานเชิงพื้นที่ก็คือ การจะปรับใช้ความรู้ในทางทฤษฎีกับประสบการณ์การทำงานของผู้นำในชุมชนได้อย่างไร ที่ขาดไม่ได้ก็คือประเด็นเรื่องการสื่อสารว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน

มันโซร์แนะการจัดการชุมชนต้องใช้แนวทางอิสลามด้วย

ขณะที่ การบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชนในมุมมองอิสลาม" ของ มันโซร์ สาและ รองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ฝ่ายการต่างประเทศ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยรองประธานสภาฯ ได้แนะนำหลายประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย การจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่มาจากคำสอนของศาสนา เช่น การจัดการหลักการซะกาตและบัยตุลมาล เป็นต้น การจัดตั้งกองทุนออมและการลงทุนในชุมชนโดยใช้แนวทางอิสลาม หรือการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม เป็นต้น

สิ่งที่ 4 เสาหลักอยากเห็นคือความเป็นเอกภาพ

ผลจากการระดมความเห็นที่น่าสนใจมีดังนี้ ผู้เข้าร่วมอยากเห็นผู้นำ 4 เสาหลักเป็นเอกภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี เปิดใจกว้าง ยอมรับความแตกต่าง ไม่มีความขัดแย้ง มีการพูดคุยถึงเรื่องปัญหาและการพัฒนาชุมชน เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างอาชีพ การสร้างกติกาชุมชน ใช้หลักการอิสลามนำการพัฒนา และใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน

ที่สำคัญอยากเห็นชุมชนเข้มแข็งในทุกมิติ มีพื้นที่ปลอดภัย ประชาชนมีการละหมาดที่มัสยิด มีการศึกษาสูงๆ มีอาชีพมีงานทำ รู้จักสิทธิของชุมชน

กลุ่มผู้นำ 4 เสาหลัก กังวลในเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจกระบวนการสันติภาพ กังวลเรื่องผู้นำ 4 เสาหลักไม่มีความเป็นเอกภาพ โครงการต่างๆ ที่ลงมายังชุมชนเกรงว่าจะเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ปัญหาเยาวชนนอกระบบเยาวชนว่างงานก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เช่นเดียวกัน

ประเด็นระบบและระเบียบทางราชการเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อย นอกจากนั้นกังวลในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน กังวลจะไม่มีงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรม ที่สำคัญกลัวจะกระทบต่อหน้าที่การงานและกลัวจะเสียผลประโยชน์ ที่สำคัญกังวลในเรื่องความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้นำ 4 เสาหลักจะนำไปสู่ความขัดแย้ง นอกจากนั้นยังกลัวว่าจะโดนแทรกแซงจากการเมืองทั้งการเมืองภายในและภายนอก

ข้อเสนอแนะ ให้ใช้หลักจริยะรรมของศาสนาขับเคลื่อนงาน

ควรสร้างความเป็นเอกภาพในกลุ่ม 4 เสาหลัก โดยการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือ และถอดบทเรียนระหว่าง 4 เสาหลักของแต่ละชุมชน พร้อมกับหาข้อสรุปแนวทางปฏิบัติในการทำงานร่วมกันของ 4 เสาหลัก โดยใช้หลักจริยธรรมของศาสนาในการขับเคลื่อนงาน

ที่สำคัญควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และร่วมเป็นเจ้าของโครงการ โดยการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ด้วย ที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมทำความเข้าใจต่อประชาชนในประเด็นเรื่องกระบวนการสันติภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อประเด็นนี้ด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภาประชาสังคมฯขยายพื้นที่เรียนรู้ จัดเวทีสันติภาพนอกชายแดนใต้ ดันทำแผนยุทธศาสตร์ร่วม

สมช. เปิดเวทีถก หาทางดึง CSO ร่วมกระบวนการพูดคุยสันติสุขโดยตรง

ประชาสังคมประกาศปฏิญญาสันติภาพ เรียกร้อง 5 พื้นที่ทางการเมืองสร้างสังคมวุฒิภาวะ

พันธมิตร CSO จัดงานสมัชชาสันติภาพปาตานี ย้อนรอย 40 ปีการต่อสู้ของประชาชนเพื่อ “พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ”

สภาประชาสังคมฯเตรียมจัดสมัชชาสันติภาพ 2017 ชู 5 ประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

“รอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล” เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้กับพันธกิจหนุนเสริมประชาสังคมเข้มแข็ง

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขับเคลื่อนงานสันติภาพเข้มข้นข้ามปีทั้ง Mapping และ Empower

“พื้นที่ปลอดภัยและยุติธรรม” บทสนทนาสันติภาพ สภาประชาสังคมใต้-สำนักเลขาพูดคุยสันติสุข

สภาประชาสังคมเตรียมถกสภาความมั่นคงแห่งชาติ เตรียมจัดเวทีกระบวนการสันติภาพที่ กทม.

“กงสุลใหญ่มาเลเซีย” แนะประชาสังคมชายแดนใต้ควรกลับสู่พื้นฐานและให้ความรู้กระบวนการสันติภาพกับประชาชน

สภาประชาสังคมใต้พบปะกงสุลอินโดฯ ยกระดับงานสันติภาพ เรียนรู้บทบาท CSO ต่อคู่ขัดแย้งหลัก

สภาประชาสังคมใต้จับมือสถาบันวิชาการร่วมขับเคลื่อนสันติภาพ เตรียมยื่นข้อเสนอ 12 เวทีครูเอกชนต่อรมช.ศึกษาฯ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดหน้าทำงานเชิงรุก นัดพบ 3 กงสุล อินโดฯ-มาเลย์-ฟิลิปปินส์

เผยบทบาทประชาสังคมอาเจะห์-มินดาเนา เวที mapping ชู 5 วาระด่วนหนุนสันติภาพชายแดนใต้

70 องค์กรเครือข่ายชายแดนใต้จับมือหนุนสันติภาพ เรียกร้องยุติความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภัย

สภาประชาสังคมฯ เตรียมดันอีก 3 โครงการใหญ่สำหรับภาคประชาสังคมเพื่อหนุนเสริมสันติภาพ

สภาประชาสังคมใต้ได้ประธานคนใหม่ พร้อมลุยยุทธศาสตร์ยุติธรรมสันติภาพเชื่อมอาเซียน

สภาประชาสังคมใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างพื้นที่กลาง-ผลักดันประชาชนร่วมกระบวนการสันติภาพ

ปธ.สภาประชาสังคมชายแดนใต้ชี้ พูดคุยสันติสุขยังไม่ล่ม แนะทุกฝ่ายออกมาสื่อสารหนุนเสริมสันติภาพ

‘ชีวิตผู้บริสุทธิ์ คือเรื่องแรกที่ต้องคุยบนโต๊ะสันติภาพ’: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

เปิด 12 เวทีฟังครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย "ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมสันติภาพ" อันหลากหลาย

อ่านดู ! ครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม “คาดหวัง-กังวล-หนุนเสริม” อะไรในกระบวนการสันติภาพ

เวทีครู สช.สงขลา ชี้การสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซที่เข้มแข็งจะช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

อดินันท์ ปากบารา : “ครูสอนศาสนาควรยืนขึ้นและแสดงตัวว่าเราต้องการสันติ”