อบรมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากความขัดแย้งเรียนรู้สันติวิธี เกื้อกูลการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย

4ส.ใต้ ร่วม สล. 3 การจัดอบรมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จากความขัดแย้ง และกลุ่มประชาชนระดับรากฐาน (Grassroots Leaders) 18 กลุ่มอาชีพ 38 คนเรียนรู้สันติวิธี กระบวนการสันติภาพ พร้อมให้คิดค้นกิจกรรมสันติวิธีในชุมชนเพื่อขยายฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 18 – 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) จัดการอบรม “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสันติวิธีให้กับกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders)และกลุ่มประชาชนระดับรากฐาน(Grassroots Leaders) ”  โดยมีผู้เข้าร่วมจากกลุ่มอาชีพต่างๆ 18 กลุ่ม เช่น องค์ภาคประชาสังคม นักธุรกิจ ผู้นำศาสนา ข้าราชการครู และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 38 คน   

สล.3 หวังขยายผลสู่ผู้นำทางความคิดร่วมสร้างสันติสุข

น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสันติสุขฯ และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่(สล.3) กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสันติสุขฯกับสำนักงานเลขานุการฯ ซึ่งมีการสนับสนุนกระบวนการพุดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในตอนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำทางความคิดในการสร้างสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุข

น.อ.จักรพงษ์ กล่าวอีกว่า การอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ประการแรกให้ความรู้ในเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ธรรมชาติของความขัดแย้ง และการวิเคราะห์ความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ บรรยายโดย รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด ผู้อำนวยหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า และอาจารย์นารี เจริญผลพิริยะ ประการที่สองกระบวนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน บรรยายหัวข้อ 1. “แนวคิดกระบวนการสันติภาพและการพูดคุยเพื่อสันติสุขในรัฐบาลที่ผ่านมา(ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)” บรรยายโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้(CSCD) 2.บรรยายหัวข้อ “ความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” บรรยายโดย พล.ต.สิทธิ ตระกูลวงศ์ เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประการที่สามเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อคิดค้นกิจกรรมด้านสันติวิธีและลงไปดำเนินการกับชุมชนโดยตรง

ผู้เข้าร่วมต้องคิดค้นกิจกรรมสันติวิธีในชุมชน

“การอบรมนี้มีทั้งหมด 4  ครั้ง ดำเนินการอบรม 2 รุ่น เหลืออีก 2 รุ่น ซึ่งจะมีการดำเนินอบรมในเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ ที่สำคัญที่สุดคือทางผู้จัดจะคัดเลือกกิจกรรมด้านสันติวิธีที่ลงทำกับชุมชนโดยตรงในแต่ละรุ่น  2 โครงการ คิดว่าจะสามารถดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 8 กิจกรรม ในปีงบประมาณนี้” น.อ.จักรพงษ์ กล่าว

“การอบรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีสำคัญอย่างมากต่อการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข เพราะการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในตอนนี้มีข้อตกลงขั้นต้นระหว่าง Party A กับ Party B ในเรื่องการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัย ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญ ทั้งในเชิงตัวบุคคลและกิจกรรมที่จะลงสู่ชุมชนนั้น สามารถที่จะไปรองรับหรือสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลในการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยต่อไป” 

คนพุทธเข้าใจมุสลิม ผู้นำศาสนาต้องสื่อสารในพื้นที่

นางสาวนภศร ศิริมังคะโล ผู้เข้าร่วมอบบรมฯ และคนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดยะลา กล่าวว่า ก่อนเข้าอบรมตนคิดว่าคนมุสลิมไม่ค่อยเข้าใจคนไทยพุทธ ขณะเดียวกันคนเราเองก็ไม่ค่อยเข้าใจคนมุสลิมเช่นกัน เมื่อเข้ามาอบรมในครั้งนี้ทำให้ตนเข้าใจที่เกี่ยวกับมุสลิมมากยิ่งขึ้นและทำให้มีความรู้สึกดีขึ้นด้วย สิ่งที่ตนจะดำเนินการต่อไปคือทำกิจกรรมด้านสันติวิธีในระดับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชน เพื่อลดความหวาดระแวงต่อกัน ที่สำคัญเพื่อเราให้กลับมารักกันเหมือนเดิม

นายตอยิบ พูลา ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้และผู้นำศาสนาในพื้นที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า การเข้ามาอบรมในครั้งนี้ ทำให้ตนได้รับความรู้ในเรื่องกระบวนการเจรจา ความรู้สันติวิธี ความรู้ความหลากหลายในสังคม

“ผมคิดว่าวิธีที่สำคัญที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในองค์ความรู้เหล่านี้ นั้นคือ ผู้นำศาสนาในพื้นที่ต้องนำองค์ความรู้เหล่านี้มาอ่านคุตบะห์ละหมาดวันศุกร์ โดยเฉพาะในเรื่องของความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่” นายตอยิบ กล่าว