กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูตรวจ DNA ฟรีคนไทยในมาเลย์ทำทะเบียนราษฎร์ให้ได้สัญชาติ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ดำเนินโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA ให้คนไทยที่ยังไม่มีสถานะว่าเป็นคนสัญชาติไทยในมาเลเซียเพื่อออกเอกสารทะเบียน โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และอำเภอตากใบ กงสุลใหญ่ระบุโครงการนี้เป็นการบริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ดร.ไพฑูรย์ สงแก้ว กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูกล่าวถึงโครงการตรวจเทียบ DNA สำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศมาเลเซียและยังไม่มีสถานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยว่า ไม่จะมีอายุเท่าไร อยู่ที่ไหน สามารถเข้าร่วมโครงการตรวจสาร DNA ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ที่จะมีการเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนเพื่อการคัดกรอง ซึ่งผลการตรวจ DNA จะสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการขอออกเอกสารทางทะเบียน อาทิ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนได้

กงสุลใหญ่กล่าวว่าอยากจะเชิญชวนให้คนไทยที่ยังไม่มีสัญชาติเข้ามาลงทะเบียนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจะสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบประวัติความสัมพันธ์ทางสายเลือดคนในครอบครัวสำหรับการเตรียมพร้อมก่อนเก็บตัวอย่าง แล้วจึงส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป ทั้งนี้โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศอ.บต.

“อยากเชิญคนไทยที่ยังไม่มีสถานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยมาลงทะเบียนกันมากๆ เพราะการตรวจสอบ DNA หากไปดำเนินการเองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก และที่นี่เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากอำเภอตากใบเป็นผู้สอบประวัติซึ่งคนที่จะมาตรวจต้องมีบุคคลอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ที่ไม่เพียงแค่เป็นบิดา มารดาหรือบุตรเท่านั้น แต่สามารถตรวจคนที่มีความสัมพันธ์ร่วมบรรพบุรุษได้ด้วย” ดร.ไพฑูรย์ กล่าว

ลงทะเบียน สัมภาษณ์ ตรวจ ออกเอกสารทะเบียนบ้าน

สำหรับวิธีการนั้นให้ผู้ที่มีความประสงค์ไปลงทะเบียนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูหรือช่วงการจัดกงสุลสัญจรในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน จากนั้นเจ้าหน้าที่จากอำเภอตากใบจะมีการนัดแนะเพื่อบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อสัมภาษณ์ตรวจสอบประวัติความสัมพันธ์ทางสายเลือดสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเก็บตัวอย่าง และในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีการนัดเพื่อการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจเทียบสารพันธุกรรม (DNA) โดยคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ที่จะลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ DNA ต้องเป็นผู้ที่เกิดหรือพำนักในประเทศมาเลเซีย ไม่มีสัญชาติไทยหรือหลักฐานใดๆ ที่ยืนยันได้ว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับครอบครัวของตน และต้องมีบุคคลอ้างอิงซึ่งเป็นบิดา มารดา บรรพบุรุษหรือญาติโดยจะต้องมีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามตารางแนบท้าย โดยที่บุคคลอ้างอิงจะต้องมีหลักฐานยืนยันการมีสัญชาติไทย อาทิ บัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

เมื่อมีการตรวจสารพันธุกรรมแล้ว ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูจะแจ้งการประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยประกาศในเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูที่ www.thaiembassy.org/kotabharu/ โดยผู้ที่มีรายชื่อสามารถเดินทางมารับผลการตรวจด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู หรือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตามที่อยู่ตามที่ผู้ร้องได้ระบุไว้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามระละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู หรือโทร 019 667 5266

มีบรรพบุรุษร่วม สามารถตรวจได้

ผู้ที่ประสงค์จะขอตรวจสารพันธุกรรม DNA จะต้องมีบุคคลอ้างอิงเพื่อตรวจเทียบโดยจะต้องมีความสัมพันธ์ทางครอบครัว/บรรพบุรุษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

ที่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว/บรรพบุรุษ

หมายเหตุ

1

พ่อ-แม่-ลูก

ลูกตรวจได้ทั้งลูกสาวและลูกชาย

2

พ่อ-ลูก

ลูกตรวจได้ทั้งลูกสาวและลูกชาย

3

แม่-ลูก

ลูกตรวจได้ทั้งลูกสาวและลูกชาย

4

พี่-น้อง ร่วมแม่เดียวกัน

พี่-น้อง ตรวจได้ทั้งเพศหญิงและชาย

5

พี่ชาย-น้องชาย ร่วมพ่อเดียวกัน

ผู้ตรวจต้องเป็นเพศชายเท่านั้น

6

พี่สาว-น้องสาว ร่วมพ่อเดียวกัน

ผู้ตรวจต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น

7

น้าชาย (น้องชายของแม่) – หลาน (ชายหรือหญิง)

 

8

น้าสาว (น้องสาวของแม่) – หลาน (ชายหรือหญิง)

 

9

ลุง (พี่ชายของแม่) – หลาน (ชายหรือหญิง)

 

10

ป้า (พี่สาวของแม่) – หลาน (ชายหรือหญิง)

 

11

ยาย (แม่ของแม่) – หลาน (ชายหรือหญิง)

 

12

พี่ชายหรือน้องชายของยาย (แม่ของแม่) – หลาน (ชายหรือหญิง)

 

13

พี่สาวหรือน้องสาวของยาย (แม่ของแม่) – หลาน (ชายหรือหญิง)

 

14

ยายทวด (แม่ของแม่ของแม่) – หลาน (ชายหรือหญิง)

 

15

พี่ชายหรือน้องชายของยายทวด (แม่ของแม่ของแม่) – หลาน (ชายหรือหญิง)

 

16

พี่สาวหรือน้องสาวของยายทวด (แม่ของแม่ของแม่) – หลาน (ชายหรือหญิง)

 

17

อาชาย (น้องชายของพ่อ) – หลานชาย

ผู้ตรวจต้องเป็นเพศชายเท่านั้น

18

ลุง (พี่ชายของพ่อ) – หลานชาย

ผู้ตรวจต้องเป็นเพศชายเท่านั้น

19

ปู่ (พ่อของพ่อ) – หลานชาย

ผู้ตรวจต้องเป็นเพศชายเท่านั้น

20

พี่ชายหรือน้องชายของปู่ (พ่อของพ่อ) – หลานชาย

ผู้ตรวจต้องเป็นเพศชายเท่านั้น

21

ย่า (แม่ของพ่อ) – หลานชาย

ผู้ตรวจต้องเป็นเพศชายเท่านั้น

22

ปู่ทวด (พ่อของพ่อของพ่อ) – หลานชาย

ผู้ตรวจต้องเป็นเพศชายเท่านั้น

23

พี่ชายหรือน้องชายของปู่ทวด – หลานชาย

ผู้ตรวจต้องเป็นเพศชายเท่านั้น

หมายเหตุ บุคคลอ้างอิงที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว/บรรพบุรุษดังตารางข้างต้น จะไม่สามารถตรวจเทียบ DNA ได้