เปิดเวทีถกสันติภาพใน 4 อำเภอของสงขลา ยืนยันต้องมีเวทีพูดคุยมากกว่านี้ กังวลโต๊ะเจรจาไม่ต่อเนื่อง

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ เปิดเวทีสานเสวนาหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในชุมชน ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติภาพ พร้อมเปิดรับข้อเสนอความคาดหวังและความกังวลต่อกระบวนการสันติภาพ และร่วมกันหาแนวทางหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จัดการสานเสวนา เรื่อง “การหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในชุมชน” ณ ดีอามานด์ รีสอร์ท ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

การเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในเรื่องสันติภาพและกระบวนการหนุนเสริม โดยผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย แกนภาคประชาสังคม ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำธรรมชาติ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี  และอำเภอสะบ้าย้อยโดย มูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ โดยได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ พร้อมบทบาทในช่วงที่ผ่านมา และได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของภาคส่วนต่างๆ ต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทำความเข้าใจกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี วิทยากรโดย อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ อิมรอน ซาเหาะ ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และกรรมการฝ่ายวิชาการและการสื่อสาร สภาประชาสังคมชายแดนใต้

ก่อนจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อระดมความเห็นในประเด็น ความคาดหวังต่อกระบวนการสันติภาพ ความกังวลต่อกระบวนการสันติภาพ และการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

คาดหวังความยุติธรรม เท่าเทียมและเกิดสันติภาพในชุมชน

จากการระดมความเห็นจนตกผลึก แต่ละกลุ่มได้นำเสนอข้อเสนอที่ได้จากการระดมความเห็น ซึ่งข้อเสนอเกี่ยวกับความคาดหวังต่อกระบวนการสันติภาพ ประกอบไปด้วยประเด็นความยุติธรรมที่หลายกลุ่มต้องการให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ และอยากให้เกิดความเท่าเทียมในเรื่องต่างๆ

นอกจากนั้นยังหวังให้เกิดความสงบ เกิดสันติภาพในชุมชน โดยระบุว่าต้องการสันติภาพที่แท้จริง และเน้นว่าไม่ต้องการเห็นความรุนแรง ลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชน ที่สำคัญหวังว่าปัญหายาเสพติดจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

ในส่วนกระบวนการสันติภาพ ผู้เข้าร่วมมีข้อเสนอว่า คาดหวังว่าการเจรจาจะประสบผลสำเร็จ โดยทำการเจรจาอย่างจริงใจและต่อเนื่อง และอยากให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการเจรจา และข้อเสนอของประชาชนจะได้รับการตอบรับจากทั้ง 2 ฝ่าย เช่น ต้องการเห็นประเด็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นสู่โต๊ะเจรจา เป็นต้น ที่สำคัญคาดหวังว่าประชาชนจะเห็นว่ากระบวนการสันติภาพเป็นเรื่องของทุกคน

นอกจากนั้นยังหวังว่าทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการสันติภาพ โดยเฉพาะที่มาที่ไปของปัญหาความขัดแย้งเพื่อร่วมกันหาทางออก ที่สำคัญหวังว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะภาคประชาชนในการช่วยกันเสนอและผลักดันข้อเสนอไปยังผู้มีอำนาจ

ความกังวลต่อกระบวนการสันติภาพที่ไม่ต่อเนื่อง ไม่จริงใจ

ผลการระดมความเห็นในประเด็นความกังวลต่อกระบวนการสันติภาพมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ กังวลว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม กังวลว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนการเลี้ยงไข้ให้รุนแรงยังคงอยู่เพื่องบประมาณและอื่นๆ นอกจากนั้นยังกังวลว่าฝ่ายเห็นต่างจากรัฐไม่สามารถสร้างเอกภาพในองค์กรของตัวเองได้ ส่งผลต่อความกังวลว่าผู้บริสุทธิ์จะเกิดความสูญเสียมากขึ้นกว่าเดิม

ในประเด็นการเจรจาสันติภาพ กังวลว่าการเจรจาจะล้มเหลว กังวลว่าคู่เจรจาทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีความจริงใจ และเจรจาไม่ต่อเนื่อง กลัวว่าการพูดคุยเป็นเพียงแค่การสร้างภาพ และเกรงว่าจะเสียงบประมาณจำนวนมากในกระบวนการเจรจาสันติภาพ อีกทั้งยังกังวลมือที่ 3 จะสวมรอยสร้างความรุนแรงในพื้นที่ และกังวลประเด็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ที่สำคัญยังกังวลในเรื่องการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร

นอกจากนั้นยังกังวลในประเด็นความเข้าใจต่อเรื่องกระบวนการสันติภาพของฝ่ายต่างๆ ว่าอาจมีเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และยังมีอีกหลายประเด็นที่น่ากังวล เช่น เรื่องผลประโยชน์ เป็นต้น ที่สำคัญกังวลว่าผู้รู้ไม่ได้ไขความกระจ่างแก่สาธารณชนได้รับรู้

การหนุนเสริมการสันติภาพต้องมีเวทีพูดคุยมากขึ้น

ประเด็นการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพมีหลายข้อเสนอที่น่าสนใจ อาทิ เปิดเวทีพูดคุยเรื่องกระบวนการสันติภาพให้มากขึ้น รวมไปถึงให้ความรู้กับประชาชนเรื่องกระบวนการสันติภาพ เช่น บรรจุเป็นหลักสูตรในชุมชน เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องกระบวนการสันติภาพให้กว้างขวาง ที่สำคัญสถาบันครอบครัวต้องใส่ใจต่อประเด็นกระบวนการสันติภาพ

อีกทั้งการเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยรูปแบบพหุวัฒนธรรมในชุมชนก็เป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากนั้นยังควรจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น ฟุตบอล (กีฬา) ส่งเสริมอาชีพ และการศึกษา เป็นต้น สร้างเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติเรื่องกระบวนการสันติภาพในทุกระดับ ที่สำคัญควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้นำกลุ่ม 4 เสาหลักชี้ชุมชนต้องมีเอกภาพเพื่อหนุนเสริมสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้

สภาประชาสังคมฯ ขยายพื้นที่เรียนรู้ จัดเวทีสันติภาพนอกชายแดนใต้ ดันทำแผนยุทธศาสตร์ร่วม

สมช. เปิดเวทีถก หาทางดึง CSO ร่วมกระบวนการพูดคุยสันติสุขโดยตรง

ประชาสังคมประกาศปฏิญญาสันติภาพ เรียกร้อง 5 พื้นที่ทางการเมืองสร้างสังคมวุฒิภาวะ

พันธมิตร CSO จัดงานสมัชชาสันติภาพปาตานี ย้อนรอย 40 ปีการต่อสู้ของประชาชนเพื่อ “พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ”

สภาประชาสังคมฯเตรียมจัดสมัชชาสันติภาพ 2017 ชู 5 ประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

“รอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล” เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้กับพันธกิจหนุนเสริมประชาสังคมเข้มแข็ง

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขับเคลื่อนงานสันติภาพเข้มข้นข้ามปีทั้ง Mapping และ Empower

“พื้นที่ปลอดภัยและยุติธรรม” บทสนทนาสันติภาพ สภาประชาสังคมใต้-สำนักเลขาพูดคุยสันติสุข

สภาประชาสังคมเตรียมถกสภาความมั่นคงแห่งชาติ เตรียมจัดเวทีกระบวนการสันติภาพที่ กทม.

“กงสุลใหญ่มาเลเซีย” แนะประชาสังคมชายแดนใต้ควรกลับสู่พื้นฐานและให้ความรู้กระบวนการสันติภาพกับประชาชน

สภาประชาสังคมใต้พบปะกงสุลอินโดฯ ยกระดับงานสันติภาพ เรียนรู้บทบาท CSO ต่อคู่ขัดแย้งหลัก

สภาประชาสังคมใต้จับมือสถาบันวิชาการร่วมขับเคลื่อนสันติภาพ เตรียมยื่นข้อเสนอ 12 เวทีครูเอกชนต่อรมช.ศึกษาฯ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้เปิดหน้าทำงานเชิงรุก นัดพบ 3 กงสุล อินโดฯ-มาเลย์-ฟิลิปปินส์

เผยบทบาทประชาสังคมอาเจะห์-มินดาเนา เวที mapping ชู 5 วาระด่วนหนุนสันติภาพชายแดนใต้

70 องค์กรเครือข่ายชายแดนใต้จับมือหนุนสันติภาพ เรียกร้องยุติความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภัย

สภาประชาสังคมฯ เตรียมดันอีก 3 โครงการใหญ่สำหรับภาคประชาสังคมเพื่อหนุนเสริมสันติภาพ

สภาประชาสังคมใต้ได้ประธานคนใหม่ พร้อมลุยยุทธศาสตร์ยุติธรรมสันติภาพเชื่อมอาเซียน

สภาประชาสังคมใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างพื้นที่กลาง-ผลักดันประชาชนร่วมกระบวนการสันติภาพ

ปธ.สภาประชาสังคมชายแดนใต้ชี้ พูดคุยสันติสุขยังไม่ล่ม แนะทุกฝ่ายออกมาสื่อสารหนุนเสริมสันติภาพ

‘ชีวิตผู้บริสุทธิ์ คือเรื่องแรกที่ต้องคุยบนโต๊ะสันติภาพ’: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

เปิด 12 เวทีฟังครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย "ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมสันติภาพ" อันหลากหลาย

อ่านดู ! ครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม “คาดหวัง-กังวล-หนุนเสริม” อะไรในกระบวนการสันติภาพ

เวทีครู สช.สงขลา ชี้การสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซที่เข้มแข็งจะช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

อดินันท์ ปากบารา : “ครูสอนศาสนาควรยืนขึ้นและแสดงตัวว่าเราต้องการสันติ”