เสียงจาก MARA PATANI พื้นที่ปลอดภัยเป็นโมเดลใหม่ที่ทุกฝ่ายต้องหนุนเสริม ชี้ฝ่ายไม่เห็นด้วยเพราะประโยชน์ส่วนตัว

เปิดคำแถลงของอุซตาซ ซุกรี ฮารี หัวหน้าฝ่ายเทคนิค Mara Patani ในการประชุมครั้งล่าสุดระบุการเจรจาที่เริ่มมาสามปียังเป็นการเริ่มต้นและยังต้องเรียนรู้อีกมาก ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเจรจาและพยายามยับยั้งมาราปาตานีเป็นกลุ่มที่ทำเพื่อผลกระโยชน์ส่วนตัว ย้ำการดำเนินการเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเพื่อประโยชน์ของผู้คนในท้องถิ่น

ทั้งนี้คำแถลงนี้ อาบูฮาฟิส อัลฮากีม ได้นำมาเผยแพร่ในบล็อกโดยระบุว่าเป็นคำแถลงเปิดการประชุมทีมเทคนิค (JTT) เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2560 ที่ผ่านมาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในคำแถลงนี้ระบุว่าหัวคณะพูดคุยฝ่ายไทยคือ พลตรีสิทธิ ตระกูวงศ์ และมีดาโต๊ะซัมซามิน ฮาชิม ผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายมาเลเซียร่วมด้วย

ในคำแถลงอุซตาซสุกรีกล่าวว่า ได้ติดตามประเด็นความขัดแย้งปาตานีในระดับท้องถิ่นและระดับชาติโดยเฉพาะประเด็นที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มพยายามยับยั้งกระบวนการเจรจาสันติภาพและที่มีผู้อ้างว่ามารา ปาตานีไม่มีคุณสมบัติว่าเป็นเพียงการแสดงของคนบางกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว มาราปาตานีจำเป็นต้องไม่ลดละความมุ่งมั่นตั้งใจเพราะเป็นความมุ่งมั่นของประชาชนเพื่อประชาชน และหวังว่าจะได้เห็นความสำเร็จของกระบวนการภายใต้การบริหารงานชุดปัจจุบัน

ในประเด็นพื้นที่ปลอดภัยนั้น อุสตาซสุกรี กล่าวว่าพื้นที่ปลอดภัยเป็นโมเดลใหม่ ซึ่ง ไม่มีประเทศหรือขบวนการปลดปล่อยใดได้เคยนำไปใช้ ดังนั้นมาราปาตานีจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่ประชาคมระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์สุขของผู้คนในท้องถิ่นที่จะเป็นหมุดหมายใหม่ซึ่งต้องได้รับการเสริมแรงในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาด้วยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คำแถลงฉบับเต็มแปลโดย ธีรเมธิศวร์ เหลืองอุบล และสามารถอ่านต้นฉบับได้ที่ http://www.deepsouthwatch.org/node/10675

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้

ขอสันติสุขจงมีแด่ท่าน

ท่านดาโตะ เสรี อาห์หมัด ซัมซามิน ฮาชิม, ผู้อำนวยความสะดวกและคณะ

พลตรีสิทธิ ตระกูลวงศ์ ผู้แทนรัฐบาลไทยและคณะ

ผู้ร่วมคณะเจรจาของข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้แทนมาราปาตานีที่เคารพ ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความพยายามอย่างต่อเนื่องและความอุตสาหะในการต่อสู้เพื่อชาวปาตานีอันเป็นที่รัก

สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่าน

ความสัตย์จริงย่อมมีชัย และความลวงย่อมพ่ายแพ้ ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยพรจากอัลลอฮ์แต่ผู้เดียว โดยความเพียรพยามนั้นย่อมมาจากเรา ในหลายโอกาส ความปรารถนาของอัลลอฮ์แตกต่างไปจากความปรารถนาของเรา เราจำต้องตระหนักระวังตลอดไป หากเรามีความมุ่งมั่นและอดทน ด้วยความยินดีของพระผู้เป็นเจ้านั้น เราย่อมจะสำเร็จลุล่วงได้ ไม่มีผู้ใดทำนายถึงอนาคตและอนาคตย่อมอยู่เหนือการคาดเดาของมนุษย์ดังที่สันติภาพในอาเจะห์เกิดขึ้นได้ด้วยสึนามิที่มาจากความกรุณาแห่งอัลลอฮ์ ดังนี้แล้ว จึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่สันติภาพในปาตานีจะเกิดขึ้นโดยการตัดสินพระทัยของพระองค์

กระบวนการเจรจาดำเนินมาแล้วสามปี คล้ายเด็กกำลังเรียนรู้ที่จะเดิน เรียนรู้ที่จะโน้มน้าว เรียกร้องและร่วมเสี่ยงลงทุน กระบวนการของเรายังไม่ทันสำเร็จสมบูรณ์ด้วยเพราะอุปสรรคหลายประการ เราต้องเรียนรู้จากทุกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และย่อมมีทางแก้ไข ดังที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในบทเฎาะล๊าก วรรคที่ 2-3

“(สำหรับ) เขาผู้เชื่อฟังอัลลอฮ์ พระองค์ย่อมชี้ให้เห็นทางออก (วิธีแก้ปัญหา) และพระองค์จะตอบแทนเขาด้วยหนทางซึ่งเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน และ (สำหรับ) ผู้สยบยอมต่อพระองค์นั้น พระองค์ย่อมเพียงพอแล้วแก่เขา อัลลอฮ์จะยังพระประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จ อัลลอฮ์ทรงกำหนดกฏสภาวะของทุกสิ่งอย่างไว้แล้ว”

เราได้ติดตามประเด็นท้องถิ่นในความขัดแย้งปาตานีและในระดับชาติด้วย โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวกับรัฐบาลไทย มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มพยายามยับยั้งกระบวนการเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ ทั้งมีผู้อ้างว่าเรา (มารา ปาตานี) ไม่มีคุณสมบัติ (ไม่ได้รับมอบอำนาจ) พวกเขาเข้มแข็งกว่าและมีความสามารถมากกว่า ความจริงคือนั้นเป็นเพียงการแสดงที่คนบางกลุ่มกำลังสื่อแสดงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขา ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้เป็นปกติที่ในกระบวนการสันติภาพย่อมมีคู่ขัดแย้ง ทั้งสองฝ่ายจึงจำเป็นต้องไม่ลดละความมุ่งมั่นตั้งใจ สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือความมุ่งมั่นของประชาชนเพื่อประชาชน จนถึงปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายได้แสดงถึงพันธกรณีอย่างแรงกล้าในการแสวงหาทางแก้ไขที่จริงแท้ซึ่งรออยู่เบื้องหน้า เราหวังว่าจะได้เห็นความสำเร็จของกระบวนการภายใต้การบริหารงานชุดปัจจุบัน

เราไม่แน่ใจว่าการเดินทางนี้จะยาวนานเพียงใดและจะยุติลงเมื่อใด ประชาชนตกเป็นเหยื่อโดยไม่มีแม้เพียงหนึ่งใดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนต่างอ้างว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ดังนี้แล้วใครควรถูกประณาม ลองคิดดูเถิด! เรา (มารา ปาตานี) ตระหนักถึงความขัดแย้งในโลกปัจจุบันและได้เลือกเส้นทางที่เหมาะสมตามแบบฮุดัยบิยะห์ซึ่งถูกนำมาใช้โดยศาสดา (ขอสันติสุขจงมีแด่พระองค์) ทั้งยังมีอีกตัวอย่างคือโมเดลของโมฮัมเหม็ด อัล-ฟาเตห์ซึ่งยังไม่ถูกแสวงหาในขณะนี้

สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี,

พื้นที่ปลอดภัยเป็นโมเดลใหม่ ซึ่งเท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น ไม่มีประเทศหรือขบวนการปลดปล่อยใดได้เคยนำไปใช้ ดังนั้นเราจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่ประชาคมระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์สุขของผู้คนในท้องถิ่น และจะกลายเป็นหมุดหมายใหม่ หลักการของเราคือ ความพยายามในการสร้างสันติภาพเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความปลอดภัยของคนในท้องถิ่นนั้นง่ายกว่าชักชวนให้พวกเขาเข้าร่วมสงคราม ซึ่งขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาด้วยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งหมดนั้นต้องได้รับการเสริมแรงในหลายภาคส่วน เฉพาะความแข็งแกร่งไม่อาจประกันความสำเร็จได้ ฟาโรห์เข้มแข็งแต่พ่ายแพ้เพราะมีผู้ที่แกร่งกล้ากว่าเขา การเตรียมการต้องมีความละเอียดและมีความเป็นเลิศเช่นเดียวกับการดำเนินการ การวางแผนที่ดีแต่นำไปปฏิบัติอย่างย่ำแย่ย่อมลงเอยด้วยความล้มเหลว จากจุดเริ่มต้นเราย่อมรู้ได้ว่ากระบวนการจะสำเร็จหรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับความมุ่งมาดปรารถนานับแต่เริ่มกระบวนการ

เพื่อประกันความสำเร็จ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งภายในและภายนอก พึงรักษาความร่วมมือและการลงมือทำ ตลอดจนอุดมการณ์ทางการเมืองที่กลมเกลียวทั้งการกระทำและคำพูด ไม้เพียงชิ้นเล็กๆ ลำพังอาจใช้เป็นได้เพียงไม้จิ้มฟันแต่เมื่อรวมกันเข้าย่อมใช้ทำความสะอาดบ้านทั้งหลังได้ ความร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังที่สามารถหยุดยั้งผู้รุกราน เราแน่ใจว่าการรวมเข้าเป็นหมู่คณะย่อมดีกว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยว ความพากเพียรเป็นส่วนประกอบของความสำเร็จอย่างหนึ่ง

ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอยกคำกล่าวของศาสตราจารย์อีซซี “หากเราไม่เคยลองบางสิ่ง เราจะไม่บรรลุความสำเร็จใดเลย” และคำกล่าวของอันโธนี รอบบินส์ที่ว่า “การลงมือทำเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จทั้งมวล”

ด้วยพรและการชี้นำของอัลลอฮ์ ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน

อุสตาซ ชุกรี ฮารี

หัวหน้าฝ่ายเทคนิค มารา ปาตานี

กรุงกัวลาลัมเปอร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560