องค์มนตรีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ที่สถาบันปอเนาะจังหวัดปัตตานี มุ่งพัฒนาปอเนาะต้นแบบ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ เพื่อเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ 8 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะสะนอดารุสสลาม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีย้ำต้องบูรณาการการศึกษาทุกมิติตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมสถาบันปอเนาะต้นแบบ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ เพื่อเอาชนะยาเสพติดครั้งที่ 8 พร้อมด้วยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พลโทคุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อย ที่ 4 นายอับดุลอาซิส ยานยา นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น โต๊ะครู นักเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ที่สถาบันศึกษาปอเนาะสะนอดารุสสลาม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

การจัดกิจกรรมโครงการเมาลิดสัมพันธ์ เพื่อเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ เพื่อสรรเสริญเกียรติคุณของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซบ.) ในการเผยแพร่แบบอย่างของการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิมและเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความสมานฉันท์ตามแบบอย่างที่ดีของท่านศาสดาเพื่อรณรงค์เยาวชนปอเนาะให้ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลการทดสอบการอ่านประวัติของท่านนบี (Berzanji) และเปิดโรงเรียนอนุบาลเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน ภายใต้การดูแลของสถาบันปอเนาะสะนอดารุสสลาม ปอเนาะต้นแบบตามโครงการ” สานใจไทย สู่ใจใต้” อีกด้วย

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษาในทุกมิติตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสถาบันปอเนาะต้นแบบตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติที่จะพัฒนาในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ในวันเดียวกันเวลาเวลา 10.30 น. พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 12 โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานีและงานมหกรรมวากัฟ  ความดีที่ไม่สิ้นสุดที่โครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี