ผู้แทนพิเศษรัฐบาลร่วมซ่อมแซมฝาย ต.สากอ สุไหงปาดี ร่วมกับประชาชนพื้นฟูแหล่งน้ำ

ผู้แทนพิเศษรัฐบาลพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ร่วมซ่อมแซมฝายสากอ หลังฝายชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัย ปี 2557

 

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ลงพื้นที่พบปะประชาชน และร่วมกันสร้างฝายสากอ ในโครงการฝายสากอ ซ่อมแซม ปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพฝายสากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ราษฎร์ รัฐ ร่วมแรงร่วมใจ ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อชาวสากอ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีชาวบ้านในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 300 คน ร่วมกันช่วยสร้างฝาย

นายสัญชัย เหสามี กำนันตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงฝายสากอชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2557 มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริได้ตอบรับการช่วยเหลือซ่อมแซมฝาย ภายใต้หลักการ ชาวบ้านลงมือทำเอง มูลนิธิให้องค์ความรู้และงบประมาณ ทุกภาคส่วนจึงหมุนเวียนมาร่วมกันทำฝายทุกวัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นมา

กำนันตำบลสากกล่าวว่า แผนการดำเนินการคือ เร่งทำตลิ่งตลอดแนวของฝายให้แล้วเสร็จ เพื่อป้องกันหน้าดินทรุด หลังจากนั้นจึงจะวางกล่องที่เป็นตัวยึดแนวดินไปจรดท้ายฝาย แล้วซ่อมแซมตัวฝาย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2560 นี้

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่าที่ประชาชนช่วยกันทำฝายชะลอน้ำครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นทุกวัน ไม่จำเป็นต้องบังคับให้จับมือหรือเชิญขึ้นเวทีเพื่อกล่าวสิ่งใด เพราะคนพื้นที่นี้เป็นพี่น้องกัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และอยากให้เก็บสิ่งนี้ไว้พร้อมสานต่อแก่บุตรหลาน

ทั้งนี้โครงการฝายสากอ ซ่อมแซม ปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพฝายสากอ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ที่ส่งเสริมให้พี่น้องในพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะและพร้อมดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของพี่น้องในพื้นที่ทุกคน