องคมนตรีเปิดเวทีวิชาการที่ปัตตานี ย้ำความคิดสุดโต่งไม่สอดคล้องกับอิสลาม ต้องร่วมกันขับเคลื่อนสันติภาพ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่อง การศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวต้อนรับ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทุกทวีปทั่วโลกรวม  37 ประเทศ จำนวน 500 คน 

องคมนตรีย้ำเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อเป้าหมายอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าวในการเปิดการประชุมว่า นับเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่จะได้ร่วมกันแสดงพลังในการเผชิญกับอุปสรรคที่ท้าทายยิ่งของการจัดการศึกษาอิสลามในยุคปัจจุบัน ด้วยพลังของปราชญ์นักวิชาการจะทำให้สามารถพัฒนาและจัดการศึกษาอิสลามที่สอดคล้องกับหลักการสายกลาง ที่มีดุลยภาพ มีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

องคมนตรีกล่าวด้วยว่าในการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการเปิดเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอิสลามศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดพื้นที่ในการกลั่นกรองประสบการณ์จากสังคมมุสลิมและสังคมไม่ใช่มุสลิม เพื่อให้เราได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและสนับสนุนความสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม เป็นสนามของการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ที่เกี่ยวกับการศึกษาอิสลามและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างสังคมที่แตกต่าง บนฐานอิสลามสายกลาง ความสมดุล อยู่บนบริบทที่เป็นจริง และการบูรณาการระหว่างการสอนและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิธีการแสวงหาความรู้ร่วมสมัย

ความคิดสุดโต่งไม่เกี่ยวข้องและไม่สอดคล้องกับอิสลาม

พลเอกสุรยุทธ์ กล่าวอีกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษานักวิชาการ จะสามารถเผยแพร่ค่านิยมสูงสุดที่กล่าวถึงข้างต้น วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันและสันติสุขที่ยั่งยืน

“อุปสรรคของสันติสุขของโลกใบนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากอิสลาม แต่เป็นความพยายามของขบวนการที่มีแนวคิดที่สุดโต่ง ใฝ่หาความรุนแรง การขาดความอดทนอดกลั้น บรรดาพันธมิตรความสุดโต่งเหล่านั้น ความพยายามในการแพร่ขยายแนวคิดดังกล่าวนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับอิสลาม และไม่สอดคล้องกับความคิดที่แท้จริงของมุสลิมอีกหลายพันล้านคนในโลกนี้แต่ประการใด” พลเอกสุรยุทธ์ กล่าว

พลเอกสุรยุทธ์ ยังกว่าอีกว่าในการสร้างสันติสุข ความสามัคคีปรองดองนั้นเราต้องละทิ้งความคิดที่ว่าศาสนาอื่น ไม่ได้มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพแต่อย่างใด ในความเป็นจริง ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ผู้นำศาสนาของทุกศาสนายืนอยู่บนหนทางแห่งความสันติสุขร่วมกันกับเพื่อมนุษย์ทุกคน ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องร่วมมือกันเพื่อเป็นหลักประกันว่าศาสนาเป็นแหล่งของการเยียวยา ความดีงามและเป็นสิริมงคลมากกว่าความขัดแย้งและการทำลาย

ผู้นำประเทศมุสลิมและนักวิชาการร่วมนำเสนอบทความวิชาการ

นอกจากนี้แล้ว ในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีการนำเสนอบทความจากผู้นำประเทศมุสลิมและนักวิชาการอิสลามศึกษาที่มีชื่อเสียงอาทิ  เชคอุมัร อุบัยดฺ ฮาซานะฮฺ อธิบดีกรมการวิจัยและอิสลามศึกษา กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม ประเทศกาตาร์ เชคอับดุลการีม ฆอศอวะนะฮฺ  ประธานศาลฎีกาสูงสุด ประเทศจอร์แดน ดร.มุหัมมัด อะฮฺมัด มุซัลลัม อัล-คอลัยละฮฺ  ผู้นำสูงสุดในศาสนาอิสลาม ประเทศจอร์แดน ดร.อะหมัด บิน หะมัด ญีลาน ที่ปรึกษา เลขาธิการองค์กรสันนิบาตมุสลิมโลก ประเทศซาอุดิอารเบีย ดร.อับดุลอาซีซ อุสมาน อัล-ตูวัยญีรีย์  อธิบดีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอิสลาม  ราชอาณาจักรโมร็อกโก ศ.ดร.กุฏุบ มุสฏอฟา ซาโน รัฐมนตรีประจำสำนักนายก สาธารณรัฐกินี ดร.ซอและฮฺ สุลัยมาน อัล-วูฮัยบีย์ เลขาธิการสภายุวมุสลิมโลก ประเทศซาอุดิอารเบีย  ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี เป็นต้น