การบินไทยจัด 31 เที่ยวบินพิเศษ นำผู้แสวงบุญไทยไปประกอบพิธีฮัจย์ รวม 8,833 คน

“ฮัจย์ เป็นศูนย์รวมประชาคมโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมตลอดมา เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัยและได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งนี้อย่างมั่นใจ”

“ฮัจย์ เป็นศูนย์รวมประชาคมโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมตลอดมา เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัยและได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งนี้อย่างมั่นใจ”

นั่นคือคำกล่าวของนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธี โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองกิจการฮัจย์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ร่วมในพิธี ท่ามกลางญาติพี่น้องของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาส่งกว่าหมื่นคน

นายสิทธิชัย กล่าวว่า ทุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียเกือบ 3 ล้านคน ปีนี้มีชาวไทยมุสลิม 8,833 คน ขออำนวยพรให้คณะผู้แสวงบุญอิ่มเอิบกับผลบุญที่ได้จากการประกอบพิธีฮัจย์ในครั้งนี้ และเดินทางกลับสู่มาติภูมิด้วยความภาคภูมิใจ

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน จัดระบบเช่าเหมาลำจากนราธิวาส– มาดีนะห์ และหาดใหญ่ – มาดีนะห์ ทั้งเที่ยวบินไปและกลับ ซึ่งที่นราธิวาสวันนี้มี 2 เที่ยวบิน มีผู้แสวงบุญเดินทางทั้งหมด 586 คน โดยเที่ยวแรกออกเดินทางด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-300 เวลา 11.30 น.มีผู้เดินทางไปแสวงบุญ 287 คน เที่ยวบินที่ 2 ออกเดินทางเวลา 14.40 น.มีผู้เดินทางไปแสวงบุญ 289 คน ซึ่งพิธีส่งอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 มี 4 เที่ยวบิน รวม 1,153 คน

“ในปีนี้ การบินไทยจัด 31 เที่ยวบินพิเศษ นำผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ซาอุดีอาระเบีย นำผู้แสวงบุญฮัจย์ประจำปี 2560 มีผู้แสวงบุญประสงค์จะเดินทางกับการบินไทยทั้งสิ้น 8,833 คน ใน 4 สนามบิน คือ สุวรรณภูมิ, นราธิวาส, หาดใหญ่และกระบี่” ” นายสุธี กล่าว

โดยการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษฮัจย์เที่ยวบินแรกของการบินไทยพร้อมออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ และนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานมะดีนะห์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมโดยบริษัท การบินไทยฯ สนับสนุนการจัดเที่ยวบินประเภทเหมาลำขนส่งผู้แสวงบุญฮัจย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการพิเศษฮัจย์และคณะอนุกรรมการทำงานจัดเที่ยวบินพิเศษฮัจย์ รวมทั้งได้ส่งผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยที่มีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำกับดูแลและร่วมเป็นคณะผู้แทนฮัจย์ของประเทศไทยไปร่วมประชุมเตรียมการฮัจย์กับประเทศซาอุดิอาระเบียมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายทั้งของรัฐบาลไทยและซาอุดิอาระเบียในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้แสวงบุญอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยและการตรงต่อเวลาในทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบินพิเศษที่ผลิตโดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลาม และได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL-Q

โดยในปี 2560 การบินไทยได้ดำเนินการจัดเที่ยวบินเพื่อขนส่งผู้โดยสารแสวงบุญประจำปี 2560 รวม 31 เที่ยวบินไปและกลับ เพื่อรองรับผู้เดินทางแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยทั้งหมด 8,833 คน โดยออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 9 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานนราธิวาส 4 เที่ยวบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 16 เที่ยวบิน และท่าอากาศยานกระบี่ 2 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-300 ความจุ 289 ที่นั่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เที่ยวบินขาไป

● ช่วงที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560

- เส้นทางกรุงเทพฯ - มะดีนะห์ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 วันละ 1 เที่ยวบิน รวม 2 เที่ยวบิน

- เส้นทางนราธิวาส - มะดีนะห์ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 วันละ 2 เที่ยวบิน รวม 4 เที่ยวบิน

- เส้นทางหาดใหญ่ - มะดีนะห์ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560 วันละ 2 เที่ยวบิน รวม 16 เที่ยวบิน

- เส้นทางกระบี่ - มะดีนะห์ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 วันละ 2 เที่ยวบิน รวม 2 เที่ยวบิน

● ช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2560

- เส้นทางกรุงเทพฯ - เจดดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2560 วันละ 2 เที่ยวบิน และวันที่ 23 สิงหาคม 2560 วันละ 1 เที่ยวบิน รวม 7 เที่ยวบิน

เที่ยวบินขากลับ

● ช่วงที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 6 - 23 กันยายน 2560

- เส้นทางเจดดาห์ - นราธิวาส ระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2560 วันละ 1 เที่ยวบิน รวม 4 เที่ยวบิน

- เส้นทางเจดดาห์ - กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2560 วันละ 1 เที่ยวบิน รวม 2 เที่ยวบิน

- เส้นทางเจดดาห์ - หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2560 วันละ 1 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2560 วันละ 2 เที่ยวบิน และวันที่ 22กันยายน 2560 วันละ 1 เที่ยวบิน รวม 16 เที่ยวบิน

- เส้นทางเจดดาห์ - กระบี่ วันที่ 23 กันยายน 2560 วันละ 2 เที่ยวบิน รวม 2 เที่ยวบิน

● ช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560

- เส้นทางเจดดาห์ - กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 วันละ 2 เที่ยวบิน และ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 วันละ 1 เที่ยวบิน รวม 7 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ ผู้แสวงบุญที่มีความประสงค์จะเดินทางขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและข้อปฏิบัติในการเดินทางได้ที่สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้ หรือที่สำนักงานขายการบินไทยหาดใหญ่ โทร.074-230-445 ต่อ 156-7 ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)