รวมคำแถลงนักวิชาการโลกมุสลิมที่ปัตตานี ย้ำการศึกษาจะทำให้ทุกสังคมสงบสุขและสมานฉันท์

“โปรดช่วยกันเผยแพร่กลิ่นหอมของดอกไม้แห่งสันติภาพ เพื่อแทนกลิ่นไอแห่งความขัดแย้ง” รวมคำแถลงนักวิชาการโลกมุสลิม ในงานสัมมนานานาชาติครั้งที่ 4 ที่ ม.อ.ปัตตานี ทั้งผู้แทนสันนิบาตมุสลิมโลก องค์การ ISESCO แห่งโมร็อกโก ประธานยุติธรรมอิสลามสูงสุดจอร์แดน ย้ำการศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ทุกสังคมสงบสุขและสมานฉันท์ ความรู้ถูกสร้างมาเพื่อให้มนุษย์ได้ทำความรู้จักกัน ยอมรับในการอยู่ร่วมกัน

โดยเป็นคำแถลงในวันที่ 2 ของงานสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง“พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”ที่มีขึ้นระว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) โดยมีผู้นำศาสนาและนักวิชาการด้านอิสลามศึกษาจาก 37 ประเทศ รวม 500 คนเข้าร่วมงาน มีเนื้อหาดังนี้

ตัวแทนสันนิบาตมุสลิมโลก“ทุกศาสนาล้วนมีคำสอนที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ”

เชค ดร.Ahmed Bin Hamad Jilan ที่ปรึกษาเลขาธิการองค์กรสันนิบาตมุสลิมโลก กล่าวว่า ศาสนาอิสลามและทุกศาสนาในโลกล้วนมีแนวทางคำสอนและการปฏิบัติที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเห็นตรงกันว่าแนวคิดสุดโต่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการอยู่ร่วมกัน และจะสร้างหายนะให้แก่สังคม

“แม้แต่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม มีศาสนสถานที่มีความสำคัญทางศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก ก็มีนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายและความรุนแรงในทุกรูปแบบ และต้องการจะสื่อให้โลกรู้ในความเป็นรูปแบบของประเทศที่ยึดแนวทางอิสลามสายกลางมาเป็นแนวปฏิบัติ”

แก้ปัญหาก่อการร้ายไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเสมอไป สิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้

เชค ดร.Ahmed กล่าวอีกว่า ความขัดแย้งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่มีอยู่ในทุกสังคม เช่นเดียวกับแนวคิดการก่อการร้ายที่มีอยู่ทุกมุมโลก สาเหตุเกิดจากการตั้งเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดความไม่สงบในสังคม และเป็นจิตสำนึกของบางคนที่ชอบการก่อความไม่สงบ โดยคนเหล่านี้จะไม่เป็นที่ต้องการของสังคม แต่การแก้ปัญหาการก่อการร้ายไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเสมอไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ

ชื่นชมไทยเป็นสังคมต้นแบบด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

“อิสลามสนับสนุนให้มีการเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในสังคม เพื่อลดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน โดยการศึกษาเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม อันจะช่วยลดความสุดโต่งและลดการก่อการร้าย ซึ่งวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามศึกษาก็เป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นแหล่งศึกษา และให้ข้อมูลเรื่องสิ่งที่ดีในอิสลาม” เชค ดร.Ahmed กล่าว

“ช่วยกันเผยแพร่กลิ่นหอมของดอกไม้แห่งสันติภาพ แทนกลิ่นไอแห่งความขัดแย้ง”

ดร.Ahmed Bin Hamad Jilan กล่าวปิดท้ายว่า จากการที่ได้มาภาคใต้ของประเทศไทยได้เห็นภาพของความสงบความสันติสุข ซึ่งในอนาคตสามารถเป็นสังคมต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้แก่สังคมโลก

“ขอขอบคุณชาวไทยต่างศาสนิกที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจและเคารพในความหลากหลายทางการนับถือศาสนาของประเทศไทย และแสดงถึงความตั้งใจในการร่วมมือกันต่อต้านความคิดที่สุดโต่ง รวมทั้งขอบคุณสื่อมวลชน ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่สิ่งที่ดีงาม เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมสู่สิ่งที่ดี โดยขอให้ทุกท่านช่วยกันเผยแพร่กลิ่นหอมของดอกไม้แห่งสันติภาพ เพื่อแทนกลิ่นไอแห่งความขัดแย้งในสังคม”

ตัวแทน ISESCO แห่งโมร็อกโก

ศ.ดร.Mustapha Foudil ตัวแทนองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอิสลาม ราชอาณาจักรโมร็อกโก หรือ ISESCO ซึ่งดูแลการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในโมร็อกโก กล่าวว่า ตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนศึกษาคือครู ซึ่งครูที่ดีต้องมีทั้งความรู้และพลังสติปัญญา หลักในการพัฒนาครูและผู้เรียนเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเป็นหลักการสำคัญ

ความรู้ถูกสร้างมาเพื่อให้มนุษย์ได้ทำความรู้จักกัน ยอมรับในการอยู่ร่วมกัน

ทั้งนี้ ความรู้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ยอมรับในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความเข้าใจตัวบทที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติในสังคม มีความเข้าใจที่ดีในสังคม ดังนั้น ถ้าเรามีความเข้าใจหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องไม่บิดเบือน ทั้งครูและนักเรียนก็จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาความรู้

หลักการในกระบวนการสันติภาพคือต้องยอมรับและการพูดคุยที่ดี

“มนุษย์หนีไม่พ้นความหลากหลายและความแตกต่าง ซึ่งเป็นอยู่แล้วในธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความแตกต่างทั้งสังคมและรูปร่างหน้าตา หลักการที่ทำให้เราอยู่ในได้ท่ามกลางความหลากหลาย ในกระบวนการสันติภาพและสันติสุข คือต้องมีการยอมรับ การพูดคุยที่ดี แต่การปรับเปลี่ยนแนวคิดต่างๆ เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นต้องอาศัยเวลา ความอดทน และมีหลักการที่ชัดเจน” ศ.ดร.Mustapha Foudil กล่าว

ประธานยุติธรรมอิสลามสูงสุด ราชอาณาจักรฯจอร์แดน

ศ.ดร.มูฮัมมัด อะหมัด อัล-คาไลเลห์ (Dr.Mohammad Ahmad Musallam Al-Khalaileh) ประธานยุติธรรมอิสลามสูงสุด(มุฟตี) ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน กล่าวว่า การเลี้ยงดูที่ถูกต้องและการศึกษาจะส่งผลให้สังคมสงบสุข

“อิสลามต้องการให้มุสลิมเป็นผู้รู้และผู้ทันสมัย มีความเคารพผู้อื่น”

“อิสลามต้องการให้มุสลิมเป็นผู้รู้และผู้ทันสมัย มีความเคารพผู้อื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ทั้งเพศชาย และหญิง เพื่อต้องการให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์ เพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”

การศึกษาจะทำให้อิสลามอยู่ในสังคมที่หลากหลายได้และมุสลิมก็จะเคารพในสิทธิผู้อื่น

ศ.ดร.มูฮัมมัด กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้อิสลามอยู่ในสังคมที่หลากหลายได้ และมุสลิมที่มีความรู้ก็จะเคารพในสิทธิของผู้อื่น เคารพในความแตกต่าง การศึกษามีความสำคัญไม่เพียงต้องการสร้างให้มุสลิมเป็นคนดีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้มุสลิมที่ได้รับการศึกษา ได้สร้างประโยชน์ให้สังคมด้วย

มุสลิมที่ดีต้องยึดแนวทางเป็นกลาง ยอมรับในความแตกต่างของคน

ศ.ดร.มูฮัมมัด กล่าวว่า จากหัวข้อการสัมมนานี้ หน้าที่ของเราคือต้องสร้างมุสลิมที่มีความรู้ สร้างครูที่มีความรู้ เพราะการศึกษาสร้างคนดี ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากเราไม่มีความรู้ หากครอบครัวอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานมาอย่างดี ส่งเสริมให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา สิ่งนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่จะส่งผลให้สังคมสงบสุข

“มุสลิมที่ดีต้องยึดแนวทางที่เป็นกลาง ยอมรับในความแตกต่างของคนในสังคม ความแตกต่างในศาสนา ให้เกียรติผู้อื่น มีความเมตตา และให้ความยุติธรรม ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ และจะส่งผลให้สังคมทุกสังคมมีความสงบสุข”ศ.ดร.มูฮัมมัด กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

องคมนตรีเปิดเวทีวิชาการที่ปัตตานี ย้ำความคิดสุดโต่งไม่สอดคล้องกับอิสลาม ต้องร่วมกันขับเคลื่อนสันติภาพ

500 Ahli Akadimik Dari 40 Buah Negara Akan Berbincang Pendekatan Islam Menggerak Hidup Bersama Secara Aman