ศอ.บต.ตั้งทีมขับเคลื่อนพูดคุยสันติสุขชุดใหม่ รวมนักวิชาการ/ภาคประชาชน เกาะติดหนุนเสริมสังเกตการณ์ทุกเวที

ศอ.บต.ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขชุดใหม่ รวมนักวิชาการและภาคประชาชน ทำหน้าที่เกาะติดหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข สังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวเวทีพูดคุยแสดงความคิดเห็นของทุกกลุ่ม พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องเกิดผลในเชิงบวกต่อการสื่อสารสาธารณะ พร้อมจัดเวทีพูดคุยระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุขชุดใหม่แทนชุดเดิมที่คณะทำงานบางคนมีการเปลี่ยนตำแหน่งและโยกย้ายหน้าที่การงาน ซึ่งน่าสนใจว่าคณะทำงานชุดนี้มีสัดส่วนของนักวิชาการในพื้นที่และภาคประชาชนรวม 12 คน จากทั้งหมด 30 คน(รวมที่ปรึกษา 3 คน)

โดยคณะทำงานที่มาจากภาคประชาชนมี 6 คนประกอบด้วย นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ อดีประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในฐานะที่ปรึกษา เลขาธิการ ศอ.บต. นอกจากนี้มีนายรักชาติ สุวรรณ์ จากเครือข่ายไทยพุทธเพื่อสันติภาพ นายนิมุ มะกาเจ ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดยะลา นางคอลีเยาะ หะหลี ประธานชมรมบ้านส้มสร้างสังคมเพื่อสันติภาพ นางอ้วยใจ ศรีสุวรรณ์ ประธานแม่บ้านรอตันบาตู และ นายมัคตา เจ๊ะฮะ ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ

ส่วนนักวิชาการที่ที่เชี่ยวชาญและติดตามกระบวนการสันติภาพในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เช่น นายไพซอล ดาโอ๊ะ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดร.ตายุดดี อุสมาน อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

คำสั่งแต่งตั้งนี้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 มีผู้อำนวยการสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี (สปส.)เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมี น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม หัวหน้าสำนักงานคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) เป็นคณะทำงานด้วยเช่นกัน

คณะทำงานชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ 3 ข้อ ได้แก่

1.วิเคราะห์ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.จัดประชุมคณะทำงาน เตรียมการดำเนินการโครงการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข รวมทั้งเข้าร่วมสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรม/เวทีพูดคุย แสดงความคิดเห็นของทุกกลุ่ม

3.พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลในเชิงบวกต่อการสื่อสารกับสาธารณะ

รองเลขาธิการ ศอ.บต.เปิดกิจกรรม “สนับสนุนเวทีการพูดคุยเพื่อเสริมสร้างสันติสุขระดับอำเภอ”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเวทีพูดคุยสันติสุขในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องหลายเวทีแล้ว เช่นล่าสุดได้จัดกิจกรรม “สนับสนุนเวทีการพูดคุยเพื่อเสริมสร้างสันติสุขระดับอำเภอ” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาที่บ้านมะยูง หมู่ที่ 5 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ที่มีพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานเปิดกิจกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่และสร้างความต่อเนื่องในการพูดคุยภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐต่อประชาชนในพื้นที่ รู้ถึงแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติสุขและให้การสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี

 

 

 

คำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ 731/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข

.......................

ตามคำสั่ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ 587/2559 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข โดย ศอ.บต.ได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ดำเนินโครงการการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข โดยมีเวทีและกิจกรรมในการพูดคุย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเปิดพื้นที่ในการพูดคุยภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี นั้น

เนื่องจากคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุข มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและโยกย้ายหน้าที่การงาน ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุขเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และสามารถดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งเอื้อต่อการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงยกเลิกคำสั่ง ศอ.บต.ที่ 587/2559 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และให้ใช้คำสั่งนี้แทนคำสั่งเดิม โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

  1. เลขาธิการ ศอ.บต. ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ
  2. รองเลขาธิการ ศอ.บต.(กำกำดูแล สปส.) ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ
  3. ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค4 สน. ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ

4.ผู้อำนวยการสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและ

  • (สปส.) หัวหน้าคณะทำงานฯ

5.ผู้อำนวยการสำนักสารสานเทศและประชาสัมพันธ์ รองหัวหน้าคณะทำงานฯ

6.นายศิริพงศ์ หมัดศิริ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะทำงานฯ

7.นายโยธิน เดือนจำรูญ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ คณะทำงานฯ

  1. .นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ที่ปรึกษา เลขาธิการ ศอ.บต. คณะทำงานฯ
  2. .พ.อ.จีรัชญ์ บุญชญา รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค4 สน. คณะทำงานฯ

10.น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม หัวหน้าสำนักงาน

  • (สล.3) คณะทำงานฯ

11.ผศ.ดร.สุขใจ ส่วนไพโรจน์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะทำงานฯ

12.นายไพซอล ดาโอ๊ะ อาจารณ์ประจำคณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะทำงานฯ

13.ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะทำงานฯ

14.ดร.ตายุดดี อุสมาน อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะทำงานฯ

15.ผศ.ประทีป หมวกสกุล รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะทำงานฯ

16.ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะทำงานฯ

17.พ.อ.วิริยะ ริจิวณิชย์กุล หัวหน้า ผภส.สสพ.ศสว คณะทำงานฯ

  1. .พ.อ.หญิง รภัสกุล รอดทิพย์ รองหัวหน้า ผภส.สสพ.ศสว. คณะทำงานฯ

19.นายรักชาติ สุวรรณ์ เครือข่ายไทยพุทธเพื่อสันติภาพ คณะทำงานฯ

20.นายนิมุ มะกาเจ ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดยะลา คณะทำงานฯ

21.นางคอลีเยาะ หะหลี ประธานชมรมบ้านส้มสร้างสังคมเพื่อสันติภาพ คณะทำงานฯ

22.นางอ้วยใจ ศรีสุวรรณ์ ประธานแม่บ้านรอตันบาตู คณะทำงานฯ

23.นายมัคตา เจ๊ะฮะ ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ คณะทำงานฯ

24.นายสุชาติ ศิริประภากร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ คณะทำงานฯ

25.นางสาวปนัดดา อิสเฮาะ นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะทำงานฯ

26.นางอาดีลา บูเดียะ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ คณะทำงานฯ

27.นายอาร์บีดีน วงศ์กาเซ็ง ครู กศ.1 คณะทำงานฯ

28.เจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี (สปส.) ทุกคน คณะทำงานฯ

  1. .ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและบริหาร สปส. เลขานุการและคณะทำงานฯ

30.นางสาวฮัซซานี เตะ นักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงานฯ

อำนาจหน้าที่

1.วิเคราะห์ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.จัดประชุมคณะทำงาน เตรียมการดำเนินการโครงการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข รวมทั้งเข้าร่วมสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรม/เวทีพูดคุย แสดงความคิดเห็นของทุกกลุ่ม

3.พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลในเชิงบวกต่อการสื่อสารกับสาธารณะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 

(นายศุภณัฐ สิรินทวิเนติ)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้