มหาดไทยให้ผู้ว่าฯนำ Peace Survey ไปเป็นทิศทางแก้ปัญหาชายแดนใต้ เชื่อจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพในอีก 5 ปี

กระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯในชายแดนใต้และหน่วยงานในสังกัด นำผลสำรวจPeace Surveyไปใช้ประกอบทิศทางการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ ชี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เชื่อว่าจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพในอีก 5 ปีข้างหน้า การมีส่วนร่วมคือกุญแจสู่ความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าได้นำหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดนำรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ Peace Survey ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ มาเปิดเผย ต่อที่ประชุมหารือร่างผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ที่โรงแรมซีเอส.ปัตตานี

โดยหนังสือสั่งการที่ มท.0211.4/ว 2687 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ลงนามโดยนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย และบันทึกข้อความที่ มท.0211.4/ว.2688 ระบุว่า กระทรวงมหาไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้การจัดทำ Peace Survey ทั้ง 2 ครั้งดังกล่าวจัดทำโดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่รวม 15 องค์กรไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่

สถาบันพระปกเกล้าชี้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ระบุในหนังสือขอนำส่งรางานผลสำรวจดังกล่าว ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า การสำรวจความคิดเห็นดังกล่าว ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบให้รัฐบาล ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวม ซึ่งจะได้ข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน

สำหรับการสำรวจดังกล่าว ครั้งแรกมีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2559 ส่วนครั้งที่สองมีขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559

สรุปประเด็นที่น่าสนใจ

ขณะที่ สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในระบุ(ในบันทึกข้อความ ที่ มท.0211.4/1722 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560) พบว่า คำตอบที่ได้รับตามประเด็นต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งมุมมองต่อปัญหาและผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ มุมมองต่อความรุนแรง ประเด็นกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข และข้อเสนอที่เป็นทางออกจากปัญหา โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

เชื่อว่าจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพในอีก 5 ปีข้างหน้า

1.ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพที่ค่อนข้างจำกัด เกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้รับข้อมูลและไม่ได้ติดตามข่าว และเกือบทั้งหมดยังไม่ทราบว่าหัวหน้าคณะพูดคุยของรัฐบาลและขบวนการคือใคร ซึ่งสะท้อนว่าทุกฝ่ายจำเป็นต้องสื่อสารถึงชุมชนให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ หากต้องการให้สังคมมีส่วนร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

“แต่ไม่ว่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยมากเพียงใดก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนที่จะใช้การพูดคุยเจรจาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา แม้จะมีข้อกังวลและความรู้สึกไม่เชื่อมั่นอยู่บ้าง แต่ประชาชนส่วนใหญ่มีความหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า”

การมีส่วนร่วม กุญแจสู่ความสำเร็จ

2.รูปแบบการมีส่วนร่วมที่ประชาชนทั่วไปมองว่าจำเป็นมากที่สุด คือ การรวมตัวกันขององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อนำเสนอความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลและขบวนการบนโต๊ะพูดคุย วิธีการพูดคุยจะประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากการทำงานร่วมกันของรัฐบาลและขบวนการแล้ว ควรเปิดโอกาสให้ผู้นำศาสนาอิสลาม อุสตาซ องค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการ และนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

พัฒนาเศรษฐกิจ ความปลอดภัยและความเป็นธรรม

“ซึ่งประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายควรจะคุยกัน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ ประเด็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน และการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาให้มีความเป็นธรรม”

ใช้การกระจายอำนาจที่มีลักษณะเฉพาะตัว

นอกจากเรื่องเฉพาะหน้าแล้ว หากต้องการจะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น ควนส่วนใหญ่เห็นว่าจำเป็นต้องคุยกันถึงรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับพื้นที่ด้วย โดยสิ่งที่อยากเห็นมากที่สุดคือ การกระจายอำนาจมากขึ้นด้วยโครงสร้างการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะตัวของพื้นที่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ดาวน์โหลด

ผลสำรวจ PEACE SURVEY ครั้งที่ 1

ผลสำรวจ PEACE SURVEY ครั้งที่ 2

รวมเอกสาร งานแถลงข่าว Peace Survey รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สุวรา แก้วนุ้ย” ทำความรู้จักโพล (Poll) หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

เปิดตัวหนังสือ"โพลสันติภาพฯ” เราจะนำเสียงประชาชนสู่โต๊ะพูดคุยเหมือนไอร์แลนด์เหนือได้อย่างไร

เตรียมลงพื้นที่ Peace Survey#3 ก่อนรอมฎอน ระบุผู้นำท้องถิ่นสำคัญต่อกระบวนการสันติภาพ

“สุวรา แก้วนุ้ย” Peace Survey คือกลไกที่คู่ขัดแย้งได้ทำงานร่วมกัน เชื่อใจกัน

เผยผล ‘สำรวจสันติภาพ’ รอบแรกประชาชนในพื้นที่ยังคงคาดหวังต่อการพูดคุยสันติภาพ

4 นักวิชาการสะท้อนเสียงประชาชนจากสนาม Peace Survey#2

เดินหน้า Peace Survey ชายแดนใต้

Peace Survey สะท้อนเสียง ปชช. "สันติภาพต้องเดินหน้า"

15 องค์กรเตรียมลงสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี