ปั่นจักรยานสัมพันธ์ชุมชนสร้างสันติภาพเชิงบวก ลุย 3 จังหวัดกว่า 200 กม.รณรงค์ปกป้องทรัพยากร

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาร่วมกับองค์กรชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชวนปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชนรณรงค์สร้างความมั่นคงทางอาหารและสันติภาพเชิงบวก 13-17 ส.ค. ขับเคลื่อนความร่วมมือแบบประชารัฐในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติบนเส้นทาง 3 จังหวัดเกือบ 200 กิโลเมตร

เวลา 8.00 น. ของวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมานักปั่นกว่า 30 ชีวิตร่วมพิธีปล่อยตัวและเริ่มโครงการปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 2 ปั่นไปสร้างความมั่นคงทางอาหาร เส้นทาง เขา ป่า นา เล บริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี และจะสิ้นสุดการปั่นจักรยานในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ โดยในวันแรกเมื่อออกจาก มอ.ปัตตานีมุ่งหน้าสู่ปะนาระระยะทาง 37.3 กม. และจากปะนาเระมุ่งสู่ อ.รามัน จ.ยะลา โดยมีจุดแวะพักที่บ้านกือเม็ง ระยะทาง 39.4 กม.

การปั่นจักรยานในวันแรกมีกำหนดพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจองค์กรเครือข่ายพร้อมกับมีวงพูดคุยโดยจุดแวะพักที่บ้านควน อ.ปะนาเระมีประเด็นพูดคุยเรื่องบทบาทสตรีกับความมั่นคงทางอาหาร (นา) ประเด็นฐานทรัพยากรประมง (เล) และจุดค้างที่บ้านกือเม็งพูดคุยเรื่องความมั่นคงทางอาหารบนฐานทรัพยากรพรุลานความ (ป่าพรุ)

สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานตลอดเส้นทางจะมีจุดแวะค้างที่สภาเกษตรกร ยะลา ในวันที่ 14 พักที่น้ำตกทรายขาว อ.โคกโพธิ์ ในวันที่ 15 พักที่ท่ากำชำในวันที่ 16 และสิ้นสุดที่มอ.ปัตตานีในวันที่ 17 สิงหาคมที่จะมีกิจกรรมถอดบทเรียน

อาจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ หัวหน้าโครงการกล่าวว่า การปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเยี่ยมเยียนเพื่อนนักวิจัยและชุมชนเครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำสายบุรีในการขับเคลื่อนการบริการจัดการทรัพยากร และยังเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกชุมชนในการปกป้องดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“ที่สำคัญคือกิจกรรมนี้การได้สร้างความสัมพันธ์ในแนวนอน คือระหว่างภาคประชาชนกับประชาชนด้วยกันและแนวตั้งคือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐในท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพยากร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คน” ดร.พัทธ์ธีรา กล่าว