มิเดียสลาตันสานต่อเจตนารมณ์แวหามะ แวกือจิก ตั้งมูลนิธิสื่อเพื่อประชาชน ขับเคลื่อนพื้นที่กลางสร้างสันติภาพปาตานียั่งยืน

สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน เปิดเวทีระดมความคิดเห็น สานเจตนารมณ์ ถึงแวหามะ แวกือจิก จัดตั้งมูลนิธิสื่อเพื่อประชาชน ตั้งทีมงาน ระดมทุนขับเคลื่อนพื้นที่กลางเพื่อสร้างสันติภาพปาตานีที่ยั่งยืน


 สถานีวิทยุมีเดียสลาตันจัดเวทีระดมความคิดเห็น “รวมใจสื่อประชาชน มิเดียสลาตัน” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 103 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) โดยมีผู้เข้าร่วม 60 กว่าคน ซึ่งเป็นภาคประชาสังคม นักวิชาการ และแฟนรายการ


ระลึกถึงแวหามะ แวกือจิก หรือ แบมะมิเดีย


ก่อนเริ่มงาน นายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา ผู้จัดการสถานีวิทยุมิเดียสลาตัน ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมที่นับถือศาสนาอิสลามอ่านอัลฟาตีฮะห์ซึ่งเป็นบทในคัมภีร์อัลกุรอ่านอุทิศให้นายแวหามะ แวกือจิก หรือ แบมะมิเดีย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุมีเดียสลาตันซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุมีเดียสลาตันที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา และขอให้เพื่อนๆต่างศาสนิกสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงนายแวหามะ


ผู้บุกเบิกการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนในชายแดนใต้


นายจตุรนต์ เอี่ยมโสภา ผู้จัดการสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน กล่าวว่า การเสียชีวิตของนายแวหามะนับว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่ายิ่งในแวดวงการสื่อสารชายแดนใต้ ที่เป็นผู้บุกเบิกการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน เพื่อเปิดให้เป็นพื้นที่กลางในการสื่อสารและทำความเข้าใจของทุกๆฝ่าย แม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม


นายจตุรณต์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ด้วยว่า ทีมงานสถานีวิทยุมิเดียสลาตันได้กำหนดแผนงานโครงการของสถานีวิทยุมีเดียสลาตันก็เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมของสถานีได้ต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายที่แบมะได้ฝากฝังไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตไป


“ภารกิจหลักๆของสถานีวิทยุมีเดียสถาตัน คือเปิดพื้นที่กลางให้ทุกฝ่ายได้ใช้พื้นที่ในการแสดงความเห็น รวมถึงการผลิตรายการต่างๆเพื่อลดความหวาดระแวง และสร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่ และลดช่องว่างทางความรู้ที่จะเป็นอุปสรรคต่อพัฒนา สร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” นายจตุรณต์ กล่าว


เพื่อเป็นพื้นที่กลาง สร้างสันติภาพปาตานีที่ยั่งยืน


นายจตุรณต์ กล่าวว่า มิเดียสลาตัน คือสื่อภาคประชาชนที่เป็นพื้นที่กลางของทุกภาคส่วนในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง และการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสันติภาพปาตานีที่ยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ดังนี้


1.ผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ประเด็น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสันติภาพปาตานี ทั้งภาษามลายูและ ภาษาไทย ผ่านวิทยุ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย 2.ศูนย์การอบรมเพื่อผลิตนักสื่อสารมวลชนแก่ เยาวชน แกนนำชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม 3.สานเสวนาในระดับชุมชน และระดับสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนสันติภาพปาตานี 4.สนับสนุนภาคีและพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเครือข่ายภาคประชาสังคม และชุมชน 5.จัดตั้งสภาผู้ฟังมีเดียสลาตัน


เปิดเวทีหนุนเสริมความเข้มแข็ง ตั้งทีมบริหาร/หาทุน จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ


นายจตุรณต์ กล่าวว่า ดังนั้น การจัดทำกิจกรรมนี้ถือเป็นการร่วมระดมความคิดเห็นร่วมกัน จากทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ คือ


1.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานีวิทยุมีเดียสลาตันให้เป็นพื้นที่กลางในการสื่อสารในพื้นที่ตามConcept Media Selatan: Media Rakyat อย่างแท้จริง 2.เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกลางบริหารงานสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน 3.เพื่อตั้งกรรมการจัดหาทุนให้สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน 4.เพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นมูลนิธิที่เป็นเป้าหมายสูงสุดต่อไป


เปิดเจตนารมณ์แบมะมิเดีย ต้องการให้เป็นสื่อของประชาชน


จากนั้นนายซาฮารี เจ๊ะหลง ผู้ดำเนินรายการโลกวันนี้ซึ่งเป็นรายการหลักของสถานีวิทยุมิเดียสลาตันได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ของนายแวหามะในการสานต่อสถานีวิทยุมิเดียสลาตันไว้ ดังนี้


1.การทำให้สื่อมีเดียสลาตันเป็นสื่อของประชาชนโดยแท้จริง 2.จัดตั้งมูลนิธิฯ 3.การใช้ภาษามลายู เพื่อรักษาอัตลักษณ์ 4.การทำงานสื่อโดยให้พื้นที่กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาสังคม 5.เป็นสื่อที่มุ่งเน้นสื่อสารเพื่อคนในเข้าใจสันติภาพของตัวเอง และค่อยๆขยายความเข้าใจต่อสังคมภายนอก


ระดมทุนและจัดหาทีมงานจดทะเบียน MEDIA Rakyat


จากนั้น เวทีได้เปิดโอกาสในผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกให้สถานีวิทยุมีเดียสลาตันได้สานต่อตามความปรารถนาของแบมะต่อไป โดยมีประเด็นหลักๆคือระดมทุนให้การช่วยเหลือหนี้สินที่ค้างไว้จำนวนล้านกว่าบาท และจัดหาทีมงานเพื่อสานต่อและดำเนินการจดทะเบียนให้เป็นสื่อของประชาชนหรือ MEDIA Rakyat ตามเจตนารงค์ของแบมะสืบไป


ปัจจุบันมิเดียสลาตันตั้งอยู่ที่ชุมชนตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ออกอากาศ จ.ปัตตานี ทางคลื่น FM 91.5 Mhz จ.ยะลา คลื่น 96.25 Mhz ทางเว็บไซต์ http://www.mediaselatan.com/ และทางเพจเฟสบุ๊ก Media Selatan


 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


‘จตุรนต์ เอี่ยมโสภา’กับการกลับมาของ ‘มีเดียสลาตัน’ที่เป็น Safety Voice for Peace