นักเรียนโรงเรียนเอกชนนราธิวาส โกอินเตอร์ถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่อเมริกา

เปิดประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามชายแดนใต้ที่ได้ใช้ชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 10 เดือนกับครอบครัวชาวคริสต์และโรงเรียนคริสตจักรที่เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

นางสาวสุนิตา เสนคง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ผู้มีความสนใจเรื่องการใช้ภาอังกฤษ เมื่อทราบข่าวการเปิดรับสมัคร โครงการ INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAME (ISEP) เข้าสมัครในทันที และได้รับการคัดสรรเข้าสู่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุด

น้องสุนิตา กล่าวว่าได้ใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 10 เดือน ที่รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา อาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาคริสต์ และโรงเรียนที่ไปศึกษานั้นเป็นโรงเรียนคริสตจักร ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตในการดำรงตนในแบบอย่างของอิสลามให้ผู้นับถือต่างศาสนาได้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น และตนเองสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมที่หลากหลาย ที่สำคัญคือประสบการณ์จากเพื่อนๆ ภายในห้องเรียนที่ช่วยกันดูแลและไถ่ถามตลอดเวลา ตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมชั้นจนถึงวันสุดท้าย คือประสบการณ์ที่มีค่าที่สุด

ทั้งนี้ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์จัดโครงการ INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAME (ISEP) เป็นปีที่ 4 กับ 4 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในอนาคตจะมีประเทศเกาหลีอีกด้วย