เปิด “งานวัฒน์” ม.อ.ปัตตานี ชูประเด็นผ้ากับวิถีชีวิตถิ่นแดนใต้ มอบรางวัลศิลปินแห่งสถาบัน

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 ชูประเด็น ผ้ากับวิถีชีวิตถิ่นแดนใต้ 50 ปี สงขลานครินทร์ พร้อมรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2560 ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา และประชาชน กว่า 5,000 คน ร่วมในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 6 กันยายน 2560 นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25  ณ เวทีกลาง  อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ  รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน

ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กล่าวสดุดีผู้เข้ารับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2560 ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายดียาอุลเราะห์มาน จะปะกียา สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และประเภทบุคคลทั่วไป สาขาดนตรีและนาฏศิลป์  ได้แก่ ผศ.ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ สาขาศิลปกรรม ได้แก่ รศ. ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ นายสวน หนุดหละ 

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงการจัดงานว่า การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหนึ่งขอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เป็นหน่วยงานหลักที่มีความหลากหลายของรูปแบบ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยมาอย่างต่อเนื่อง

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 25 โดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นความหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ และยังช่วยปลูกฝังให้อนุชนชาวไทยได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าของชาติ  อันจะนำไปสู่การสืบสาน และธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย  นิทรรศการการสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน  นิทรรศการหอวัฒนธรรมภาคใต้ การแสดงแบบกิตติมศักดิ์  “ผ้ากับวิถีชีวิตถิ่นแดนใต้ 50 ปี สงขลานครินทร์” การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน การแสดงบนเวทีกลางแห่งนี้จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 ระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 5 การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง มหรสพ และการละเล่นต่าง ๆ และการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค