เยาวชนชายแดนใต้กวาดรางวัล “ศิลป์สื่อสิทธิ์ 4.0” สะท้อนกลับสิทธิ์และเสรีภาพเด็กยังเป็น 0.4

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัลผลการประกวด ในหัวข้อ ศิลป์สื่อสิทธิ 4.0 จำนวน 20 กว่ารางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2560 ที่ส่งผลงานและได้รับรางวัลทุนการศึกษาพร้อมโล่และเกียรติบัตร ณ ห้องนิทรรศการนวัตกรรมสิทธิมนุษยชน : พื้นที่แห่งอนาคต: การเคารพสิทธิผู้อื่นในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ทั้งนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดฝึกอบรม “ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในจังหวัดชายแดนภาคใต้” รุ่นที่ 1-5 เพื่อสร้างเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ และการเคารพสิทธิผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานศิลปะให้เป็นสื่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ภายใต้บริบทของชุมชน ใน 4 สาขา ได้แก่ งานเขียน งานภาพวาด งานภาพถ่าย และหนังสั้น/สารคดี

โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มูลนิธิฟรีดรีช เนามัน ร่วมกับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการ เรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เชิญชวนเด็กและเยาวชน ที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้ง 5 รุ่น ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียนเรียงความหรือสารคดี ภาพถ่าย ภาพวาด หรือหนังสั้น/สารคดี “ศิลป์สื่อสิทธิ์4.0” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ และเกียรติบัตรโดยในพิธีมอบรางวัล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ผลงานที่ได้รับรางวัลสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ สื่อผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งได้สะท้อนมุมมองและการให้ความสำคัญต่อเยาวชน 4.0 ที่จะต้องกระตือรือร้น ผลักดันให้เกิดเรื่องราวดีๆในพื้นที่และการเข้าใจปฏิบัติตนในกรอบของสิทธิและเสรีภาพที่ควรเกิดขึ้นในอนาคต

"จะเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างไร หากสิทธิและเสรีภาพเด็กและเยาวชนยังอยู่ในยุค 0.4 " หนึ่งงานเขียนที่ได้รับรางวัล ฝากเป็นหนึ่งคำถามที่ไปพัฒนาสังคมได้ต่อไป