สภาเด็กจังหวัดปัตตานีจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เปิดตัว 4 เยาวชนต้นแบบปัตตานี

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ก.ย. ก่อนถึงวันเยาวชนแห่งชาติ ที่ 20 ก.ย. ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "สืบสานปณิธาน ทำดีเพื่อพ่อหลวง" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเสวนา การออกบูธนิทรรศการ ทั้งภาครัฐและเอกชน  การแสดงของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ฯลฯ โดยมี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า 400 คนเข้าร่วม

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชนโดยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมในด้านต่างๆ

4 เยาวชนต้นแบบปัตตานี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการออกบูทโชว์ผลงาน ของเยาวชน บูธหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแสดงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมบรรยายเรื่องศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และการโชว์ความสามารถทางด้านดนตรีของเยาวชน และการเสวนาเรื่อง เยาวชนต้นแบบ โดยเยาวชนต้นแบบปัตตานี  4 คน คือ 1.น.ส.อัสมา เจ๊ะมะ นักกีฬาปันจัตสิลัตเหรียญทองซีเกมส์ 2560 ประเภทร่ายรำทีม (รือฆู) ณ ประเทศมาเลเซีย 2.นายซอบรี เจะนิ นักกีฬาปันจัตสิลัตเหรียญทองซีเกมส์ 2560 ประเภทต่อสู้ รุ่น D 55-60 ณ ประเทศมาเลเซีย 3.นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ อดีตประธานสภาเด็กฯจ.ปัตตานี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.น.ส.แวอัสมีร์ แวมะนอ ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาบ้านพิราบขาวเครือข่ายเด็กและเยาวชนชายแดนใต้

กลไกสภาเด็กปัตตานีเชื่อมโยงทั้งประเทศ

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560 ภายใต้ คอนเซ็พงาน “เยาวชนปัตตานี สืบสานปณิธาน ทำดีเพื่อพ่อหลวง” ให้เยาวชนได้น้อมนำพระราชจริยวัตรและพระราชดำรัสของพระองค์ มาสร้างสรรค์อันเกี่ยวกับคุณธรรมทั้ง 9 ประกอบด้วย ความกตัญญู ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความอ่อนน้อม ความสามัคคี ความเพียร ความพอเพียง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายที่มีโครงสร้างเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนทั่วประเทศตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัด รวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

อีกทั้งได้ตระหนักถึงศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ปัตตานี 12 อำเภอในการผลักดันที่จะทำให้เกิดเรื่องราวและกิจกรรมดีๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองชุมชนและสังคมภายใต้คอนเซ็ป "เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน" เพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป