MARA PATANI ออกแถลงการณ์ย้ำการพูดคุยยังคงเดินหน้า นัดประชุมอีกครั้งปลายเดือนนี้

เสียงจาก MARA patani โดยอาบูฮสฟิส อัลฮากิม โฆษกมารา ปาตานี ได้มีแถลงการณ์ชี้แจงกรณีสื่อไทยนำเสนอข่าวว่าการพูดคุยสันติภาพเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมาล้ม ว่าเป็นกระบวนการบ่อนทำลายกระพูดคุย ในความเป็นจริงเป็นเพียงความขัดแย้งด้านเทคนิคบางประการและมีกำหนดจะประชุมอีกครั้งในปลายเดือนนี้

อาบูฮาฟิส อัลฮากิม ได้มีแถลงการณ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษามลายู ในที่นี้ ตูแวดานียา มือรีงิงได้แปลถอดความจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ

แถลงการณ์มาราปาตานี

ตามที่มีรายงานข่าวจากสื่อไทยเกี่ยวกับ การพูดคุยสันติสุขเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมาที่กัวลาลัมเปอร์ “ล้ม” ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของทั้งสองได้พบกันนั้น ข้าพเจ้าขอยื่นยันว่ากระบวนการพูดคุยจะยังคงเดินหน้าต่อไป และทั้งสองฝ่ายมีกำหนดการจะพบกันอีกครั้งในปลายเดือนนี้

ปัญหาดังกล่าวถูกเผยแพร่ให้ดูใหญ่โตเพื่อต้องการทำลายกระบวนการพูดคุยสันติภาพ ข้ออ้างที่ว่ามารา ปาตานี ไม่มีความพร้อมในการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพราะทั้งสองฝ่ายมีความตั้งใจและพร้อมที่จะเตรียมการอย่างเต็มที่ก่อนที่พื้นที่ปลอดภัยจะมีการประกาศ ในช่วงเวลานี้มีรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะจากฝ่ายไทยที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างน่าพอใจ ยังจะต้องมีการชี้แจงและอภิปรายต่อไป ดังนั้นการดำเนินการจึงเกิดความล่าช้าเล็กน้อย

การประชุมพบปะในวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ถูกกำหนดให้สั้นลงเนื่องจากมีข้อขัดแย้งทางด้านเทคนิคบางประการและเหตุการณ์เช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 การพูดคุยต้องยุติชะงักลงเนื่องจากใยไทยยังไม่พร้อมที่รักรอบข้อตกลง (TOR) ที่ร่างและผ่านการเห็นชอบของฝ่ายเทคนิคจนทำให้วาระการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยตกไป

เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติในทุกๆ กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่คู่เจรจามีความเห็นที่แตกต่างกัน แนวทางที่ถูกต้องคือการเดินหน้าการพูดคุย ไม่ใช่การเดินหนีจากมันไป

มาราปาตานีขอยืนยันอีกครั้งว่ามีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมที่จะดำเนินการพื้นที่ปลอดภัยเมื่อรายละเอียดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการพื้นที่ปลอดภัยได้รับการตอบสนองอย่างน่าพอใจ

Abu Hafez Al-Hakim MARA Patani.

18 September 2017

 

แถลงการณ์ภาษาอังกฤษและมลายู

 

MARA PATANI'S MEDIA STATEMENT

Referring to certain Thai media reports of the "collapsed" peace talk at Kuala Lumpur when the Technical teams met in Kuala Lumpur on 12 September 2017, I would like to stress here that the peace dialogue process continues and both sides have agreed to meet again at the end of this month.

The issue was intentionally blown out of proportion to discredit the peace process. The allegation that MARA Patani is not ready for the SAFETY ZONES (SZ) is unfounded since both sides must be committed and fully prepared before the SZ is to be implemented. At this juncture some minor details of certain issues related to the SZ, especially from the Thai side, has not been satisfactorily addressed. More discussion and clarification are still needed; hence the implementation is a little delayed.

The meeting on 12 September was shortened due to some technical disagreement. This was not without precedence. The meeting on 27 April 2016 was also shortened because the Thai side was not ready to endorse the Terms of Reference (TOR) drafted and agreed by the Technical teams, hence the agenda of SZ was not discussed.

The situation is not abnormal in any peace process where the dialogue partners differ in opinions. The correct approach is to continue dialogue not walking away from it.

MARA Patani once again reiterates its commitment and readiness to implement the SZ when all detailed issues related to the General Framework of the Safety Zones are satisfactorily addressed.

Abu Hafez Al-Hakim for MARA Patani.

18 September 2017

 

 

 

KENYATAAN MEDIA MARA PATANI

Merujuk kepada lapuran media Thai berhubung dengan "kegagalan" rundingan damai di Kuala Lumpur pada 12 September 2017 semasa kedua-dua pasukan teknikal bertemu. Saya ingin menegaskan bahawa dialog damai masih lagi berterusan dan kedua-dua pihak dijangka akan bertemu lagi pada hujung bulan ini.

Isu ini sengaja diperbesar-besarkan untuk memburukkan proses damai. Dakwaan bahawa pihak MARA Patani tidak bersedia untuk melaksanakan ZON SELAMAT (ZS) adalah tidak berasas kerana kedua belah pihak mesti komited dan bersedia sepenuhnya. Ketika ini terdapat beberapa butiran lanjut berkenaan isu ZS , terutamanya dari pihak Thai, belum lagi diperakui secara jelas. Lebih banyak perbincangan dan penjelasan diperlukan.

Dengan demikian perlaksanaannya menjadi tertangguh Mesyuarat pada 12 September dipendekkan atas sebab perselisihan teknikal. Perkara sebegini pernah berlaku. Pada perjumpaan 27 April 2016 mesyuarat juga telah dipendekkan kerana pihak Thai belum bersedia untuk mengesahkan Terma Rujukan (TOR) yang dirangka dan dipersetujui bersama oleh pasukan teknikal. Oleh itu agenda ZS tidak dibincangkan.

Situasi begitu adalah lumrah di dalam proses damai dimana rakan dialog berbeza pendapat. Pendekatan yang betul ialah mengadakan dialog berterusan bukan lari daripadanya.

MARA Patani sekali lagi menegaskan komimen dan kesediannya untuk melaksanakan ZS setelah semua isu terperinci berhubung dengan Kerangka Umum untuk Zon Selamat ditangani secara memuaskan.

 

Abu Hafez Al-Hakim - untuk MARA Patani.

18 September 2017