กิจกรรมรับเดือนมูฮัรรอมโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สานสัมพันธ์ชุมชน เสริมศักยภาพนักเรียน

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจัดกิจกรรมต้อนรับเดือนมูฮัรรอม เป็นครั้งที่ 1 ตระหนักถึงศักยภาพของเด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ในการผลักดันทำให้เกิดเรื่องราวและกิจกรรมดีๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา ได้จัดกิจกรรม "ต้อนรับเดือนมูฮัรรอม” ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ทั้งนี้ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการทั้งภาคศาสนาและสามัญ เช่น การขับร้องอนาซีด การแสดงปันจักสีลัต การแสดงกิจกรรมและผลงานต่างๆ ของนักเรียน นิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน การแนะแนวการศึกษา และอีกมากมาย ฯลฯ โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนทั่วไปจำนวนมากได้เข้าร่วมงาน

อาจารย์รอซี เบ็ญสุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้กล่าวไว้ว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อรำลึกถึงการอพยพของท่านนบีมูฮำหมัด จากนครมักกะฮ์สู่นครมาดีนะฮ์และต้อนรับปีใหม่ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการบวนการคิด วิเคราะห์ รู้จักการแก้ปัญหาและอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ส่งเสริมนักเรียนรู้การทำงานกลุ่มรู้จักสมัครสมานสามัคคีรวมทั้งสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐ

อาจารย์รอซี ยังกล่าวด้วยว่า การจัดงานครั้งนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้มีความสัมพันธ์อันดีงามกับชุมชนรอบสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรของสถานศึกษากับหน่วยงานราชการต่างๆ และชุมชนรอบสถานศึกษา อีกทั้งเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะกิจกรรมและกระบวนการการจัดการการเรียนการสอนของสถานศึกษา และสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคม