“งานศิลปะเพื่อการเยียวยา” เพื่อการบำบัดผลกระทบจากความไม่สงบและการพึ่งตนเอง

กลุ่มลูกเหรียงดึงศิลปินอิสระในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ #ยกพี่ให้เป็นครูยกน้องให้เป็นงาน หวังนำเสนอเรื่องราว มุมมอง วิถีชีวิต ผ่านงานศิลปะเพื่อการเยียวยา งานเยียวยาที่มากกว่าการสังคมสงเคราะห์แต่เป็นการสร้างแรบันดาลใจสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 กลุ่มลูกเหรียง กำหนดจัดการอบรมการสร้างมูลค่าจากวัสดุท้องถิ่นเป็นงานศิลปะบำบัด (รอบที่ 1) ภายใต้โครงการยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงาน ณ ลานฝึกอาชีพ บ้านลูกเหรียง ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยในการจัดการอบรมที่ผ่านมานั้นมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน และมีผลงานที่สามารถเป็นต้นแบบของการใช้ศิลปะเพื่อการเยียวยาได้อย่างน่าประทับใจ

การอบรมครั้งนี้มีคุณไครู หะมุมาโมง ศิลปินอิสระ เป็นวิทยากรรับเชิญด้านการผลิตผลงานศิลปะในพื้นที่ให้กับน้องเด็กทุนลูกเหรียงในการสร้างผลงานศิลปะผ่านกระบวนการเยียวยา เป็นผู้ที่มีผลงานการันตีมากมาย ทั้งยังเคยถวายภาพวาดสื่อประสมโดยใช้โครงสร้างจากใบยางพาราในสมเด็จพระเทพฯ ที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้กลุ่มลูกเหรียงมีความตั้งใจว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะสามารถพัฒนาศักยภาพ/สร้างทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน และต่อยอดองค์ความรู้ด้วยทรัพยากรในท้องถิ่น โดยการใช้ศิลปะในการเยียวยา บำบัดเด็ก เยาวชน ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ และสร้างแนวความคิดการพึ่งตนเองระยะยาวอย่างเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และที่สำคัญเกิดพื้นที่สาธารณะ นำเสนอเรื่องราว มุมมอง วิถีชีวิต ผ่านงานศิลปะเพื่อการเยียวยาและก้าวข้ามสู่สาธารณะ

จากโครงการเด็กทุนลูกเหรียง สู่กิจกรรมยกพี่เป็นครู ยกน้องให้เป็นงาน

โครงการเด็กทุนลูกเหรียง เป็น 1 ในพันธกิจของสมาคมฯ ในการส่งเสริมด้านการเรียนอย่างต่อเนื่อง จนจบระดับปริญญาตรี ผ่านทุนการศึกษาที่ต้องระดมทุนอย่างหนักในทุกปี เพื่อให้สมาชิกในโครงการ จำนวน 174 คน ได้เรียนหนังสือจนจบ ควบคู่กับการเยียวยา พัฒนาให้เข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการทำงานช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นๆ และช่วยเหลือสังคม

ปัจจุบันมีเด็กทุน ที่จบการศึกษาและมีงานทำที่มั่นคง จำนวน 26 คน โดยมีอดีตเด็กทุนลูกเหรียงที่จบการศึกษาแล้วจำนวนหนึ่ง ที่มีความรู้ ความสามารถในงานศิลปะ และการประดิษฐ์วัสดุท้องถิ่นประกอบชิ้นงานศิลปะ และได้ทำงานในบริษัทที่มีความมั่นคงในพื้นที่ภาคกลาง

การเยียวยาที่มากกว่าสังคมสงเคราะห์

ลูกเหรียงจึงพัฒนาโครงการยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงาน เพื่อให้มีการส่งต่อองค์ความรู้ ทักษะด้านอาชีพ ต่อยอดงานศิลปะเพื่อการเยียวยา ให้กับแกนนำเด็กทุนลูกเหรียงและตัวแทนแม่ในโครงการ จัดให้มีการนำเสนอผลงาน เรื่องราว สร้างบรรยากาศการพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจต่อให้กับคนอื่นๆ เพราะลูกเหรียงเชื่อว่า สังคมควรได้ตระหนักรับรู้ มิติใหม่ของการเยียวยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คนที่สูญเสียเองควรนำเสนอภาพของการเยียวยาในรูปแบบใหม่ ที่แตกต่างจากงานสังคมสงเคราะห์ การเยียวยาเพื่อการก้าวผ่าน ควรเป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ นำไปสู่การเป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจบนข้อเท็จจริงที่สามารถจับต้องได้ บนพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ด้วยความเข้มแข็งและก้าวผ่านโดยพวกเราเอง