สำรวจ22รายชื่อ มุสลิมกินแห้ว ส.ว.สรรหา

มูฮำหมัด ดือราแม สำนักข่าวประชาไท
 
น่าแปลกใจที่ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) 73 คน ที่ออกมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ได้รับการสรรหาเป็น ส.ว.ที่เป็นชาวไทยมุสลิมเลย
ในขณะที่มีผู้ได้รับการสรรหาที่มาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีเพียงคนเดียว คือ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล อดีต ส.ว.สรรหา ทั้งที่ชาวมุสลิมมีจำนวนประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ
ขณะเดียวกันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ ก็เป็นพื้นที่ปัญหาความมั่นคงที่รัฐได้ใช้งบประมาณแผ่นดินสูงถึงหนึ่งแสนกว่าล้านบาทมาใช้แก้ปัญหา
ในขณะที่การสรรหา ส.ว.ครั้งล่าสุดนี้ ใช่ว่าไม่มีชาวมุสลิมได้รับการเสนอชื่อเลยซักคน เพราะจากจำนวนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว. ทั้ง 671 คน มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม 22 คน และส่วนใหญ่ก็มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำหรับรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.ที่นับถือศาสนาอิสลามทั้ง 22 คน ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐ 2 คน ภาควิชาชีพ 2 คน ภาควิชาการ 2 คน ภาคเอกชน 5 คน และภาคอื่น 11 คน ดังนี้

นายนิมุ มะกาเจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
องค์กรภาครัฐ
นายอุสมาน นูรุลอาดิล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี
องค์กรภาครัฐ
นายมนัส วงศ์เสงี่ยม
สมาคมแพทย์มุสลิม
องค์กรภาควิชาชีพ
ดร.วิศรุต เลาะวิถี
สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิม
องค์กรภาควิชาชีพ
นายมูหะมัด เจะเอาะ
สมาคมพัฒนาสังคม
องค์กรภาควิชาการ
ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม
มูลนิธิอิสลามศรีอยุธยา
องค์กรภาควิชาการ
นายมนตรี มามะ
สมาคมกองทุนสวัสดิการเครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส
องค์กรภาคเอกชน
นายวิภาส อุมา
โรงเรียนศาส์นพัฒนาวิทยา
องค์กรภาคเอกชน
นายสมชาย สาโรวาท
สมาคมไทยอเมริกัน
องค์กรภาคเอกชน
นายบุญญามินทร์ เจะเละ
สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี จำกัด
องค์กรภาคเอกชน
นายนิเดร์ วาบา
สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
องค์กรภาคเอกชน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
มูลนิธิมัจลิซุดดีนี
องค์กรภาคอื่น
นายอนุมัติ อาหมัด
 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เขต 3 จ.สงขลา
 องค์กรภาคอื่น
นายจิรภัฏ ฤกษ์มณีรัตน์
มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนา
องค์กรภาคอื่น
นายอิสมาแอ อาลี
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย
องค์กรภาคอื่น
นายสิทธิชัย บือแนสะเตง
มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้
องค์กรภาคอื่น
นายดำรง พุฒตาล
มูลนิธิเมาไม่ขับ
องค์กรภาคอื่น
นายอับดุลเราะแม เจะแซ
มูลนิธิมิซบาฮูลมูนีร
องค์กรภาคอื่น
นายแวดือราแม มะมิงจิ
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
องค์กรภาคอื่น
นายกิตติ มหัตธีระ
สมาคมศิษย์เก่าสถานศึกษาในปากีสถาน
องค์กรภาคอื่น
นายปกรณ์ ปรียากร
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
องค์กรภาคอื่น
นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ
สหกรณ์การเกษตรตันหยงมัส จำกัด
องค์กรภาคอื่น
 ข้อมูลจาก สำนักข่าวมุสลิมไทย http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?page=sub&category=109&id...